Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Komentář k ideovým návrhům územního plánu

25. 6. 2013

Příspěvek Ing.Jiřího Kořínka předsedy komise výstavby 1990 až 1994 a předsedy komise pro rozvoj města 2002 až 2006

 

Moderní plynové elektrárny jsou v ČR k ničemu (článek z novinek.cz )

12. 5. 2013

 

PETICE ZA OCHRANU HISTORICKÉHO JÁDRA ČELÁKOVIC

24. 4. 2013

Zjištěné rozpory :

1) stavba je většinou umístěna v ploše vymezené územním plánem jako SIM - smíšené a zvláštní území, kde je mimo jiné " ...možné umístit stavby pro bydlení s polyfunkčním využitím...", nikoli stavbu pouze pro bydlení

2 ) stavba zasahuje do plochy vymezené územním plánem jako IZ - veřejná zeleň , což je dle územního plánu nezastavitelná plocha

3) zastavěnost pro plochu SIM je stanovena na 80% - to pro danné pozemky činí max 860 m2, v průvodní zprávě je uvedeno 926 m2

4) podlažnost pro plochu SIM je stanovena na max 4 podlaží - spodní objekt má 5 podlaží

5) projekt nerespektuje vyjádření památkářů

 

Zdravý rozum mívá dovolenou

7. 4. 2013

Bytový dům v Kostelní ulici 4 podlaží 25 bytů jen 62 metrů od památkově chráněného objektu fary

 

Územní plán a jeho příprava – 24.dubna 2013 budou odkryté karty.

6. 4. 2013

 

MAS - Střední Polabí o.s. poprvé zasedala

12. 2. 2013

Místní Akční skupina má při svém startu 32 členů.Očekávají se v nejbližších dnech další přírůstky z obcí Záryby, Nový Vestec, Sojovice, Jenštejn, Borek. Jednání probíhají i s obcemi Zápy, Dřevčice...

 

MAS znamená Místní akční skupina

13. 1. 2013

Dne 10.ledna 2013 se poprvé na čelákovické radnici setkali partneři připravovaného Místního akčního sdružení. Přítomní byli mimo zájemců z Čelákovic i členové veřejné správy, podnikatelé a neziskové organizace z okolních obcí Brandýsa n/L - St.Boleslavi, Káraného, Záp, Zelenče, Lázní Toušeň, Mratína a Skorkova.

 

Výhláška o územním plánu

12. 12. 2012

Termín pro předkládání návrhů je do 27.prosince 2012.K návrhům a podnětům podaným po uvedené lhůtě nemusí být přihlédnuto

 

Středočeská ovocná stezka

7. 12. 2012

Aktivní využití fondů EU. Inspirativní příklad od sousedů.

 

Zahájeno řízení ve věci ochraného pásma památkově chráněných objektů

13. 11. 2012

Máme jen nepatrné množství historických budov co zůstaly po řádění vandalů ve vedení města.Máme možnost je chránit? Zdá se, že dosud to nebylo možné. Naděje však zůstává neboť odbor Územního rozvoje a památkové péče v Brandýse - Staré Boleslavi zahájil řízení ve věci vyhlášení ochranného pásma památkově chráněných budov v Čelákovicích.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »