Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zmírnění dopadů sociálního vyloučení

10. 4. 2018

Na jednání rady města Čelákovice dne 3.4.2018  byla schválena pod bodem 5.1 Spolupráce města Čelákovic s Agenturou pro sociální začleňování při řešení neuspokojivé socioekonomické situace v lokalitě Dělnické  domky, a to v režimu tzv. vzdálené podpory. Byla zřízena pracovní Koordinační skupina Plánu podpory pro řešení  neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky : Ing. Petr Studnička, PhD. – předseda, Hana Machálková, Šárka  Čmugrová, DiS., Ing. Ladislav Grabowski, Petra Pospíšilová, Bc. Andrea Pencová, DiS., Veronika Potocká –

Cílem zmíněné podpory je zmírnění dopadů sociálního vyloučení na obyvatele vyloučené lokality (v našem případě lokality ohrožené sociálním vyloučením). Délka podpory by měla být poskytnuta na 12 měsíců.

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR a spadá do gesce ministra spravedlnosti. Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku sociálního vyloučení.

Agentura pro sociální začleňování …

  • pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy.
  • propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly.
  • spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.V současné chvíli Agentura spolupracuje s 47 lokalitami z celé České republiky.

    --------------------------------------------------------------------------------------

    Byl jsem přítomný na jednání zastupitelstva 13.12.2017 a tam poprvé zazněl návrh řešit lokalitu Dělnických domků za pomoci Agentury pro sociální začleňování. Místostarosta Studnička reagoval takto (uvedeno v zápise z jednání) :

Ing. Studnička, PhD. - k problematice sociálně vyloučených lokalit. Regiony se soustředěnou podporou státu jsou vymezeny ve dvou dokumentech. Prvním je Strategie regionálního rozvoje ČR kde jsou vymezeny hospodářsky problémové regiony a regiony sociálně znevýhodněné a byla přijata určitá kritéria (vyšší míra kriminality, vyšší míra drog, větší problém s gamblingem, vyšší míra nezaměstnanosti atd.) Dalším dokumentem jsou dokumenty, které zpracovala Agentura pro sociální začleňování a lidově se nazývají Gabal 1 a Gabal 2. Tato lokalita je příliš malá. V našem okolí mezi sociálně znevýhodněné lokality byla zařazena část města Milovic. Je otázkou, zda lokalita Dělnických domků splňuje kritéria s ohledem na počet osob, které zde mají trvalý pobyt na vymezení sociálně znevýhodněnou oblastí. Město v současné době neuvažuje o tom, že by vyhlásilo lokalitu Dělnických domků jako sociálně vyloučenou lokalitu. Pokud se agentura na nás obrátí, není problém diskutovat o možnostech řešení sociální situace v tomto velmi malém území. V současné době je míra nezaměstnanosti na úrovni obcí podle dat Úřadu práce a MPSV ČR k datu 31. 10. 2017 v Čelákovicích 1,9 %, tj. 201 osob. Mám obavy, že je to tak nízké číslo, aby se touto problematikou někdo zabýval.

pí P. - pracuji v sociální oblasti s lidmi a reálná situace v obci a okolí neodpovídá číslům. Jsou zde lidé, kteří nemají práci a nemají kde bydlet. Je zde řada problémů, které nejsou v žádných statistikách - chudoba, domácí násilí. S Agenturou pro sociální začleňování jsme hovořili o konkrétní oblasti a dle jejich vyjádření by tam tato lokalita spadala. První varianta se týká celkově obcí nad 3 tisíce obyvatel a druhá varianta se týká tzv. vzdálené podpory v případě, že je někde identifikovatelný sociální problém. Prostor pro spolupráci by se určitě našel. Toto bylo předloženo jako návrh.

Díky neúnavnému úsilí předsedkyně spolku Dělnické domky pí.Pencové bude lokalita řešena. Škoda, že takoví lidé nejsou ve vedení města. Podle toho co říkal pan místostarosta asi nemá zájem a nebo je přepracovaný. Obě varianty jsou pro občany města špatné.