Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva ve dnech 28 a 29.6.2017

29. 6. 2017

Opět se jednalo i po půlnoci a to díky přestávkám, které zavedl starosta Pátek oficiálně pro osvěžení přítomných a dle názoru přihlížejících občanů především proto, aby oddálil projednávání bodu diskuze do nejpozdnějších hodin. Nepříjemné otázky tak bude pokládat minimum lidí a podobně tomu je při sledování on-line průběhu jednání u počítačových monitorů, kdy kolem půlnoci již většina počítač vypne.

Hned na úvod při schválení programu opoziční zastupitelé navrhli změnu programu s posunem bodu č.7 diskuze na pořad jednání jako č,4. Tradičně nebylo schváleno, ale za zmínku stojí komentář starosty : přítomní občané jsou zde na většině jednání a jsou tedy zvyklí a tak není třeba nic měnit. Zřejmě si neuvědomuje, že nejde jen o přítomné občany ráno odcházejícími do zaměstnání.

První zásadní střet přineslo jednání o městském stadionu. Zpracovatel studie m.j. zdůraznil, že obdržel určité zadání a v průběhu své práce několikrát konzultoval s komisí vytvořenou pro rekonstrukci stadionu. V zadání bylo , že v této fázi není nutné brát na zřetel vlastnická práva. Předseda Spartaku ing.Ryneš zpochybnil též účast zástupců TJ při jednání komise do které Spartak nebyl přizván. Starosta oponoval přibližně takto : mám zapsané vaše připomínky ze schůzky, při které byl ještě zastupitel Spilka (konec citace). To, že schůzka byla zaměřena ke zcela jinému tématu nevadilo. Je dobré si připomenout, že náklady na rekonstrukci stadionu se vším, co je ve studii navrženo jsou ve výši 228 milionů včetně výstavby restaurace (projednat připomínky bylo možné dle starostova přístupu třeba i u řezníka jen tak mimochodem). V jiných městech se o tak zásadních věcech jedná na mimořádných veřejných setkáních s občany, neboť podobné nákladné akce jako stadion nejsou jen záležitostí momentálně zvolených zastupitelů a bývají k dispozici zápisy z projednání. V Čelákovicích nic takového neexistuje.  Opozice se domnívá, že vůbec nejde o rekonstrukci stadionu, ale jen o drahé barevné obrázky pro předvolební kampaň. S názorem musím souhlasit při vědomí , co všechno by mělo mít přednost před  megalomanským vylepšením stadionu. Jen drobné připomenutí např.nová kanalizace a komunikace ve staré Jiřině za 150 milionů , dům seniorů za cca 100 milionů, rekonstrukce ZŠ Kamenka za 130 milionů, kanalizace pro Záluží za 70 milionů , rekonstrukce budovy školy v Sedlčánkách, kanalizace a další sítě pro dělnické domky u Kovohutí, nový vodojem aj. Je zarážející, že studie počítá se zbouráním tribuny, bez  stavebně technického  průzkumu. Jsme tak bohatí, že můžeme bourat, aniž známe skutečný technický stav? Zaujal ještě názor radního Opy k otázce, zda cca milion Kč za studii není příliš mnoho peněz při jejím nejasném  využití. Radní se domnívá, že při předpokládaných celkových nákladech rekonstrukce vydat téměř milion není mnoho. Dle mého názoru by město mělo šetřit a ne vyhazovat peníze oknem, ale to se bez mrknutí oka děje na běžícím páse. Vzpomeňme jen starostovy účty za telefon, zbytečná prohraná soudní jednání, vrácenou dotaci 2,5 mil.Kč skatepark, pokutu za špatně provedené výběrové řízení na rekonstrukci náměstí za 1,6 mil. Kč, chybně provedenou rekonstrukci čističky za cca 50 milionů do které po 5 letech provozu potečou další miliony, klouzání na náměstí aj.

Schvalovalo se hospodaření města za r.2016 a zastupitel Janák vytkl vedení, že dlouhodobě se neplní rozpočtované výdaje a zřejmě je rozpočet jen nezávazným papírem pro klamání občanů. V rozpočtu se objevují akce, které nejsou myšleny vážně a i drobné aktivity z nepochopitelných důvodů nerealizované . Když byla položena otázka na opravu zdi muzea, starosta připomenul, že je oprava v rozpočtu r.2017 a přeci ještě není konec roku . Jen nějak nevnímá, že oprava zdi byla v rozpočtu r.2016  a zůstalo jen u plánu.

Při schvalování kupních smluv pro obchvat byl vznesen dotaz na vznik kupní ceny 250, - Kč/m2 a připomenuto, že ještě loni byla cena 5x levnější. Starosta prohlásil, že je to cena obvyklá a je stejná, jako v Lysé nad Labem (ve Staré Boleslavi 410, - Kč/m2). Zřejmě myslel obvyklou tržní cenu a nezná, jak se tato cena zjišťuje. Další dotaz směřoval k situaci případného vyvlastnění, pokud se město s majitelem nedohodne. Starosta přiznal, že na to město není připraveno a bude to prý řešit kraj jelikož město jen pomáhá s investiční akcí kraje. Zřejmě nečetl smlouvu o spolupráci, kterou jsou Čelákovice zavázány vyřídit výkup pozemků a zajistit projekty stavební povolení. Stavební povolení nebude možné vydat, pokud jen jediný vlastník pozemku nebude souhlasit s výkupem. Podle starosty jsou již známé tři případy nesouhlasu s cenou a to zatím více, jak polovina vlastníků smlouvy nepodepsala. Mám pocit, že svým přístupem k výkupu pozemků vedení města nejedná seriózně a může to vést k následným žalobám vlastníků, kteří se budou cítit podvedeni. Prodali městu pozemek za 50,- Kč/m2 a nyní zjistí, že měli dle zákona nárok obdržet tržní cenu  a ta je téměř 12x větší. Jak je možné, že město loni tvrdilo v dopise zaslaném vlastníkům, že cena půdy je kolem 20 až 30 Kč/m2 a pokud neprodají , budou jim pozemky vyvlastněny. Neznal nikdo z tvůrců výkupu zákon č.184/2006 Sb.o vyvlastnění pozemků, vždyť ten jasně mluví ve prospěch majitelů pozemků a dává jim náhradu v úrovni tržní ceny!!! Nikdo ve vedení města nezná ani zákon č.416/2009 Sb. o urychlení výstavby, který umožňuje v termínu 90 dnů od odeslání návrhu smlouvy zahájit proces vyvlastnění. Jak dlouho se ještě bude jednat bez konkrétních výsledků? Chtějí vůbec realizaci obchvatu? Je to zřejmě stejné s jako mnoha dalšími věcmi. Máme rozpočet, ale plánované akce plníme jen ze 66%, máme strategický plán rozvoje, ale absolutně pro vedení města není závazný. Plánovali jsme dokončení územního plánu v r.2014 a snad se dočkáme v r.2019!!!    

V bodu diskuze vystoupila předsedkyně spolku Dělnické domky a vznesla na vedení města dotaz, zda jsou si vědomi, že v kolonce žije asi 100 obyvatel závislých na rozhodnutí zastupitelů. Doložila vyjádřením krajského úřadu, že chybu v územním plánu opravit lze při kladném vyjádření zpracovatele a pořizovatele. První vyjádření je již k dispozici díky pí.Pencové a druhé snad zajistí město. Často si pročítám volební programy a r.2010 zde čtu slib ODS zajistíme všechny sítě pro Dělnické domky. Ztráta paměti?  Valnou pomoc vidět není. Prý nelze prodat zdejším obyvatelům pozemky pod domy, mají prý strategický význam pro město. Větší hloupost jsem již dlouho neslyšel.

Bylo rozhodnuto o udělení Výroční ceny města za r.2017. Na základě doporučení rady cena bude udělena bývalé ředitelce gymnázia za její přínos pro školství. Byla při obnovení gymnázia a za její práci jí patří velký dík. Zastupitel Janák projevil nesouhlas s několikaletým přehlížením opakované nominace bývalého ředitele muzea pana Jaroslava Špačka. Vděčíme mu za jeho celoživotní práci pro město mnoho. Ještě dnes naplno pracuje a důkazem je další díl kroniky Sedlčánek vydaný v r.2016, publikace o obci Přerov vydaná v květnu 2017 a kniha o historii kostela Panny Marie v Čelákovicích připravená do tisku. Zadejte si do vyhledávače FB název Staré Čelákovice a uvidíte kolik příspěvků k historii Čelákovic stále ještě pan Špaček  přidává. Starosta Pátek o práci pana Špačka věděl před volbami v r.2010 a napsal i poděkování do Zpravodaje. Dnes již jen mluví o trvající spolupráci s panem Špačkem, ale vyjádřit poděkování udělením výroční ceny neumí.

Opět se mluvilo o gymnáziu a opravě podhledů. Přítomný autorizovaný stavební technik ing.Číla vyjádřil pochybnosti o správnosti provedení podhledů (především zpochybnil jejich zatížení a chybějící certifikát požární oddolnosti). Po obsáhlé diskuzi bylo navrženo usnesení : Zastupitelstvo města ukládá Radě města zajistit, ke dni předání opravených prostor, ve 3. NP budovy ZŠ J. A. Komenského k užívání, prohlášení ověřené příslušnou autorizovanou osobou v oborech „Požární bezpečnost staveb“ a „Statika a dynamika staveb“ o tom, že veškeré sádrokartonové konstrukce podhledů splňují příslušné požadavky na požární bezpečnost, stabilitu, a jsou provedeny v souladu s technologickým předpisem výrobců, a že jsou bezpečné pro provoz stavby (konec citace). Hlasováním usnesení neprošlo a to je pro mne největší zklamání. Hlasování se pro střet zájmu neúčastnili pí.Chourová a p.Choura. Od Chourů je to správný postup a současně potvrzení řečí o účasti člena jejich rodiny na rekonstrukci. Jak však vysvětlí zastupitelé svou neochotu znát pravdu o kvalitě provedené práce. Nevadí jim pochybnosti? Myslím, že by se měli stydět.

Bylo toho hodně v šestihodinovém jednání. Moje střípky jsou jen krátkým hodnocením a ten kdo má zájem o detaily má k dispozici stránky TV PORT http://www.tv-port.cz/