Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva ve dnech 10-11.12.2014

29. 12. 2014

V sále bylo přítomno jen málo přes 10 občanů , ale dle statistik TV PORT on-line přenos sledovalo víc než 50 diváků. Diskuse opět až před půlnocí. Jsem zvědav, kdy vedení města dostane rozum a začne jednání dříve. Opět se končilo až dvě hodiny po půlnoci, jsem přesvědčen, že kvalita jednání po půlnoci není právě to "pravé ořechové".

Hned v druhém bodě koncesní řízení se začala zajímavá diskuse, šlo o velké peníze ve smlouvě s provozovatelem městského vodovodu a kanalizace. Hlavní slovo měl zastupitel Skalický, který naznačil nedokonalost připravené smlouvy a velká rizika pokud by nebylo dosavadní jednání zrušené. Prý v zadání výběrového řízení byla daná možnost účasti  i pro firmu, která má chabé reference a na to prý poukázali všichni i ti co výběrové řízení schválili (SFŽP). Přihlásily se prý i firmy , které provozují kanalizace v menších obcích a Čelákovice by nezvládly. Podle zadání musí firma doložit, že provozovala kanalizaci pro minimálně 5000 obyvatel (zadání však připustilo i součet několika obcí). Zastupitel Rikl  uvedl, že byl členem výběrové komise a nepamatuje si prý na žádné námitky, všechny firmy mají více než 20 let činnosti a tedy se nejedná o žádné „garážové firmy“. Starosta nechal hlasovat a bylo přijato usnesení. Koncesní řízení se ruší a bude vypsáno nové a ještě minimálně 1 rok bude v našem městě provozovatelem VAK Mladá Boleslav. Měl jsem dojem, že se nic rušit nemuselo.

Návrhy názvů ulic , dle nového nařízení nesmí být v obci dvě stejně pojmenované ulice. Je  to problémem při doručení zásilek a také při orientaci GPS atd. Sedlčánky byly samostatnou obcí a tak např.ulice Jiřinská je v Sedlčánkách i Čelákovicích. Zastupitel Studnička naznačil, že dnes to máme schválit, ale návrh je polotovar a to jste na to měli dost času od 11.3.2014. Zde však p. Studnička neřekl celou pravdu neboť jde o nedodělek starosty Ing.Pátka z r.2011.   Změna měla být provedena již do 30.6.2011 jak je uvedeno v dopise, ze kterého p. Studnička citoval. Jeden z přítomných občanů podal návrh na změnu názvu ulice Fučíkova. Zastupitelka Tichá pohotově prohlásila, že v tom nejsme osamoceni. Ulici Fučíkovu podle jejího zjištění má ještě 15 obcí v ČR. Sláva nejsme úplně poslední, není proč spěchat? Obcí je celkem asi 6200 a tedy 97,6 % obcí tento název ulice již nemá.

Nejdůležitějším bodem byl rozpočet města pro r.2015. K mému překvapení jsem zjistil , že občané a zastupitelé mají rozdány jiné karty (rozpočet). V bodech, kde my občané tápali, měli zastupitelé jasno. Je to velmi vzláštní přístup k transparentnosti řízení města. Například u muzea byl proti minulému roku nárůst výdajů o 300 tis.Kč a tak jsme se ptali a bylo řečeno, že se připravují publikace "Ježdíkův manuál" (z let 1639-1654) a "Čestní občané města" (ty už před lety zpracoval pan Špaček). Prý již muzeum začíná plnit svou publikační funkci (konečně po šesti letech) a dokonce rada schválila "Střednědobou koncepci rozvoje muzea" ( dle usnesení RM z 20.6.2012 koncepce měla být do 30.11.2012). Koncepce však nemá oponentní posudek a bez něj je jen snůškou blábolů. Podobně jsme byli překvapeni u položky Sociální věci, kde jsou uvedeny výdaje na provoz pečovatelské služby a klubu důchodců. Ptali jsme se, jak to je s příspěvkem Farní Charitě Neratovice a ku podivu Rada schválila podporu této pečovatelské službě. Nikde to však v podkladu nebylo uvedeno, tak jako v předcházejících letech . Stejně však konečné rozhodnutí prý je nutné odložit na únor s ohledem na nějaký nový zákon. Zajímavá byla otázka : kde je vlastně klub důchodců? Má se za něj vydat 147 tis.Kč! Prý to je v Domě s pečovatelskou službou dosud však utajené i zastupitelům a senioři města o možnosti navštěvovat klub  nevědí. 

Jedna ze zastupitelek doporučila prodej chaty Huť (roční ztráta cca 200 tis.kč). Obdobný návrh jsme podávali již v r.2011 a tehdy se stejný starosta zavázal  oslovit okolní obce ve snaze podpořit udržení chaty a zajistit její vytížení. Nic se nezměnilo. Podobnou výmluvu uvedl i nyní a za rok se prý uvidí. Pokud by před třemi lety přijal doporučení značné části svých kolegů mohli jsme ušetřit za ty 3 roky téměř půl milionu a dát jej na podporu života v Čelákovicích.

Zastupitel Rikl upozornil na nedostatek parkovacích míst před radnicí. Byl vyzván, ať si problematiku parkování vezme za své a pomůže ji vyřešit. Bral jsem to s úsměvem neboť nepříjemný úkol hodit na někoho jiného je vždy výhodné, na radnici jsou za řízení města placení a tak proč by to měl dělat zastupitel? Domnívám se, že otázka parkování měla být řešena odborníky. 

Konstatováno : narůstají náklady na nepronajaté byty. Ing.Pátek oznámil, že již v lednu bude na 10 bytů 3+1 vypsána soutěž ve které bude využito obálkové metody i pro zájemce mimo pořadník. V minulých letech jsem upozorňoval na potřebu zahájení diskuse o nájemném.  Ing.Pátek o obálkové metodě nechtěl ani slyšet, neboť si nedovedl představit situaci, kdy v jednom vchodu paneláku budou rozdílné ceny nájmu. To bylo před volbami. Jsem zvědav na kvalitu inzerce nabídky. Dosud jí nebyla věnována valná pozornost.

Plánované náklady na životní prostředí, zastupitel Tichý se ptal, proč není pamatováno na měření ovzduší? Starosta sdělil, že na plánované roční měření je nutné mít více než 1 milion a zastupitelka Tichá připomenula, že napřed je potřeba projekt za 250.000, - Kč. Dle mého zjištění roční měření však může být za cca 350.000, - Kč a projekt mě stejná osoba nabízela za 15 tis.Kč. Již v lednu proběhne měření prováděné týmem Dr.Topinky (je zaměřeno na identifikaci hlavních zdrojů znečištění, vliv dopravy a domácích topenišť), zcela mimo financování městem, ale nebyl o ně ze strany vedení města zájem. Je však nezbytně nutné zajistit celoroční měření PM10 ( některé limity jsou vztaženy k 1 roku ). Jen tak můžeme dokázat srovnání s ostatními městy a hlavně zdůvodnit i nárok na dotace,  nebo na ozdravné pobyty dětí (již se poskytují 4 roky bez zájmu Čelákovic). Vynaložené náklady na měření by se brzy vrátily. V době před volbami měl Ing.Pátek pochopení, ale nyní to tak již nevypadá. Tvrdí, jak se ovzduší od r.1989 zlepšilo, ale nějak opomíjí statistiky ČHMÚ registrující v Čelákovicích mimořádně vysoké emise tuhých znečišťujících látek a těkavých látek a nevnímá výsledky měření  z r.2011 , zapomenul i na petici občanů "Kvalitní ovzduší pro naše děti". Neřeší ani karcinogení benzo(a)pyren jednoznačně překračující v Čelákovicích již několik let limit a nevnímá vliv 10.000 dopravních prostředků projíždějících každý den Masarykovou ulicí (kolik aut projíždělo v r.1989?). 

To, jak někdy vypadá smogová mapa ČR dokladuji mapou ČHMÚ z 13.11.2011 t.j. v době měření ovzduší v Čelákovicích Zdravotním ústavem Ostrava . Na mapě 24 hodinových koncentrací jsou Čelákovice vyznačeny, jako území s koncentrací 100μg/m3 až 150 μg/m3. Měření Zdravotního ústavu však ve stejný den dokladuje v Čelákovicích hodnotu 165 μg/m3. mapa-znecisteneho-ovzdusi-13.11.2011.jpgPokud akceptujeme výsledek měření Zdravotního ústavu jsme na uvedené mapě srovnatelní s nejhoršími místy Ostravska a to nelze přehlížet. Na stránkách města Čelákovice je zveřejněna informace Státního zdravotního ústavu o zdravotních rizicích v důsledku znečištění ovzduší,  a tam, kde mají podobné problémy vytvářejí „Místní program snižování emisí“. Je nutné vymezit reálné cíle, termíny a osobní odpovědnost a to okamžitě. V mnoha městech již podobný program dávno mají a provádí nutná opatření.

Starosta otevřel otázku dvou venkovních hřišť vybudovaných těsně před volbami. Prý jsou zde bezpečnostní rizika a zvažoval i otázku jejich uzavření. Kritizoval účast Technických služeb na budování hřišť a položil otázku bývalé starostce a přítomnému bývalému místostarostovi, kdo nařídil Technickým službám účast na budování hřišť. Oba odpověděli záporně. Ing.Pátek pozval k vyjádření ředitele TS p.Turka a ten označil bývalou starostku Tichou odpovědnou za příkaz pro TS. Bylo to zajímavé hledání pravdy. Čekejme na další informace neboť Ing.Pátek prý bude prověřovat fakturaci atd. 

V bodě diskuse mě zaujal dotaz zastupitele za KSČM p.Duníka, který se ptal vedení města proč při ustavení komisí a výborů nebyly osloveny jednotlivé strany a nemohly nominovat své zástupce. Je to prý věcí předsedů komisí, jaké lidi si do komise vezmou. Velmi zvláštní pravidlo, které připomíná totalitu. Starosta Ing.Pátek zvýraznil současné manýry slovy : "přeci si nevezmou někoho, kdo by jim tam dělal alotria"( zřejmě tím slovem myslel toho, kdo má jiné názory). V roce 2010 při ustavení komisí ve svém prvním období to však viděl zcela jinak. Předseda komise právo na svou nominaci neměl. V mém případě dokonce rada vyslovila nesouhlas s nominací do komise životního prostředí viz zápis RM ze dne 22.4.2013 bod 10.1. Velmi zajímavý je i přístup Ing.Pátka ke komisím rady cituji : Již před volbami jsem všem říkal, že bude méně komisí a budou jen ty pro město nezbytně nutné. Zatím nebyly zřízeny komise pro kulturu a životní prostředí. Kultura a životní prostředí asi nejsou pro město nutné.

Byly projednány i věci potěšující, jako např. navýšení příspěvku pro spolky z 2 000 tis.Kč na 2.250 tis.Kč. a nákup venkovního vysavače pro úklid ve středu města, Pro mě je velmi povzbuzující účast nových mladých tváří na jednání zastupitelstva, přinášejících podnětné návrhy do diskuse. Křiklouni co před volbami dělali dusno, zůstali doma.

Dnes již máme k dispozici zápis z jednání a když jej porovnáme s obrazovým záznamem TV PORT zjistíme, že mnoho věcí zápis vůbec nepodchytil. Nenajdete v zápise ani příspěvek občana (voliče ODS) k Fučíkově ulici a ani příspěvek opozičních zastupitelů Tichého a Duníka k chybějícím prostředkům na měření ovzduší a třeba i zastupitele Rikla připomínajícího nutnost řešit parkování. Způsob jakým byl zápis okleštěn je velmi znepokojující.