Jdi na obsah Jdi na menu
 


Investice města v roce 2017

10. 2. 2017

Při čtení Zpravodaje mě na první pohled potěšila hned první strana, kde můžeme číst o investicích města v r.2017. Při detailním čtení mě však optimismus přešel. Je zde uváděn poměrně velký počet akcí, ale jen těžko lze brát vše napsané vážně. 

Dostavba Kamenkyve Zpravodaji č.6/2015 str.6 starosta Pátek uvádí dokonce harmonogram dostavby a dle něj vydání stavebního povolení mělo být v červnu 2016. Nyní nám radnice oznamuje, že již zažádala o vydání nového stavebního povolení. Pěkné, ale jak to ten starosta myslel? V tuto chvíli pouhých 7 měsíců zpoždění!!

Vodohospodářská infrastruktura – Investice budou m.j. směřovat do čistírny odpadních vod, aby splňovala veškeré parametry pro vypouštění odpadních vod . Je to myšleno vážně? Vždyť jsme s velkou slávou dokončili rekonstrukci čističky nákladem cca 50 mil.Kč v r.2012. Kdo způsobil, že čistička po necelých 5 letech provozu nesplňuje veškeré parametry pro vypouštění odpadních vod? Co na to říká dotační orgán při hodnocení doby udržitelnosti dotace? Nebudeme nic vracet?

Projektová příprava :  prý bude zaměřena na

  1. vodovodní přivaděč a kanalizační stoku do Záluží v současné době ještě není ani vydané územní rozhodnutí a tak se nabízí otázka: co se za 2 roky nového vedení města v této přípravě udělalo?

  2. Rekonstrukci městské části Jiřina- již dříve jsme dozvěděli, že akce je rozdělena do 7 etap, ale nikdo neví, co v které etapě vlastně je obsaženo. Občané by měli znát, kdy se na kterou ulici v Jiřině dostane. Dle mého názoru nebude do konce volebního období dokončena žádná rekonstrukce komunikací v Jiřině.

  3. Dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě kanalizace a vodovodu v lokalitě Dělnické domky u Kovohutí. Rada města zadala výběrové řízení na zpracovatele projektu, a ačkoliv se přihlásilo několik projektantů, rada doporučení  výběrové komise odmítla a tak se zřejmě bude vybírat znovu. Možná také nebude, neboť někteří členové rady se nechali slyšet, že nátlaky lobistické skupiny ze sdružení Dělnické domky jsou nepřijatelné. Já jsem přesvědčený, že občany žijící ve středověkých podmínkách nelze nazývat lobisty. Jsou to nešťastní lidé, léta mohli mít kanalizaci a ostatní sítě nebýt nedostatečné kontroly změny územního plánu ze strany úředníků městského úřadu. Již v r.2010 za starosty ing.Klicpery byl zadán projekt, ale ten nebyl novým vedením města přijat. Neřešení kanalizace v této lokalitě je ostudou Čelákovic a ještě asi velmi dlouho bude na programu různých médií. Tak si představuje vedení města pomoc občanům?

  4. Diskutován bude záměr výstavby nového domu pro seniory – na jednání zastupitelstva dne 25.1.2017 byl schválen záměr výstavby domova seniorů a v podkladu zpracovaném arch.Zumrem se mluví o výběrovém řízení s oslovením 5 projektantů. Opravdu se bude po celý rok 2017 jen diskutovat a nebo bude zadán projekt? Diskutovat umějí, ale většinou bez uznání připomínek ostatních diskutujících.

  5. Výkup pozemků pro obchvat prý bude i v r.2017 pokračovat   Opravdu se bude pokračovat stejně, jako v r.2016? Dotace z EU je možné získat jen do určitého termínu a ten se neúprosně blíží. Není zatím zadán projekt ke stavebnímu povolení a vykoupeno je asi 6 pozemků ze 70ti. Budeme i nadále vykupovat za 50, - Kč/m2, jak počátkem r.2016 rozhodlo zastupitelstvo?

Zpravodaj přinesl i jiné informace a opět nejvíc pobavila ARENA, kde již po druhé je položena stejná otázka r.2015 ZMČ č.8 str.7 Co byste zlepšil v Městském bazénu v Čelákovicích? R.2017 ZMČ str.9 Jakou modernizaci byste zvýšili atraktivitu našeho Městského bazénu? Dle mého názoru je to úplně stejné a redakční rada zřejmě nemá o čem psát. Zastupitel ing.Rikl to také ve svém příspěvku jasně sdělil. Není dostatečný tlak vody a novým odběratelům dokonce není ani umožněno se do městské vodovodní sítě připojit. Do arény se ovšem hodí jednoduchá témata (víte vůbec kdo je vymýšlí?). Tolik ing.Rikl. Jen připomínám ARÉNU minulého čísla, kde zastupitelé řešili velmi závažnou otázku: jak pojmenovat lávku přes Labe?

Pod dojmem výše uvedeného jsem se začetl do Strategického plánu rozvoje a především jsem znova přečetl úvodní slova starosty Pátka. Zbývají sice ještě necelé 2 roky, ale již dnes jsem zvědav, jak bude do konce volebního období dokončena Kamenka, vybudována kanalizace a vodovod v Záluží, komunikace ve staré Jiřině a o obchvatu ani nemluvě. Je tu jakýsi začarovaný kruh, díky kterému Čelákovice začínají výrazně zaostávat za okolím. Do kruhu nás zavedl starosta Pátek oznámením v ZMČ č.5 2012 str.10 kde sděluje : Akční plán na následující 2 roky je připraven v konceptu, který nyní prochází připomínkováním vedoucích odborů Městského úřadu (konec citace). Nevím, kde se to zadrhlo. To je poslední stopa po strategickém plánování v Čelákovicích a vlastně po plánování vůbec.

Nejsou žádné dlouhodobé cíle a ty co již byly schváleny jsou dávno zapomenuty, nebo mají neodůvodněný skluz. Jaké vlastně byly cíle m.j. na počátku starostování ing.Pátka : 

životní prostředí : zpracovat generel zeleně do 12/2014 (není), zajistit městského zahradníka do 12/2012(není),zveřejňovat pravidelně informace o stavu složek životního prostředí (nesplněno).

zdravotnictví a sociální péče :  vybudovat denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením do 2015 (není), vypracovat komunitní plán sociálních služeb do 2013 (ani se nezačalo),

infrastruktura a doprava :  doplnit kanalizační síť v Záluží, vybudovat kanalizační stoku ze Záluží do Čelákovic do 12/2014 (dnes po 5 letech není k dispozici ani žádná schválená projektová dokumentace), zpracovat generel dopravy do 12/2013 (není),

školství, vzdělání, kultura :  rozšířit prostory ZUŠ přístavbou do 2013 (není), zajistit prostory pro speciální školu a iniciovat její zřízení do 2013 (nic iniciováno nebylo), iniciovat podmínky pro zřízení a fungování Dětského parlamentu (není), vystavět novou knihovnu do 2018 (t.č. není na programu),

Sport a volný čas :  vyřešit majetkoprávní vztahy jednotlivých sportovišť do 12/2013 (nejsou vyřešeny), vybudovat víceúčelovou sportovní halu v lokalitě Krátká linva do 12/2015 (ani s projektem se nezačalo), vybudovat letní terasu u bazénu do 2014 (není), zajistit profesionální trenéry pro mládež do 2014 (co město zajistilo?)

řízení a rozvoj města : vybudovat informační centrum do 2014 (není),

vzhled města a bydlení : zpracovat nový územní plán do 06/2014 (termín posunut na 2019), zajistit městského architekta do 02/2013 (není),rozšířit hřbitov, vybudovat důstojnou rozptylovou loučku a dostatečnou obřadní síň (nesplněno)