Jdi na obsah Jdi na menu
 


článek předsedy komise pro životní prostředí RNDr.Petříka

8. 10. 2014

 

Proč starostka města Čelákovice již na potřetí nezařadila zápis z KŽP na jednání RM?

 

Dne 8.9.2014 zasedala na svém 35. jednání Komise pro životní prostředí RM, ze které byl pořízen zápis, elektronicky zaslán 9.9. v kopii paní starostce a tajemníkovi MěÚ a 10.9. řádně doručen na podatelnu města. 13.9. paní starostce a panu místostarostovi zasílal ještě radní Janák žádost o zařazení na jednání RM. Paní starostku jsem ještě jednou upozornil emailem 27.9. a dále i telefonicky 29.9. o předložení předmětného zápisu v souladu s hlavou II, odst. 6 jednacího řádu RM.

Zápis z 35. jednání KŽP nebyl projednán Radou města 15.9. ani 29.9. a ani 2.10. a i přes slib paní starostky členovi Rady města, že bude zařazen na nejbližší jednání RM.
I přes uvedené výzvy a skutečnost, že zápisy z ostatních komisí byly projednány, starostka města PhDr. Zdeňka Tichá odmítá postoupit zápis na projednávání v RM. Na můj přímý dotaz, proč se tomu tak ještě nestalo, odpověděla, že na to zapomněla.

 

Jednání další RM bude až po volbách, tj. 13.10., takže jsem se rozhodnul uveřejnit část bodů ze zápisu i přes skutečnost, že celý zápis zatím nevzala na vědomí RM. V tomto případě dávám přednost informování veřejnosti vztahující se ke kvalitě ovzduší před byrokratickým postupem.

 

RNDr. P. Petřík, Ph.D.

Předseda komise pro životní prostředí

 

Výňatek za zápisu z 35. jednání KŽP z 8.9.2014

 

3.2. Vyjádření KŽP k informacím o kvalitě ovzduší na stránkách města

Na stránkách Města 4.8.2014 byl publikován článek se zavádějícím názvem „Vyjádření SZÚ, Národní referenční laboratoře pro venkovní a vnitřní ovzduší, k článkům o životním prostředí a ovzduší zveřejněným během května až července 2014 v Mladé Frontě Dnes, především na článek ze dne 12. 7. 2014“. Ačkoliv nejde o oficiální vyjádření SZÚ, je tak prezentován, a rozebírá informace o obsahu arsenu. KŽP se obsahem arsenu (zjištěným ve vzorcích z krátkodobého měření v r. 2014) na svých jednáních opakovaně zabývala, přičemž upozornila, že ve vyjádřeních dr. K. z SZÚ se ohledně arsenu uvádějí rozporné informace. KŽP navrhla proto informace o ovzduší uváděné na webu města Čelákovice o koncetracích arsenu a benzoapyrenu doplnit údaji z blízké stanice AIM v Brandýse n. L. a vyjádřením, co je zdrojem znečištění, zda dochází k překročení limitů, a pokud ano, tak od jakého roku. Tyto informace nebyly KŽP Městem poskytnuty. V předmětném článku se správně uvádí, že nelze z jedné hodnoty vyvozovat žádné informace o případné dlouhodobé zátěži, respektive jejím trendu v prostředí. Není pravda v něm uváděné tvrzení, že ukončení předmětného měření v roce 2014 bylo doporučeno městu komisí pro životní prostředí.

 

KŽP od začátku prosazuje dlouhodobé měření (viz usnesení KŽP z 30. jednání) a doporučila zpracování postupu na měření kvality ovzduší v Čelákovicích odbornou firmou v cenovém rozmezí do 15 tis. Kč bez DPH tak, aby bylo možno provést vlastní monitoring v únoru 2014. Tento postup nebyl RM respektován a OŽP zadalo nakonec objednávku bez další konzultace s jakoukoliv odbornou firmou. Ani doporučení KŽP přizvat k pracovní skupině na monitoring ovzduší také zástupce ČHMÚ nebylo starostkou vyslyšeno a dále nebylo ani jednáno o návrhu bezplatného měření nabídnutého Ústavem životního prostředí Univerzity Karlovy. K dalšímu jednání nebyl starostkou přizván vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší PřF UK.

 

Vedení města bylo osloveno peticí občanů Čelákovic „Kvalitní ovzduší pro naše děti“, která byla projednána v KŽP. Ta doporučila provést měření kvality ovzduší a za tím účelem proběhlo jednání se Státním zdravotním ústavem, který nabídl zpracování úvodního projektu. Při projednání cílů úvodního projektu se však zjistilo, že běžné způsoby měření pomocí mobilních měřících zařízení jsou nad finanční možnosti města Čelákovice a prostředky vymezené schváleným rozpočtem by vystačily na tři dny měření. V období tří dnů mohou nastat situace zcela vylučující smysl měření, tj. může být nepříznivé počasí, nebo v průmyslových provozech může být odstávka výroby.

 

Zástupci KŽP hledali proto levnější variantu a ta jim byla nabídnuta v Českém hydrometeorologickém ústavu při využití stacionární měřicí stanice. Měření mělo proběhnout ve dvou etapách, kdy při letní etapě budou vyloučeny vlivy lokálních topenišť v rodinných domech a cena měla dosahovat ca 65 000 Kč vč. DPH. Na závěr měření ČHMÚ vypracoval odborný posudek s vyhodnocením pěti analýz těžkých kovů z prachových částic PM2,5 a měření těkavých látek.

 

Fakta a časový sled událostí k ukončenému měření ovzduší jsou v příloze č. 2.

 

Návrh usnesení: KŽP se distancuje od nekompetentního přístupu zadavatele, které mělo za následek ukončení měření ovzduší v Čelákovicích a dále se KŽP distancuje od neúplných a zavádějících informací uváděných na webu města k této problematice.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh byl přijat.

 

3.3. Revokace usnesení RM o měření kvality ovzduší

RM revokovala 14.7.2014 své usnesení č.3/2014/155 ze dne 3. 2. 2014 a uložila vedoucí odboru životního prostředí ukončit u Českého hydrometeorologického ústavu objednané měření kvality ovzduší z důvodu nutnosti velmi pečlivě zvážit a stanovit rozsah budoucího měření. Předseda KŽP se dotázal vedoucí OŽP, zda již byl rozsah budoucího měření stanoven: bez výsledku.

Návrh usnesení: KŽP zásadně nesouhlasí s přerušením dlouhodobého měření kvality vzduchu v Čelákovicích, protože poskytování kvalitních informací o stavu ovzduší patří k základním právům občanů a navíc je v příkrém rozporu s dohodnutým postupem mezi starostkou Města Čelákovice a zástupci ČHMÚ a KŽP (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh byl přijat.

 

Příloha k zápisu č. 2

 

Fakta a časový sled událostí k ukončenému měření ovzduší

 

13. 1. 2014 KŽP schvaluje usnesení o potřebě zadat postup měření kvality ovzduší v Čelákovicích odbornou firmou.

 

17. 1. 2014 proběhla konzultace s dr. B. Kotlíkem ze SZÚ, kde zástupce KŽP p. Iglo požádal o sdělení, co by bylo potřeba z naší strany zajistit, aby projekt na měření mohl být zpracován. Dr. Kotlík potvrdil, že navrhovaný postup, tj. zpracování projektu, který budeme mít možnost zoponovat, sestavený na základě dobře připraveného a písemně předaného zadání má své opodstatnění. Cena za zpracování projektu zahrnuje částku v rozmezí 5 až 15 tis. Kč podle rozsahu a pracnosti. Dr. Kotlík dodal, že vyhodnocení naměřených dat by měl dělat stejný člověk/tým, který dával dohromady projekt. M. Iglo informoval RM o návrhu dr. K. nejprve zpracovat projekt posuzující provedení měření, zamezující zbytečným chybám a tím i marnému vynakládání finančních prostředků města.

 

31. 1. 2014 proběhlo jednání se zástupci ČHMÚ, kterého se účastnili členové KŽP. Předseda KŽP RNDr. P. Petřík, Ph.D. byl pověřen místostarostou I M. Tichým zastupováním ve věci Města na tomto jednání.

 

3. 2. 2014 Rada města Čelákovice 3. 2. 2014 usnesením č. 155 schválila měření kvality ovzduší.

 

5. 2. 2014 vedoucí OŽP MěÚ vystavila a zaslala objednávku na ČHMÚ v cenovém rozmezí 54 000 Kč bez DPH. Mezi ČHMÚ a OŽP neproběhla žádná další komunikace např. o umístění měřicího přístroje.

 

10. 2. 2014 bylo na komisi pro životní prostředí RM Čelákovice za přítomnosti vedoucí OŽP oznámeno datum místního šetření, kdy proběhne výběr místa měřicího zařízení k měření kvality venkovního ovzduší.

 

14. 2. 2014 místním šetřením za přítomnosti pracovníků ČHMÚ, MěÚ Čelákovice (vedoucí OŽP, vedoucí OH a ředitel TS) a členů KŽP bylo rozhodnuto, že měřicí stanice bude umístěna na pozemku s parc. číslem 1261 na k.ú. Čelákovice z následujících důvodů:

·         Pozemek je zabezpečen proti vniknutí (oplocen a monitorován bezpečnostní kamerou)

·         Pozemek leží v průniku imisního dopadu několika zdrojů škodlivin (průmyslové podniky zejm. TOS-MET slévárna, a.s., Demoautoplast, s.r.o., lokální topeniště hustě obydlené čtvrti a blízká komunikace Stankovského a Prokopa Holého, viz obrázek). Objížďka vedená P. Holého od 1.3. 2014 navíc umožní sledovat rozdíl v zátěži automobilovou dopravou.

·         Dlouhodobě převládající JZ větrné proudění výrazně ovlivňuje lokalitu spady z blízké slévárny jakožto velkého znečišťovatele, který podle IRZ vyprodukoval přes 30 t TZL.

·         Stanice musí být umístěna v prostoru dýchací zóny člověka do 3,5 m nad zemí v okruhu nejm. 200 m od nejv. zdroje vzdušných polutantů, aby bylo možné výsledky intepretovat ve vztahu ke zdraví obyvatel a rovněž nesmí být umístěna těsně u budovy či na ní.

·         Vybraná lokalita je srovnatelná s umístěním měřicích bodů z měření polétavého prachu v letech 1999 a 2011.

·         Vybraná lokalita byla doporučena odbornými pracovníky ČHMÚ.

 

17. 2. 2014 – zahájeno měření.

 

27. 2. 2014 – proběhla schůzka se zástupci Města (starostka, vedoucí OŽP), KŽP a ČHMÚ, na které bylo dohodnuto přemístění měřicího bodu ke Q-Bytu.

 

3. 3. 2014 – měření bylo přerušeno.

 

10. 4. 2014 – ČHMÚ zaslal protokol s výsledky z neúplného měření. Následně byli požádáni odborníci o vyjádření k výsledkům předloženým ČHMÚ, kterými se zabývala KŽP. Ta doporučila zajistit technické zázemí pro nové umístění měřicí stanice kvality ovzduší v termínu do 15. 7. 2014. Tyto návrhy předložil předseda KŽP na ZM.

 

24. 4. 2014 – Zastupitelstvo včetně starostky města nepodpořilo žádný návrh členů KŽP vč. provedení měření se zaměřením na obsah těžkých kovů (vč. arsenu), benzo(a)pyren a benzen) v topné sezoně a mimo ni na základě specifikace a cenové nabídky Českého hydrometeorologického ústavu.

 

8. 5. 2014 – KŽP doporučila jednat s ČHMÚ a přizvat zástupce k pracovní skupině monitoringu ovzduší.

 

19. 5. 2014 – předložil vedoucí Laboratoře genetické toxikologie Ing. J. Topinka, DrSc. z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, v. v. i. návrh na provedení bezplatné studie identifikace zdrojů znečištění ovzduší prachovými částicemi v Čelákovicích. Dr. Topinka písemnou nabídku zaslal 28. 5. 2014 starostce s tím, že studie bude hrazena ze schváleného vědeckého grantu RNDr. J. Hovorky, Ph.D. (vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší Ústavu pro životní prostředí PřF UK v Praze) bez dalších finančních nároků ze strany Města Čelákovice.

 

19. 6. 2014 – členové KŽP předložili tento návrh jako doplněk k návrhu předkládanému starostkou, kde byly uvedeny informace k měření ovzduší a návrh RNDr. B. Kotlíka, Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu v Praze na měření kvality ovzduší ve městě Čelákovice. Návrh starostky byl předkládán bez usnesení s tím, že náklady na měření se předpokládají v rozmezí 0,5–1 milion Kč. Členové KŽP navrhli materiál doplnit o přesné zadání toho, co Město Čelákovice požaduje měřit (kdy, kde a proč a jaké jsou očekávané výsledky včetně vzoru závěrečné zprávy jako reference), ale jejich návrh nebyl podpořen.

 

14. 7. 2014 – RM ukončuje objednávku měření kvality ovzduší u ČHMÚ.