Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky činnosti komise pro životní prostředí za poslední čtyři roky

Komise pro životní prostředí (KŽP) byla Radou města ustavena na konci roku 2010 jako její poradní orgán. Naposledy v tomto volebním období zasedala 8. září 2014 na svém 35. jednání. Mezi členy pracovali pracovníci z akademické sféry, odborných orgánů státní správy, jako je Česká inspekce životního prostředí a česká informační agentura životního prostředí CENIA, ale i zástupci široké veřejnosti. Jejími členy byly v abecedním pořadí: Ing. Z. Červinka, H. Hanušová, M. L. Iglo, Ing. P. Chalupa, P. Chalupa jun., Ing. J. Žák, MUDr. L. Hrzán, Ing. V. Jarolímová, P. Jindřich, Mgr. et Mgr. R. Melichar, RNDr. P. Petřík, Ph.D., J. Sedmihradská, Mgr. M. Skalický, Ing. J. Špůr, Ing. J. Topinka, DrSc. a Mgr. I. Tureček. Všem členům a zejm. těm nejaktivnějším patří velký dík za jejich práci.

Komise pro životní prostředí si dala za cíl navrhovat Radě města opatření k zlepšení životního prostředí v Čelákovicích. Mezi priority si stanovila: 1. monitorovat vliv emisí z místních podniků na stav životního prostředí, 2. sledovat staré zátěže (toxických kovů v půdách), 3. spolupracovat na krátko-, středně- a dlouhodobých plánech zeleně v Čelákovicích, 4. zlepšit odpadového hospodářství ve městě a 5. rozvíjet cyklostezky a odklánět automobilovou dopravu z obytných čtvrtí. KŽP pravidelně komunikovala s vedením města, vedoucí OŽP MěÚ, ředitelem městských Technických služeb a velitelem Městské policie a s občany. I jim patří dík za spolupráci. Všechny zápisy jsou zveřejňovány na webu města. V rámečku naleznete hlavní body, které KŽP navrhla pro Radu města, a ta je akceptovala, a KŽP se podílela na jejich realizaci.

 

Členové komise pro životní prostředí Rady Města Čelákovice

 

V oblasti kvality ovzduší:

 • Proběhla dvě měření kvality ovzduší. Jedno v roce 2011, na základě kterého byl určen prach jako hlavní zdroj znečištění vzduchu ve městě, a druhé měření v roce 2014, které naznačilo složení prachových částic.
 • Proběhly konzultace se Státním zdravotním ústavem a Českým hydrometeorologickým ústavem. Bylo zjištěno, že v době měření v Čelákovicích dosáhla prašnost více než dvojnásobných hodnot ve srovnání s měřicí stanicí kvality ovzduší v Brandýse nad Labem. Potvrdila se oprávněnost zhoršené kvality ovzduší, na kterou upozorňovala petice „Kvalitní ovzduší pro naše děti“.
 • Připravili jsme historicky první besedu o kvalitě ovzduší v Čelákovicích za účasti předních uznávaných odborníků na problematiku znečištění ovzduší. Spolupracovali jsme s Odborem ochrany ovzduší Krajského úřadu Středočeského kraje na přípravě regulačního řádu Středočeského kraje, pro regulaci smogových situací.
 • Na naše doporučení Odbor životního prostředí MěÚ začal v Čelákovicích v případě potřeby vyhlašovat smogové situace.
 • Na návrh KŽP město pořídilo a provozuje meteorologickou stanici. 

V oblasti spolupráce s průmyslovými podniky:

 • Na ředitele podniků odešel dopis starosty města s výzvou ke spolupráci v oblasti bezpečnosti města a životního prostředí.
 • Na základě toho proběhly dvě zásadní exkurze do podniků Kovohutě Holding DT, a. s., divize Čelákovice a TOS-MET slévárna, a. s., z nichž pro znečišťovatele vyplynuly jasné kroky k snížení jejich negativního vlivu na životní prostředí města. Jednali jsme s podniky o možnosti zpracování vlastního auditu ke starým ekologickým zátěžím a ve správních řízeních Město tyto požadavky prosazovalo.
 • Navrhli jsme, aby Město ve svém vyjádření ke změně integrovaného povolení v Kovohutích požadovalo zajištění likvidace filtrů odsávacího zařízení slévárny a likvidaci výtluků z vyzdívky pecí a strusky z barevné metalurgie a prachu z filtračního zařízení.
 • Město vyslovilo na náš návrh negativní doporučení k výstavbě termické odlakovací linky v Kovohutích. S podnikem jsme vyjednávali o ekologické smlouvě.
 • Proběhlo setkání se zástupci TOS-MET slévárna, a.s., kde jsme dohodli zásady spolupráce a podali jsme za Město připomínky k rozhodnutí o změnách integrovaného povolení pro tento podnik.
 • Uskutečnili jsme exkurzi do ArcelorMittal Ostrava společně se zástupcem TOS-MET, abychom měli přímé informace o tom, co a jak dělají v Ostravě pro zlepšení životního prostředí. 

V oblasti městské zeleně a pořádku jsme:

 • Projednali a následně zastupitelé vzali na vědomí koncepci městské zeleně a vzhledu veřejných prostor. Účastnili jsme se také k tomu ustavené pracovní skupiny.
 • Posoudili desítky žádostí o kácení stromů a členové KŽP se účastnili několika místních šetření. Projednávali jsme také petici proti kácení topolů u náhonu, z nichž většina zůstala zachována.
 • Dosáhli řádného značení u všech památných stromů na našem katastru a připravili návrhy na nových šest památných stromů.
 • Vypracovali koncepci městského zahradníka a předložili k projednání Radě města.
 • Připomínkovali studie k žádosti o dotaci z OPŽP. Dotace byla udělena.
 • Vydali doporučení k zpracování dendrologického posudku v Sadech 17. listopadu, na základě něhož vznikla urbanisticko-architektonická studie „Obnova Sadů 17. listopadu“.
 • V rámci příprav nového územního plánu doporučili mj. na městských pozemcích vhodných pro výsadby vzrostlé zeleně mimo intravilán Čelákovic vytvořit pásy (skupiny) izolační zeleně všude tam, kde mohou odstínit průmyslovou výrobu od zástavby. Dále jsme doporučili převod ploch s průmyslovou výrobou na izolační zeleň a asanovat průmyslové zóny. Naše návrhy byly akceptovány Zastupitelstvem města.
 • Navrhli výsadbu izolační zeleně mezi průmyslovým areálem a zástavbou v ulici Prokopa Holého.
 • Podíleli jsme se na vyhlášení významného krajinného prvku „Na Vinici“ mezi Mochovem a Čelákovicemi.
 • Ve spolupráci s komisí byl zpracován a radou města schválen Plán odpadového hospodářství. 

Podíleli jsme se na environmentální (ekologické) výchově a vzdělávání:

 • Při spolupráci na Dni země, na soutěži Adoptuj si svůj strom, soutěži o Alej roku, Město stromů, Mezinárodním dni stromů, na výstavě fotografií o stromech v městské knihovně, pořádali besedy o významu stromů ve městě pro žáky ZŠ Kamenka, a např. s Gymnáziem Čelákovice při instalaci ptačích budek.
 • Uveřejnili jsme deset zásadnějších článků ve Zpravodaji města na aktuální témata a podíleli se na zpracování tématického čísla o životním prostředí a o stromech Čelákovic.
 • Naši členově se aktivně účastnili v řídicí a v pracovních skupinách při vytváření Strategického plánu rozvoje Města Čelákovice.
 • Podíleli jsme se na vzniku mapy rozmístění sběrných míst na tříděný odpad a
 • jsme autory většiny odborných textů k tématu životního prostředí na webových stránkách města. 

Zabývali jsme se podněty občanů např.:

 • Naše komise iniciovala několik kontrol, z nichž některé se podařilo uskutečnit. Hlavní roli ale hrají orgány ochrany přírody a kontrolní orgány, které nemůžeme v jejich práci nahrazovat.
 • Při místním šetření ekologické havárie toku v důsledku nezabezpečeného polního hnojiště v Sedlčánkách
 • a dále např. nepovolenou výsadbou rychlerostoucích topolů v Evropsky významné lokalitě Káraný–Hrbáčkovy tůně, což bylo úspěšně vyřešeno. 

A v neposlední řadě jsme:

 • Navrhli po konzultaci s místními rybáři rozšířit plánovanou Přírodní rezervaci Káraný–Hrbáčkovy tůně o cenné tůně a mokřady na katastru města a
 • na naše doporučení bylo nové hřiště u statku osazeno fitness cvičebními stroji.