Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva ve dnech 11 až 12.12.2013

12. 12. 2013

Již z názvu článku vyplývá, že jsme opět přišli domů velmi pozdě a k jednání jsme museli mít ještě 3 hodiny z dalšího dne. O rušný průběh a především o zdržování se postarali opět zastupitelé Studnička a Pátek, kteří nepromarnili žádnou šanci, jak se zviditelnit. Jediným bezproblémovým bodem byl slib nového zastupitele Dr.Václava Tichého z Volby pro město, který nastoupil za p. Kolínka. V úvodu programu o jehož schválení se jednalo více než hodinu podal p.Špaček své stanovisko ke Kontrolní zprávě společnosti BENE FACTUM, a.s., která v r.2011 uvedla některá pochybení v účetnictví čelákovického muzea. Podkladem k pozvání auditorů bylo zjištění nového ředitele muzea, které formuloval v dopise ze dne 21.února 2011 a ihned v součinnosti s bývalým starostou objednal kontrolu zaměřenou na období let 2006 až 2010, která proběhla ve dnech 1 – 31.3.2011. Zpráva auditora byla zpracována 30.3.2011 a po jejím předání vedení města bylo velmi rušno. V radě bylo odhlasováno podat podnět k prošetření účetnictví policii a toto rozhodnutí bylo publikováno nejen na stránkách města, ale i v české televizi. Policie však neshledala žádnou trestnou činnost a tak záhy (08/2011) případ odložila. Následovala ještě další dvě trestní oznámení se stejným výsledkem, o trestné činnosti se mluvilo až do srpna 2013, kdy policie vydala konečný verdikt se kterým nás p.Špaček seznámil. Po informaci p.Špačka se přihlásil zastupitel Petřík s informací, že je členem komise vyšetřující škodu vzniklou v muzeu na základě kontrol Finančního úřadu, Úřadu práce a Ministerstva kultury a oznámil, že komise požadovala po řediteli Eisnerovi podklad k jednání zprávu auditora a ten ji nechce členům komise doložit. Žádost p.Petříka byla vyslyšena a komise podklad obdrží. Jsem však zvědavý, jak bude vyřešeno to, co již mělo být uděláno dávno. Rychle bylo oznámeno, že policie bude konat, ale nikdo již neuvedl výsledek. Mám s tím i já svou zkušenost. Ve zpravodaji bylo uvedeno, že kontrolní výbor bude šetřit můj střet zájmu a nikdo se již nenamáhal uvést výsledek. Já i pan Špaček jsme často nesouhlasili s názory bývalého starosty a tak se přirozeně vyšetřovalo a vyšetřovalo. Proč by ne, vždyť někdo to všechno zaplatí, nejde to z naší kapsy. Odhaduji, že se již zaplatilo cca 200.000, - Kč za audit, právní služby, různé pokuty a t.č. jsou ještě ve hře tři soudní jednání kde se soudí muzeum s bývalými zaměstnanci. Pokud prohraje, budou to další statisíce. To vše začalo nevině vypadajícím dopisem  upozorňujícím na chyby za vedení bývalého ředitele, policie však zjistila, že stejné nedostatky se objevují i v r.2010 tedy za vedení ředitele Eisnera, který auditorovi  ke kontrole podklady r.2010 nevydal ačkoliv je prokazatelně měl dle šetření policie k dispozici. Po více než dva roky bylo poškozováno dobré jméno muzea a p.Špačka, který ve službách města pracoval více než 55 let. Co dodat? Omluví se někdo? Ne, ještě v říjnu 2013 podal zastupitel Studnička návrh na další trestní oznámení. Prý se v muzeu ztratily nějaké sochy a obrazy. Nový ani starý ředitel muzea o ztrátě nic neví a vše se zakládá jen na nedoloženém tvrzení členky Finančního výboru. Pan Studnička je však příznivcem rychlého řešení, policie zjistí, zda se něco ztratilo, a nebo nás pošle „do háje“. Proč bychom však o tom muzeu stále nejednali!!!  Vytvoří se mlha nad jinými věcmi. Co kdyby se někdo zeptal, zda p.Pátek již zaplatil městu 100 000, - Kč (výdaje za telefon na dovolené!).

Omlouvám se všem, co očekávají více o dalším dění na ZM. Mě to však připadá velmi nutné zmínit, neboť nehorázným způsobem se kazí jméno muzea pracně po desítky let budované.  

Zpět k programu :  Zastupitel Studnička zmínil svých 24 dotazů adresovaných místostarostovi a podivoval se, že dosud neobdržel na některé odpověď. Mne také počastoval urgencí a tak jsem se jej zeptal co je to za zákon, který mu dává právo, aby mne úkoloval včetně termínu, do kdy mu mám odpovědět. Něco zablekotal a byl klid. Žádný takový zákon neexistuje. Jeho drzost nezná mezí.

Již třetí bod zahrnoval tajnou volbu starostky, kterou byla zvolena 15 hlasy PhDr.Zdeňka Tichá a volbu posledního člena rady. Radním byl opětovně zvolen Ing.Jaroslav Ryneš. Okamžitě p.Studnička začal citovat ze Zrcadla to co bylo uvedeno k panu Rynešovi a také bylo vzpomenuto, že vlastně ti co jej odvolali dnes se vlastně omlouvají. Nebylo proneseno jméno toho kdo se omlouvá, ale nemám problém říci, že jsem byl jeden z těch co odvolání iniciovali a přímo jsem tehdy p.Rynešovi do očí řekl důvod a napsal jsem jej i do Zpravodaje. V současné době jsem jej v tajné volbě volil a neberu nic zpět, neboť jsme si vyříkali, co bylo potřeba a věřím, že bude vše dobré.

Schvaloval se rozpočet pro r.2014 a při té příležitosti byla okrajově projednávána privatizace bytů. Zastupitelé a bývalý předseda dozorčí rady Q-bytu vznesli několik otázek a byli ujištěni, že privatizace je sice připravována, ale do konce volebního období nebude zřejmě možné nic realizovat (privatizace se týká především bytů v Milovicích). Ve schváleném rozpočtu jsou i finanční prostředky pro pečovatelskou službu Farní Charity Neratovice, kde trvá již 3 roky spor zda přispět 90 tis.Kč na celoroční péči Charitě starající se t.č. o 32 seniorů z Čelákovic. Nikdo seriozně nedoložil, jak by mohly být nahrazeny služby Charity Pečovatelskou službou města Čelákovice Rozpočet též pamatuje na měření kvality ovzduší. Mimořádný ohlas měl návrh nového zastupitele Václava Tichého navýšit dlouhodobě stagnující příspěvek pro sportovce, kteří obdrží v příštím roce dotace ve výši 2 000 000, - Kč což je cca o 800 000 více než v r.2013. Zvýšení o 100% bylo schváleno i u příspěvku pro občanská sdružení. Jednalo se v rámci rozpočtu i o možné dotaci města na rekonstrukci běžecké dráhy na stadionu, ale do vyjasnění všech podmínek nebylo přijato žádné usnesení a případný příspěvek města by byl řešen z rezervy.

Projednaly se i dvě petice, kde mě zaujala především snaha o řešení rekonstrukce školy v Sedlčánkách. Mluvčí petičního výboru neměl jen snahu apelovat na zastupitele, ale přinesl i informace o možných zdrojích financování a to je dle mého názoru přístup vedoucí k možné realizaci a takový vždy podpořím.Zastupitel Petřík představil svoje kritické stanovisko k vyhodnocení petice proti kácení topolů u náhonu, které zaslal na Město brandýský OŽP a které vůbec nevzalo v potaz požadavky občanů na odborné přezkoumání. Dr. Petřík vypracoval rovněž v souladu s peticí materiál k řešení koncepce zeleně

V diskuzi byl vznesen dotaz, jak je to se stavbou bytového domu v ulici Kostelní. Místostarosta Tichý měl nevděčnou roli, neboť byl mluvčím petičního výboru, který vyzýval vedení města k přijetí účinných opatření proti plánované stavbě a současně v nové pozici musel jednat s investorem. Je již téměř jisté, že bude vydáno stavební povolení neboť t.č. již nebylo možné uplatnit námitky známé v době vydání územního rozhodnutí. Již dříve jsem stavbu kritizoval a dle mého názoru je nutné, aby byla co nejdříve vyhlášena památková zóna. V budoucnu se díky vymezení jasných pravidel zamezí podobným „hrůzostavbám“. Odpovědnost za povolení stavby je problematická neboť vydání stanoviska města bylo až po projednání v komisi výstavby a zde stavbu hodnotili tři známí architekti.

Kritický názor občanů ke zpoždění výstavby lávky přes Labe si vyslechli zastupitelé, kteří podali žádost na ÚHOS k prošetření sporných bodů této stavby. Byli označeni za škůdce a vznik možné škody prý je jejich záležitostí. Bývalý starosta Pátek se snažil kritiku podpořit, ale nakonec zvítězila odbornost místostarosty Klicpery. Jednoznačně doložil, že ze smlouvy s Metrostavem nevyplývá žádný důvod pozastavení výstavby vyjma vyšší moci a ta se nijak neprojevila. Navíc bývalé vedení města podcenilo některé etapy výstavby, kdy nebylo vyprojektované osvětlení a Metrostavu vznikly důvody na kterých dnes doloží příčiny zpoždění. V této věci korunu diskuzi nasadil zastupitel Duník, který jednoznačně podpořil žádost na ÚHOS především argumentací velmi pochybného výběrového řízení na rekonstrukci náměstí a vznikem nedůvěry.  

Byla předložena žádost úřednice města o odpuštění velké částky úroků za neplacení nájemného. Člen bytové komise vysvětlil, jak se v podobných případech jedná a podle pravidel uplatňovaných v bytové komisi by bylo možné odpustit jen 50% dlužné částky za úroky. Zastupitelka pí.Volfová upozornila na možný precedens zvláště nebezpečný v případě úředníka města. Nebylo přijato usnesení a k řešení včetně předložení návrhu byl pověřen Finanční výbor.

Zastupitelé Studnička a Pátek předložili návrh na převzetí patronace nad hrobem továrníka Josefa Volmana v Žebráku. Zdůvodnění bylo velmi chatrné neboť dle informací p.Špačka je v hrobě uložena také i ta část rodiny co žila v Žebráku a ta se o hrob stará. Navíc je velmi nešťastná zkušenost z čelákovického hřbitova, kde vedení města vzalo pod patronát hroby dvou významných osobností majora Karla Otty a Františka Kovaříka. Zřejmě by jsme do Žebráku exportovali ostudu a díky rozumnému přístupu většiny zastupitelů byl nesmyslný návrh zamítnut. V této souvislosti jsem požádal o písemné vysvětlení důvodů, díky kterým byl v muzeu změněn termín výstavy k výročí Josefa Volmana.

Moje výše uvedené povídání je jen zkratkou 9 hodin trvajícího jednání. Pro ty co neměli možnost sledovat jednání přímo bude opět na stránkách TV PORT připravený záznam.