Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 7.5.2019

24. 5. 2019

Opět se začalo dotazy občanů a pohledem do sálu bylo jasné co bude především předmětem zájmu. Přijela velká skupina nájemníků Milovických bytů a ti naplnili předem stanovený čas pro dotazy (o jejich obsahu viz dále bod 1 programu ZM). Mimo problematiky Milovic bylo položeno několik dalších zajímavých dotazů.

 

Občan se ptal na další osud tělocvičny BIOS v ZŠ Kamenka a podal podnět zda by nebylo ekonomicky vhodnější stávající budovu zbourat a postavit novou. Jeho návrh vychází ze zjištění asbestu v konstrukci budovy. Vedení města však jeho návrh nepodpořilo s ohledem na výrazně vyšší náklady při stavbě nové budovy a z důvodu přesvědčení, že asbest nemůže z konstrukce unikat pokud není přívod vzduchu. Obdobně proběhly rekonstrukce hal stejného typu v jiných městech. Pro mne je záhadou proč se ještě rekonstrukce nezačala . Je to již téměř 1 rok co je tělocvična zavřená a přípravy rekonstrukce trvají neúměrně dlouho.

 

Předseda petičního výboru pro řešení problematiky dopravy připomenul místostarostovi Studničkovi jeho slib daný na veřejném projednání petice v listopadu 2018 a následně na zastupitelstvu v únoru 2019. Tehdy se ptal zda město zná počet aut projíždějících nejvíce dopravně zatíženými ulicemi (připomenul, že měření intenzity dopravy již provedli ve všech okolních městech viz Brandýs Stará Boleslav .  V Čelákovicích tento údaj neznáme a tak pan Studnička přislíbil vše projednat na radě. Nic projednáno nebylo a opět jsme slyšeli jen vytáčky. Prý se již v některých lokalitách počítání projíždějících aut řeší pomocí studentů. Kde se to řeší a kdy bude výsledek však zůstalo utajeno. Aktuálně prý čekáme, jak dopadne sčítání dopravy v Třebíči.  Proč?

V souvislosti s dopravou padla otázka : kdy bude vystavěna autobusová zastávka na Mochovské. Opět mlžili. Prý již mají vše majetkoprávně vyřešeno ( dodávám, že to řešení trvá již od r.2010 a za projekt bylo zaplaceno 60.000, - Kč). Zastávka prý asi nebude potřeba neboť město uvažuje o zřízení okružní městské autobusové linky. Ano proč by to nemohlo být stejně, jako mají místní linku v Říčanech.  Jen by se nesmělo jen mluvit a mluvit. Současně jsme se dozvěděli, že město pravděpodobně nezavede senior taxi neboť na průzkum obdržela radnice cca 18 odpovědí a pokud bude zavedena okružní autobusová linka bude to řešení i pro seniory. Je to podle mne velmi podivné rozhodnutí neboť senior taxi mají ve všech okolních městech a třeba v Lysé senioři  využívají tento způsob přepravy m.j. i k jízdám až do nemocnice v Nymburce. Ve vedení našeho města jsou v podstatné většině mladí politici a ti nechápou rozdíl mobility mladých občanů a seniorů nebo tělesně postižených, kteří mají problém dojít na zastávku a senior taxi přijede až před dům. 

Byl vznesený dotaz na stav projektu rekonstrukce školy v Sedlčánkách. Ačkoliv již v r.2015 rozhodlo zastupitelstvo o zadání projektu, dosud zadaný není. Prý je nutné navštívit seminář o nové metodě zateplení.  V 2.pololetí bude probíhat projekt čehosi, ale zda to bude projekt rekonstrukce to jsem plně nepochopil. Mlžení trvající již 4 roky pokračuje. 

Člen TJ Spartak se ptal na stav soudní pře mezi Spartakem a Městem. Bylo podáno odvolání proti rozsudku, který zavazuje město platit Spartaku úroky z půjčky? Místostarosta Opa odpověděl otázkou zda se Spartak odvolal a dotaz připomínal Kocourkov. Místo otázek občanů. otázky místostarosty? Při minulé při Město protahovalo rozhodnutí a odvolání stáhlo až před zahájením samotného jednání soudu. Město na úrocích díky nesmyslnému protahování platby zaplatilo statisíce. Dnes se situace opakuje. Nikdo není odpovědný a nikde nenajdete v zápisech z rady, kdo a jak rozhodl. Prostě kolektivní neodpovědnost - pro oživení paměti  .  

Občan se ptal na jakém pozemku bude umístěn parkovací dům. Místostarosta Studnička odpověděl, že stavba bude na pozemcích, které budou na základě přísllibu v budoucnu prodány městu. Projekt za 2 mil.Kč byl občanem zpochybněný neboť je nestandartní, aby se vkládaly finanční prostředky do projektů pokud není zajištěna na 100% realizace. Trochu mě to připomíná milionovou investici do projektových studií rekonstrukce stadionu. Starosta tehdy každou pochybnost odmítl, ale studie pro nedohodu s TJ Spartak nemá velkou naději na realizaci. V souvislostí se studií stadionu vzpomenu i skate park, který studie proveditelnosti umístila na stadion ve vlastnictví města a Spartaku. Jak to skončilo? Na skate park jsme již měli zajištěnou dotaci 2,5 mil.Kč a ta se musela vrátit pro neproveditelnost!!!     

Pan Špaček se ptal starosty, proč neobdržel slíbenou odpověď ke krádeži kamenných schodů u katolického kostela. V příloze zápisu z minulého jednání v 02/2019 je dotaz uvedený. Žádal o sdělení zda bylo hlášeno policii a příslušnému orgánu památkové péče. Opět starosta neví a jen poděkoval za připomenutí. Zřejmě měla být ze strany starosty omluva, ale to by jsme moc chtěli. Jak se připravuje na jednání? Má to zajímavý vývoj. Pan Špaček poté na FB Čelákovice otevřené forum .zveřejnil fotodokumentaci dokladující další obdobnou krádež u kostela. Zloděj má díky laxnímu přístupu starosty zelenou.

Program jednání zastupitelů :

  1. Nejprve byla projednána otázka prodeje nájemních bytů v Milovicích . Zastupitelům byl zaslán dopis nájemníků, kteří navrhují utvořit bytové družstvo. Přítomní zástupci nájemníků oznámili, že se již mnoho obyvatel odstěhovalo a např. nikdo z domu č.p.501 nabídku neakceptuje. Přítomná nájemnice avizovala, že obdržela .abídku a chyběl u ní odhad. Byla na Q-bytu a požadovala posudek a tam jí sdělili, že posudek nemají. Starosta požádal jednatele Q-bytu Mgr.Havelku o vyjádření a ten sdělil, že posudky existují. Nakonec se zjistilo,.že znalec v celém domě vytypoval 6-8 bytů a podle nich byla udělaná nabídka ostatním. Toto je v rozporu se slibem starosty, který tvrdil, že každý byt bude samostatně oceněný. Ceny uváděné v nabídkách městem jsou značně vyšší než bylo původně řečeno. Mluvilo se o celkovém zisku z prodej 220 bytů ve výši cca 250 mil. Kč. Podle současných nabídek je to o hodně více než 300 mil.Kč. Dle starosty je cena přijatelná. Cena dle nájemníků neodpovídá jelikož do bytů nebylo investováno. Jsou zde lidé, kteří dostali byt, jako sociální a nemají možnost získat hypotéku. Potvrdila to přítomná paní, která žila spolu s tělesně postiženou dcerou a invalidním manželem v dělnických domcích v Jiřině, podle jejich slov bez vody (já dodávám i bez kanalizace a veřejného osvětlení) . Na doporučení sociálky obdržela byt v Milovicích a dnes je postavena před existenční problém. Starosta jí doporučil jednat s městem Milovice, které je vstřícné sociální problémy řešit. Paní rozporovala investice města, neboť jednou neteče teplá, jindy studená voda. Doslova šokovala zpráva o přístupu pracovníků Q-bytu, kteří nejsou k urgencím nájemníků vstřícní a jejich chování lze označit, jako arogantní. Po shlédnutí tohoto bodu jsem nabyl dojmu, že vedení našeho města nemá žádné sociální cítění což plně koresponduje s jednáním o infrastruktuře v dělnických domcích v Jiřině .
  2. Dostavba Kamenky - školní pavilon Chanos byl zbourán v 2017, staveniště bylo předáno a práce mají být zahájeny 13.května. Nikdo nevysvětlil proč vzniklo tak velké zpoždění. O negativních věcech v Čelákovicích vedení města nemluví. Odpovědnost žádná. Původní termín oficiálně oznámený městem ve Zpravodaji bylo zahájení výstavby 06/2017 tedy máme již 2 roky zpoždění.   V Psárech kde čerpají peníze ze stejného dotačního fondu se trochu větší škola  již dokončuje a v září se zde již bude učit . Co naši archeologové? Již mají provedený průzkum? Nebude proveden z dotace a tak proč se tak dlouho odkládal? Co když se zjistí zajímavé nálezy? Nevadí počkáme, v Čelákovicích jsme zvyklí čekat.  Je dobré připomenout co nám hoši z vedení města říkali https://www.youtube.com/watch?v=EAGYYivjVa4&feature=youtu.be&t=22842 o tom, jak jsme připraveni a ostatní jsou v problémech. Pátek m.j.: archeologie je uznatelný náklad musíme čekat na rozhodnutí o přidělení dotace (tj.jinými slovy měla být hrazena z dotace a není), Studnička m.j. : jsme první kdo má stavební povolení a hotový projekt , nikdo další takový ani zdaleka není, a potýkají se s velkými problémy, buďme rádi v jaké fázi se nacházíme (konec citace).Dodávám : buďme rádi, že jsme. Když budeme poslední tak to nějak okecáme a naši voliči to zase zbaští.. Archeologický průzkum by měl být za cca 1 mil.Kč a asi by nějaký čas měl trvat a nějak nedovedu pochopit proč se vlastně čekalo? Dnes je jasné, že archeologie bude hrazena z prostředků města a tedy nebyla závislá na byrokracii českých úřadů. Koho tedy? .
  3. Nejzajímavějším bodem večera byla diskuze o Výroční ceně města 2019. Občan vznesl dotaz zda by bylo možné někde zveřejnit za co vlastně byli kandidáti nominováni. Okamžitě začal útok od vedení města co vlastně požaduje, vše je na webu města. Občan nakonec prokázal, že na webu nic detailního není.  Posléze se přihlásila opoziční zastupitelka Dr.Tichá a ta měla požadované informace k dispozici. Přečetla vše o obou kandidátech a hned bylo jasné, proč se to tajilo. V návrhu nominace p.Bukače bylo uvedeno kolik pořádal letních táborů v Bulharsku (49), lyžařských kurzů (170), olympiád, plaveckých kurzů, večerní běh městem a další čísla. V návrhu nominace pí.Volfové nic mimořádně konkrétního nebylo. Jen, že byla mezi zakladateli Občanského fóra v Čelákovicích a je asi jediná co ve veřejné správě působí dodnes, šíří dobré jméno Čelákovic doma i ve světě. Šíření dobrého jména ve světě zvlášť pobavilo, neboť není známé zda něco takového skutečně koná . Pro zajímavost výsledek ankety : Komu byste udělili 'Výroční cenu města Celákovic pro rok 2019? ' Navrženi byli dva 
kandidáti_.je jasné, pro koho bude zastupitelstvo hlasovat, ale nás zajímá Váš 
názor' 
6% Jarmila Volfová 
94% Miloš Bukač @ 
Anketa skončila 
282 hlasů .

.             Chcete znát větší podrobnosti ? Neváhejte a navštivte obrazový záznam www.tv-port.cz