Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dědictví otců zachovej nám Pane

Tradice a místní zvyky často vídáme ve vyspělých zemích a u nás se na ně jaksi zapomíná. Je to však zřejmě do času, než se objeví povolaný člověk se schopnostmi něco pro společnost udělat. V Čelákovické farnosti se díky P. Mikuláši Uličnému „blýská na časy“. Již dlouho zde neproběhlo tolik akcí, jako pod jeho vedením za první polovinu tohoto roku. Farníci se pravidelně scházejí při farních dnech a při příležitosti různých návštěv, jako například pana biskupa Mons. Václava Malého, se kterým mnozí měli možnosti osobních hovorů.

O Velikonočních svátcích bylo náramně živo, nejprve ve spolupráci s výtvarnou dílnou Labyrint se konal na farní zahradě Velikonoční jarmark . Na Zelený čtvrtek byl dodržen tradiční obřad mytí nohou, o kterém se pravidelně dozvídáme od doby Ježíše (v Čelákovicích jsme tuto tradici nezaznamenali). Svěcení kočiček (ratolestí) na Květnou neděli na farní zahradě s průvodem, křížové cesty, žehnání velikonočních pokrmů a domovů lidi, samotný Obřad Vzkříšení se světelným průvodem, cesty světla a adorace před Nejsvětější svátosti dodávali pravou atmosféru i smysl svátků.. Vůbec oslava Velikonoc byla nádherná. Velikonoční mše svatá se konala i v kostele sv. Havla ve Vykáni, již desítky let zavřeném.

Následně v Přerově nad Labem opět za mimořádné účasti věřících se konaly slavnosti sv. Vojtěcha, jehož s Přerovem váže pověst o jeho pobytu a neshodách s některými místními obyvateli. Slavnostní nedělní mši sloužil pan biskup Mons. Karel Herbst, který posvětil na poutní mši svaté zvon pro novou kapličku Panny Marie ve skanzenu při příležitosti 50 let od jeho otevření. Den předtím na sobotní mši svaté ve skanzenu měli lidí možnost uctít relikvii prvního stupně svatého Jana Pavla II. a přijmout požehnání, což nasvědčuje o mimořádně konstruktivní kooperace farnosti s místní samosprávou a spolky. Celý tento svatovojtěšský víkend byl náročný a současně nádherný, nevyjímaje požehnání polí s průvodem ke kapli sv. Vojtěcha a požehnání místní nové restaurace; a to za účastí velikého množství všech obyvatel Přerovska. Pro připomenutí historických souvislostí farnost vydala publikaci nazvanou stručně Přerov nad Labem. Publikaci vytvořil známý historik Jaroslav Špaček s citem pro každý detail historie.

Na svátek sv. Jana Nepomuckého se konala v Káraném poutní mše za vydatné účasti místních obyvatel, kteří svou kapličku udržují v dobré kondici, byť mše zde již s výjimkou minulého roku též desítky let nepamatují. Spolupráce s farností byla aktivně podpořena  starostkou Káraného paní Barborou Krejčí.

V neděli 28. května 2017 bylo biřmováno sedm povětšinou starších farníků a jeden dospělý přijal svátost Eucharistie poprvé. Osmá biřmovankyně z farnosti kvůli své pracovní vytíženosti v den udělování přijala o týden později tuto svatost z rukou pana kardinála Mons. Dominika Duky v pražské katedrále. V tutéž neděli 4. června 2017 přijalo pět dětí první svaté přijímání ve farním chrámě Nanebevzetí Panny Marie. Zdánlivě běžné úkony církevního života se zde dle pamětníků v tak velkém rozsahu nekonaly. Byly to nevšední události, kterých se zúčastnilo velké množství farníků a příbuzenstva biřmovaných i prvokomunikantů.

Co více dodat. Kdo má zájem jistě se do kostelů farnosti podívá třeba o Noci kostelů v pátek 9. června, kdy budou otevřeny kostely v Čelákovicích, Přerově nad Labem, Nehvizdech, Mochově, Vyšehořovicích a ve Vykáni. Možná i u dnes náhodného návštěvníka přijde doba křtu i biřmování a radosti z Evangelia. 

více o životě farnosti najdete zde 

Článek byl aktuální v době svého vzniku. Realita dnešních dní je však jiná. Naděje naší farnosti P.Uličný byl 1.11.2017 odvolán a chod farnosti se vrátil do starých kolejí. Prakticky byly zastaveny práce na rekonstrukci fary a do kostela Na Nebevzetí Panny Marie zatéká děravou střechou na které byla stavební technička arcibiskupství upozorněna již v 09/2015. 

 

 

 

Fotografie