Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravý rozum mívá dovolenou

7. 4. 2013

                    

V dubnovém čísle Zpravodaje jsem si s velkým zájmem přečetl článek GENIUS LOCI od arch.Ivana Vaňouska. Popsal místa i mě mimořádně vzácná a zveřejněná fotografie jen podtrhla význam jeho slov. Skutečně naše historické centrum s památkově chráněnými objekty je pro rodilé čelákováky jakýmisi „Hradčany“ a tedy jejich význam by měl být chráněn. Fotografie směřuje naše oči ke kostelu po levé straně vidíme bránu, kde si pamatujeme Sběrné suroviny ( někteří z nás ještě i statek rodiny Lágnerovy ) a po pravé straně se nacházela brána statku rodiny Kamarádových. Nádherný pohled již v současnosti není úplně stejný, neboť brána byla před asi 22ti lety stržena. Za pár let při stejném pohledu budeme v místě zmíněné brány možná vidět moderní dům s 25 byty o čtyřech podlažích a plochou střechou. Uvidíme ještě věž kostela? Těžko. Nevím, co by řekli v Praze památkáři, když by někdo chtěl v blízkosti hradu vybudovat stejně vysokou budovu, jako Hradčany. Památkáři v Čelákovicích reagovali negativně ( viz FOTOALBUM ) a nebylo to nic platné. Jejich stanovisko nebylo vůbec při projednání územního rozhodnutí vzato v potaz. Rozum zmiňovaný panem Vaňouskem měl tehdy dovolenou!!! Přirozenou úřední cestou nevím jak zdravý rozum zvítězí, neboť stačí již poslední potřebné hlasování v zastupitelstvu 24.dubna a investor může začít stavět. Jedině důrazné NE od občanů vyjádřené účastí na jednání a případně i podpisem pod peticí může dát povel Rozumu k návratu z dovolené.

Není doba nazývaná „za 5 minut dvanáct“, ale je již jen vteřina před dvanáctou. Jaká úřední cesta má zvrátit nezodpovědnost některých zastupitelů?  Při projednávání stanoviska k žádosti o stavební povolení jsem od investora nikdy neviděl zákres budovy s pohledem na kostel. Jedině srovnání pohledem od kostela, kdy říkali podívejte v Kostelní ulici je budova Pečovatelské služby a ta je stejně veliká.Ano je stejně veliká, ale nestojí jen 62m od budovy fary.Nemůžeme investorovi bránit ve stavbě bytového domu, ale měl by se najít kompromis.Rozhodně nemůže jít o budovu vysokou zastiňující pohled na kostel a nemůže mít plochou střechu.Neměla by též v žádném případě zasahovat do zelené plochy parku.Nevím, jak toto vše mohlo být přehlédnuto „odpovědnými“ a jak je možné, že se najdou členové rady zcela ignorující tyto skutečnosti.Současně je nutné vyhlásit Památkovou zónu, neboť podobný případ by se mohl brzo opakovat.Je již od památkářů vyhlášeno zahájení řízení o stanovení ochranného pásma. Má to však jednu vadu.Musí být projednáno se všemi majiteli nemovitostí a mít jejich souhlas.Není šance, že by se získal souhlas majitelů pozemku pod plánovanou stavbou bytového domu. Alternativou je vyhlášení Památkové zóny, kterou vyhlašují památkáři bez souhlasu majitelů s přihlédnutím k nejnutnější ochraně památek.Jde o minimální plochu kolem památkově chráněných objektů a tedy nemusí být obava z velkého rozsahu a ovlivnění velkého počtu majitelů domů.

Pokud bude podepisována petice, pak se připojím svým podpisem, jako první. Snad si můj článek přečte i arch.Ivan Vaňousek a uvědomí si, že bez ohledu na cokoliv je toto jediná cesta.

Každý by měl znát :

a)    Důvody proč by mělo být zrušeno negativní stanovisko Rady města Čelákovice vydané usnesením č. 23, body č. 4.2.3.1 a 4.2.3.2  ze dne 6. 12. 2012 ve věci stavby čtyřpodlažního bytového domu v Kostelní ul., která je v rozporu s územně plánovací dokumentací města.

b)    Důvody proč nebyl Radou města Čelákovice schválen návrh k pověření starosty Ing. Josefa Pátka k oslovení ředitele Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Středních Čech se žádostí o odbornou pomoc při vypracování návrhu žádosti o prohlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou.

c)     Způsob jakým bude zajištěna ochrana nejstaršího historického jádra Čelákovic, aby zde nemohly být nadále povolovány stavby v rozporu s územně plánovací dokumentací a nedocházelo k jeho dalšímu znehodnocování.