Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moje připomínky k územnímu plánu

Připomínky se podávají nejlépe každá na samostatném formuláři, který najdete zde včetně dalších podrobností. Jsem jen chybující člověk a tak jsem mohl něco přehlédnout a nebo pochopit špatně. Váha každé připomínky je daná počtem občanů co podají stejnou připomínku a tak vyzývám všechny co mají zájem o budoucnost Čelákovic využijte této příležitosti a nezůstaňte stranou.

  1. Doprava

1. Komunikační propojení od Labe až na ulici Mochovská. Posledním článkem je ulice Karla Otty, která je jen 7 m široká a tedy zcela nevhodná pro silné dopravní zatížení. V současně platném územním plánu je jeho 3.změnou navržena nová komunikace odpovídajících parametrů, která je schopná propojit dopravu z ulice U Borku, Pod Přerovskou cestou, Rooseveltovy na ulici Mochovskou tj. i dopravu z Císařské Kuchyně (Přerova) na obchvat. Nový územní plán tuto komunikaci ruší.

2. Obchvat je uveden jako Z26 stavba v II.etapě tj. jeho budování je spojeno s výstavbou v lokalitě Krátká linva. Obchvat bude budovaný z dotací a zde je nutné říci jednoznačně termín, kdy dojde k realizaci. Čas zahájení  II. Etapy výstavby nelze stanovit, je to vázáno na dokončení zástavby pozemků v I. etapě. Dle mého názoru není důvod spojovat výstavbu obchvatu s lokalitou Krátká linva, neboť tyto dvě akce spolu nesouvisí. Návrhem zařazení obchvatu do II.etapy ohroženo není jen financování  výstavby, ale především zdraví občanů Čelákovic  vlivem škodlivin z motorů cca 10 000 dopravních prostředků každodenně projíždějících  ul.Masarykovou.

3. Cyklostezky – chybí v návrhu cyklostezky do Mochova, do Císařské Kuchyně případně do Přerova n/Labem. Pohyb cyklistů na silnicích je v těchto směrech zvláště nebezpečný. V minulém roce byly zaznamenány 2 smrtelné případy kolize cyklisty s autem za špatné viditelnosti na cestě z Mochova do Čelákovic. Je žádoucí zcela vyloučit cyklodopravu z komunikace pro automobilový provoz.

B.   Životní prostředí

1.  Nerspektování stávající zeleně - na pozemcích p.č.152/8, 152/9 a 152/13 je v katastru uveden způsob využití zeleň a na orto mapě je tato zeleň zřejmá. Měla by tak být uvedena i v ÚP.

2. Veřejná zeleň na soukromých pozemcích – plocha označená ZV4 je v současnosti obdělávané pole a je určena návrhem ÚP pro veřejnou zeleň resp.park což je neproveditelné bez výkupu. Plocha ZV 5 je určena pro ochrannou zeleň – jde o soukromý pozemek o výměře 10 861 m2 což je nejen náročné na výkup, ale i na budoucí údržbu. Pokud zde má být ochranná zeleň plně vyhovující by měla být pouze ½ šíře současně navrženého pásu. Plánování veřejné zeleně na soukromých pozemcích je jen nerealizovatelné gesto!!!

3. Bývalý hřbitov – v katastru nemovitostí je uvedeno využití  hřbitov. ÚP by měl jednoznačně stanovit využití veřejná zeleň

4. Hrbáčkovy tůně – Pískovna . Pískovna u tenisových kurtů v Jiřině je označena, jako součást Hrbáčkových tůní. Na uvedenou vodní plochu nikdy Hrbáčkovy tůně nezasahovaly.

5. Pěší (turistická) stezka C16 – je u Labe vedena kolem lokálního biocentra LBC 4 na soukromém pozemku. Majitel s oficiální veřejnou stezkou na soukromém pozemku nesouhlasí.

6. Asanace bývalé skládky ASA4 – v návrhu nového ÚP jsou stanoveny hranice asanace, které neodpovídají skutečné velikosti bývalé skládky (patrné z orto mapy).  Znovu prověřit a asanovat skládku v reálné ploše.

C. Bydlení - sport

1. Bytový projekt Z1 – na západní části města je vzdálen pouhých cca 700 m od slévárny TOS-MET (zdroje znečištění ovzduší).

 

        2. Plocha pro sportovní halu – v návrhu ÚP není zřejmé, kde by měla být umístěna sportovní hala, předpokládané místo pozemku o ploše 11 000 m2 aktuálně pořizovaného za 14.000 000, - Kč od podniku TOS není, zakresleno. V místech, kde lze předpokládat umístění sportovní haly se nacházejí navržené plochy P3,P5,P7 a P8 pro městskou vybavenost, ale žádná z uvedených ploch nemá výměru 11000m2 odpovídající kupovanému pozemku vyjma P3, která leží cca 100 m od slévárny a je tedy pro sport naprosto nevyhovující.

3. Plocha P6 asanace a přestavba průmyslového areálu na hromadné bydlení  - podmíněno odstraněním ekologické zátěže a asanací opuštěného průmyslového areálu viz ASA1. Je to opravdu vhodné místo k bydlení s ohledem na těsnou blízkost zdrojů znečištění ovzduší? Vyjádření krajského úřadu  uvádí m.j. :  Orgán ochrany ovzduší podle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona vydává k návrhu zadání ÚP Čelákovic v průběhu jeho pořizování: Obecně by obytná zástavba měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu/pr ůmysl či jiných činností, které by ji mohly negativním způsobem ovlivňovat, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem (konec citace).  Pokud plocha P6 zůstane v návrhu ÚP zachována mělo by dojít alespoň k navržení pásu zeleně oddělujícího výrobu a bydlení.

 

D. Ochrana a rozvoj hodnot – místa krajinného rázu

1. Ulice Rybářská – v návrhu ÚP je uvedeno …jako místo krajinného rázu je v zastavěném území vymezen „Veřejný prostor a zástavba ulic Kostelní a Na Hrádku“. Předmětem ochrany je veřejné prostranství, původní nízkopodlažní zástavba v Kostelní ulici a prostranství před tvrzí a kostelem Nanebevzetí Panny Marie(konec citace). Dle mého názoru je nutné do ochrany hodnot zahrnout i budovy z původní zástavby ulice Rybářská.

2. Plochy mezi Sedlčánkami a Čelákovicemi  návrh ÚP tyto plochy definuje, jako místo krajinného rázu čelákovické venkovské krajiny. Bylo by vhodné přesně definovat čím je tento krajinný ráz jiný než třeba okolí Zelenče. Současně by bylo vhodné určit, kde se přesně tyto plochy nacházejí. Vzniká dojem, že takto má být chráněna i krajina uvnitř zástavby Sedlčánek. Hranici mezi Sedlčánkami a Čelákovicemi tvoří  Jiřinský potok a cca 20% zástavby Sedlčánek se nachází přímo u hranice potoku.

E. Urbanistická koncepce

1. Dopravní koncepce – cituji návrh ÚP vytváří podmínky pro obsluhu a činnost stávajících prosperujících průmyslových areálů (TOS, FV-Plast, Fermata, Amiro). Chybí zde průmyslové podniky TOS-MET a DEMOAUTOPLAST. Koncepce již dále s provozem obou podniků nepočítá?

2. Počet obyvatel města – návrh ÚP : …návrh zastavitelných ploch nepřesahuje rozsah těchto ploch v původním ÚPnSÚ Čelákovice, přesto reflektuje trvale rostoucí počet obyvatel města s výhledem zvýšení počtu obyvatel na 14000 v navrhovaném období  (konec citace). V jakém období je počet obyvatel Čelákovic plánován na 14000. Ve strategickém plánu rozvoje z r.2011 se předpokládá počet obyvatel v r.2030 cca 16000.