Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva ve dnech 29 - 30.3.2017

31. 3. 2017

Jednání se protáhlo do příštího dne a do postele se zastupitelé i diváci dostali až kolem 3,30 hod. Zdaleka se nemuselo jednat tak dlouho, ale protahování mělo svůj cíl. Bod diskuze mohl přinést (a přinesl) nepříznivá zjištění pro vedení města a tak starosta vložil 3 přestávky o celkové délce 60 minut což nikdy dříve nebylo. Bod diskuze začal až kolem půlnoci. Nebudu však předbíhat, neboť zajímavý byl již první bod (byť na oficiálním programu vůbec nebyl).

V gymnáziu stále čekají na opravu spadlého podhledu (havárie 12.1.2017) a podle současných výhledů budou čekat až do září. Dle průběhu jednání není zcela jisté, zda skutečně na začátku září bude vše hotové. Rozpočet opravy je kolem 6 000 000, - Kč a pokud po dokončení všech projektů náklady převýší tuto částku bude se jednat dle zákona o vyšší kategorii veřejné zakázky a tím se prodlouží výběrové řízení (porovnejte : sokolovna se v Čelákovicích stavěla rok a oprava podhledu v tomto případě je plánována na 8 měsíců). Přítomní občané a především studenti s transparenty dávali silně najevo svou nevoli.

A měli k tomu důvod: nedlouho před jednáním byly zveřejněny případy podobných havárií. Opravy zde trvaly jen zlomek času údajně potřebného k opravě v gymnáziu. Stavební technik ing.Číla položil zastupitelům otázku, zda jsou seznámeni s jeho návrhem řešení předloženým již 2 dny po havárii (s náklady  1 500 000, - Kč a dobou realizace 2 měsíce). Ani členům zastupitelstvem vytvořené pracovní skupiny tento návrh nebyl předán, ba ani samotní zastupitelé s ním nebyli seznámeni. Zdá se, že vše zůstává jen u našeho nejchytřejšího starosty a jeho blízkých. Při jednání bylo čteno vyjádření firmy Knauf a zjistilo se, co dosud bylo tajeno. Důvodem havárie byla nekázeň při provádění stavby, kdy nebyl dodržen projekt a technologie firmy Knauf. Padla též otázka, zda byla zjištěna nějaká vada v původním projektu. Nikdo žádnou nezjistil. Proč byly objednány zcela nové projekty a oprava nebyla neprodleně provedena dle původní dokumentace? Nikdo na tuto otázku neodpověděl. Vedení města se dalo svou cestou a jeho řešení bude drahé a dlouhé.

Pokud se uplatní vše do důsledků, mohlo by to vést k rekonstrukci podhledů dalších městem vybudovaných staveb (školka, sauna a další) i tam jsou totiž podhledy provedeny stejně, jako v gymnáziu. Pracovní skupina složená m.j. i z rodičů studentů byla trnem v oku pana starosty a tak navrhl její zrušení což většina zastupitelů (tvořená členy ODS) poslušně schválila. Starosta se prý dohodne na krajském úřadě a za účasti svého stranického kolegy (člena rady kraje) bude jednání s odbojným gymnáziem zcela v jeho režii. Jediná forma občanské kontroly tak byla zrušena. Cituji: „ Zastupitelé jsou pro nás občany“. V případě gymnázia pochybuji. Na závěr jednání o gymnáziu si vedení města muselo vyslechnout dle mého soudu pravdivé tvrzení „Vy nám lžete v každé druhé větě“. Zastupitelka arch.Fialová též nedovedla jednání starosty pochopit a tak pronesla m.j. : „Vy jste hlasovali, že odstřihnete občany od informací, pro mě je to veliké zklamání!!!“

V průběhu dalšího jednání se probíraly dotace od města pro kulturní, církevní i sportovní aktivity. Mimořádný ohlas vzbudila žádost SK Real s.r.o o dotaci a opozice již měla připravené nepříjemné otázky. Kdo se konkrétně skrývá za činností této neznámé organizace. Odpověď byla rychlá. Místostarosta ing.Sekyra se účastní úspěšně v automobilových závodech a je to jeho firma. Město mělo ke schválení připravenu dotaci 70 000, - Kč.  Odůvodnění - jde o dobrou reprezentaci města. Škoda, že si občané o sportovních úspěších pana místostarosty nemohli zatím nic přečíst třeba ve Zpravodaji.  Porovnával jsem společenskou potřebnost dotace pro SK Real s dotací pro další jednotlivce a občanská sdružení . Je velký nepoměr kolik v případě SK Real s.r.o. měl obdržet jeden zdravý sportovec a kolik obdrží ročně na dotacích třeba místní svaz tělesně postižených s 350 členy. Žádost o dotaci prošla přes komisi a ta 70 000, - Kč doporučila. Její členové by se měli stydět. Po velké kritice místostarosta svou žádost z programu stáhl.  

V majetkových bodech se projednávalo několik smluv na výkup pozemků pod obchvatem, ale stále je to ještě moc málo. Bývalý místostarosta p.Tichý se ptal proč se nejedná s Římskokatolickou farností o výkupu pozemků pro obchvat. Prý starosta jedná s vikářem a je vše na dobré cestě. Zřejmě nezná roli statutárního zástupce, který jako jediný podepisuje smlouvy a tím je P.Uličný. Jedná i o další pozemky např. pro cyklostezku do Sedlčánek. Dle mých informací farnost žádala starostu Pátka již v červnu 2015 o řešení (případnou směnu pozemků) dodnes bez reakce.

Byly předloženy 3 návrhy na změnu územního plánu (1x spolek Dělnické domky + 2x podnikatelské záměry). V návrhu usnesení bylo připraveno kategorické odmítnutí a to pro možné zpoždění nového územního plánu a neřešené finanční náklady změny. Předsedkyně spolku Dělnické domky m.j. usvědčovala tajemníka MěÚ ze lži, když zpochybnil možnost vydání stavebního povolení kanalizace vodoprávním úřadem v Brandýse. Na jeho vyjádření závisí osud cca 100 obyvatel kolonky a není k dispozici žádná písemná forma jen „pivní řeči“. Přítomné překvapil předkladatel návrhu, místní podnikatel, který změnu chce zaplatit. Jeho případ je typickým pro naše město. Jak uvedl, zakoupil si pozemek v kolonce, neboť ten byl dle grafické části územního plánu určen pro průmysl a tedy byl vhodný pro jeho podnikání. Po nějaké době, když přišel s konkrétním návrhem, již toto tvrzení neplatilo, neboť starosta zjistil rozpor v územním plánu. Zastupitelka Grygarová přišla s celkem jednoznačným návrhem řešení. Podat podnět krajskému úřadu a ten ať stanoví způsob nápravy nezákonného stavu územního plánu. Současně padl návrh začít připravovat prodej pozemků pod domy v kolonce jejich majitelům a paralelně připravovat projekt kanalizace. Paní Pencová uzavřela své vystoupení kritikou nečinnosti vedení města : „Vás lidé zvolili, abyste dělali svou práci. V fungující firmě by Vás propustili“. 

Bod Diskuze začal zajímavou nabídkou místního občana. Má zájem o odkoupení pohledávky města za občanem Ing.Josefem Pátkem. Ještě v r.2014 podalo město u soudu žalobu na tehdy bývalého starostu, který na své dovolené protelefonoval víc než 100 000, - Kč. Jelikož nikdo z občanů není informován, jak soud skončil, je zde návrh, který má městu pomoci. Projednání návrhu bylo zajímavé, neboť se občané dožadovali, aby starosta přenechal po dobu jednání o této otázce řízení zasedání někomu jinému. Nestalo se tak, neboť bylo vysvětleno, že město prohrálo soud a pohledávka již neexistuje. Nijak se tomu nedivím, protože město zastupovali proti Pátkovi jeho straničtí kolegové a tak soud jinak dopadnout nemohl. Odvolání město nepodalo.

Zcela jinak město postupovalo po prohraném soudu s TJ Spartak. Odvolání podalo i při vědomí, že každým dnem naskakují tisícové úroky. Nakonec své odvolání ještě před začátkem soudu stáhlo, ale úroky zůstaly. Kdo je odpovědný za vznik škody městu, která byla vyčíslena na 1 786 213, - Kč??!!! Jsou to především členové rady, ale ti nechtějí říci, kdo jak hlasoval. Zřejmě se dohodnou, kolik kdo zaplatí. Nebo snad jejich chybné rozhodnutí zaplatí 11 481 občanů města? Je to pro ně pakatel, každý včetně kojenců pouhých 156, - Kč. Ještě nás čeká odvolání k prohranému soudu s ML Compet a tam si asi občané také budou muset sáhnout znovu do úspor. Nebo snad radní? Zastupitel Janák téma uzavřel se slovy : když jsem byl členem rady, hlasovali jsme jmenovitě. Přítomný předseda Spartaku ještě upozornil na skutečnost, že město na něj podalo trestní oznámení a také i na firmu Ekl zhotovitele atletické dráhy. Policie oznámení téměř okamžitě odložila, ale ve městě zůstala jen informace o trestním oznámení a dodnes je Ing.Ryneš v očích občanů díky informaci ve Zpravodaji tím, kdo je trestně stíhán. Dokonce ani zastupitelé neznají, jak trestní stíhání dopadlo. Ing.Ryneš požádal, aby ve Zpravodaji dostal příležitost uvést vše na pravou míru. Asi by byla na místě omluva. Místo omluvy radní Opa zpochybňoval výsledek soudu. Je to jako ve sportu přesvědčovat, že rozhodčí nemá pravdu. Prostě i prohrávat se musí umět. A omluvit se to umí jen někdo.

Padl návrh na zřízení FB profilu města. Radní Studnička návrh nepodpořil neboť on prý FB nepoužívá a město prý informuje dostatečně. Zastupitelka Tichá zřízení tohoto informačního kanálu podpořila a uvedla, že město dokonce přijalo úřednici mající FB v náplni práce a většina měst již dávno FB má. Jsem zvědav, zda další zdroj informací bude zřízen. Důležitý je především pro svobodnou výměnu názorů o dění ve městě, neboť stávající FB diskusní fóra jsou provozována soukromými subjekty a tak je velká možnost k šíření cenzurovaných zpráv z jedné strany bez možnosti reakce, kdy např. na Pátkově FB fóru mají někteří občané zamezený přístup (včetně některých zastupitelů). Zdroje informací v Čelákovicích též nepovažuji za dostatečné např. ve srovnání s Říčany jejich občané dostávají Říčanský kurýr o cca 60ti stránkách což je o 100% víc než v Čelákovicích a vždy tam uvádějí i opoziční názory ve Zpravodaji nepřípustné.   

Občan otevřel téma čističky odpadních vod (ČOV) na které je závislý další rozvoj města. Projektuje a dnes v Čelákovicích má opět vymoženost navrhovat u nového domu žumpu. Vysvětlení podal místostarosta ing.Sekyra, který uvedl, že provedená intenzifikace ČOV vycházela z údajů r.2006 tedy při realizaci byla 6 let stará čísla. ČOV byla po rekonstrukci za cca 50 000 000, - Kč uvedena do provozu v r.2012 a tak jistě by mohl pan místostarosta vysvětlit, kdo je odpovědný za chybné zadání rekonstrukce. Ticho, ticho, ticho… V letošním roce by měly být do ČOV vloženy další peníze a tak by ten nejnutnější rozvoj mohl být možný. Otázka je zda bude možné v období udržitelnosti porušit podmínku dotačního programu a do ČOV investovat. Občan se zeptal, zda případná další investice  bude stačit i pro rozvoj vycházející z nového územního plánu. Prý to stačit nebude a tak zřejmě naše ČOV je pěkný žrout financí.  

120 občanů podepsalo petici ve které m.j. požadovali instalaci zpomalovacích prahů před dům dětí a mládeže a školku Ekolandia. Dle mého názoru měla být petice vložena vedením města do programu jednání, ale nebyla a zastupitelé neměli k jednání podklady. Je to nepochopitelné. Mluvčí petičního výboru se však nedal odbýt a tak snad dojde k dalšímu jednání s vedením města. Dříve by takovou petici předjednala bezpečnostní komise, ale ta za starosty Pátka neexistuje.      

Po projednání zpráv z výborů byl konec. Byl také konec se silami všech přítomných.

Určitě si budete chtít poslechnout, jak to vlastně bylo a tak máte příležitost v záznamu www.tv-port.cz