Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 29.4.2015

13. 5. 2015

Zdánlivým nezájmem občanů začalo jednání zastupitelů, které nevybočilo z očekávání. Jen délka jednání byla mimořádně krátká.  

Dotace města byly velmi diskutovaným bodem, neboť se v několika případech snižovala navrhnutá výška příspěvku a jinde se zase přidávalo a místy nikdo neznal důvod. Dotace jsou příkladem netransparentního jednání, kdy vedení města nepovažovalo za vhodné seznámit občany předem s navrženými částkami a tak až při jednání samém se občané s návrhy seznámili při jejich promítání na plátně. Zřejmě největší rozruch nastal po návrhu zastupitele Duníka, který byl proti příspěvkům církvím. Ještě štěstí, že většina zastupitelů jeho návrh odmítla. Stejný zastupitel vyzval vedení města, aby něco udělalo pro majitele zahrádek a staveb na církevních pozemcích, kde podle něj budou nájemníci platit církvi tolik, že to pro mnoho z nich bude likvidační. Zde je však velká pochybnost o slovech p.Duníka, neboť si mohl přečíst na stránkách Římskokatolické farnosti výši nových nájmů a ty odpovídají např. nájmům stanoveným městem Čelákovice a jsou výrazně pod hranicí stanovenou vyhláškou ministerstva financí. Navíc většina nájmů nebyla měněna od počátku devadesátých let. Zaujala mne také debata o příspěvku o.s.Skaláci pořádajícímu kulturní akce Ve Skále a vycházející z aktivit velmi populární činnosti výtvarné dílny Labyrint. Radní ing.Choura navrhnul snížení příspěvku o 22 tis.Kč a jen mlhavě vysvětlil proč. Skutečný důvod jsme se dozvěděli, až v části Diskuze kdy na jednání dorazili zástupci o.s.Skaláci a chtěli vědět, proč jim byl příspěvek snížen. Jak se ukázalo radní Choura byl při návrhu ve střetu zájmu, neboť Ve Skále existuje ještě o.s.Domeček ve Skále jehož je pan radní členem a má jeho sdružení má obdobnou náplň, jako o.s.Skaláci. Likvidace konkurence snížením příspěvku je podle mě zneužitím pravomoci veřejného činitele. Zástupci postiženého sdružení nakonec žádali o odebrání celé dotace neboť při takovém přístupu vedení města již ani dotaci nechtějí.   

Opakovaně již po třetí bylo na programu vyúčtování dotace pro o.s.NAŠE Čelákovice. Bývalý zastupitel Dr.Petřík zopakoval své svědectví o zfalšovaném vyúčtování dotace a od vedení města zaslechl jen slova o osobní pomstě a návrh, aby podal trestní oznámení. Dr.Petřík se ptal předsedy Kontrolního výboru Bařiny zda bylo vyúčtování NAŠE Čelákovice prověřeno. Dostalo se mu očekávané odpovědi : kontrolovali jsme a vše je v pořádku. Při námitce, že nic nekontrolovali, neboť v zápisech z jednání to není uvedeno se dočkal odpovědi : tak co se ptáte. Je to vzorový příklad pro další stěžovatele. Bude-li Vaše stížnost směřována k subjektu spřátelenému s vedením města nemáte šanci. Zda jde o podvod a nebo ne, není rozhodující.  

Byla schválena kupní smlouva na první pozemek na trase obchvatu města. Jsem zvědav, v kterém století bude výkup pozemků dokončený při takové snaze. Výkupní cena  50, - Kč/m2 je vlastně znárodněním, neboť neodpovídá ceně obvyklé u pozemků v dané lokalitě a také neodpovídá ceně za kterou město komunikace vykupovalo. Pokud je snaha pozemek získat je nabídnuto 250, - Kč/m2 i více. Je nutné vykoupit 50 pozemků a tak pochybuji, že při tak nízké ceně bude ještě vůbec nějaká další kupní smlouva. 

V bodě Diskuze vystoupil zastupitel Bukač s dotazem na starostu, jak byl zajištěn dohled v bazénu dne 3.března v době od 6,15 do 6,45. Starosta ihned přešel do útoku : nemáte pravdu pane Bukači, dohled byl zajištěn od 6,45. Zastupitel Bukač nebyl spokojený neboť dostal výpověď, když bylo zjištěno, že za sebe měl náhradu plavčíkem bez složených zkoušek. V podobě v jaké dnes existuje bazén,  půl hodiny nebyl přítomen nikdo a starosta ve své odpovědi jen maskoval realitu. To on umí, ale občané by si neměli takové „umění“ připustit. Hlavně, že řekl nemáte pravdu pane Bukači. Následně slova p.Bukače potvrdil a získal za svůj řečnický kotrmelec pobavenou reakci přítomných. Dokažte pane Bukači, že v 6,45 tam nikdo nebyl. Klasika našeho starosty. 

Slovo dostal předseda TJ Spartak a ptal se na důvody, proč město neplní své finanční závazky a nezaplatilo svůj podíl na rekonstrukci atletické dráhy, která je dokončená a Spartak má problémy s uhrazením dodavatelských faktur. Není také dořešeno správcovství stadionu a tak jsme svědky děr v plotě a řádění vandalů. Rekonstrukce atletické dráhy přišla na 18 mil.Kč a měla by tedy sloužit občanům Čelákovic co nejdéle, ale bez správce dlouho nevydrží. Navíc je otázka, jak má být uskutečněn nějaký atletický závod pokud zde chybí záchody. Starosta se vymlouval na zjištění, která vedla k podání trestního oznámení a také na probíhající soudní řízení v otázce tribuny. To vše může trvat velmi dlouho a město by se mělo ke svému majetku „postavit čelem“ a ne se jen vymlouvat. Zastupitel Rikl chtěl slyšet důvody k podání trestního oznámení, ale starosta je nechtěl říci a prý je sdělí osobně na radnici. To však p.Rikl odmítl a požádal o sdělení důvodů písemně. Má na to, jako zastupitel nárok. Uvidíme. Případ atletické dráhy zřejmě odradí další iniciativní občany od spolupráce s městem a bude mít také vliv na další možnosti získat dotace. Ministerstvo školství, které dotaci poskytlo nenašlo žádné pochybení u TJ Spartak a přístup města bude i pro dotační orgán varováním a asi hned tak žádnou dotaci do Čelákovic neschválí. Co udělají, když ani policie žádné pochybení nezjistí? Budou opět „mrtvými brouky“, jako tomu bylo v případě nesmyslného obvinění bývalého ředitele muzea Jaroslava Špačka.

Bylo projednáno zřízení příspěvkové organizace Čelákovická sportovní. Bude mít na starost bazén a některé sportovní zařízení dnes ještě ani neexistující (skate park atd.). Stadion nebude v této organizaci obsažen, ačkoliv se několik let jednalo především o zřízení této organizace ve prospěch řešení stadionu. Bylo položeno několik otázek a někteří z odpovědí získali dojem, že nejde ani tak o řešení sportovních zařízení, jako spíše o zřízení funkce ředitelky již připravené pro konkrétní osobu bez výběrového řízení.

 

Zde jsem v závěru mých předcházejích Střípků uváděl odkaz na záznam z jednání zastupitelů ze stránek TV-Port. Záznam není zveřejněn a tak se zájemce musí spokojit s oficielním zápisem z jednání. Ti kdo byli přítomni na jednání a posluchači on-line přenosu mohou porovnat objektivitu zápisu. Přirozeně je zápis napsán ve prospěch vedení města a jeho blízkých osob. Pokud se projednávalo něco sporného zápis zaznamenává toto : např. ve věci dotace NAŠE Čelákovice je uvedeno "RNDr.Petřík, Ing.arch. Fialová, Ing.Studnička a starosta přednesli své názory k předloženému materiálu" (konec citace). Co se občan dozvěděl? Nic.

Pídil jsem se po příčině neuvádění záznamu. Důvodem je výběrové řízení na poskytovatele Audiovizuální techniky a on-line přenosu viz stránky města Čelákovice. Přílohou podkladů k výběrovému řízení je smlouva s poskytovatelem kde v bodě 7.8 je tento text :

V případě že Poskytovatel poskytne nebo zpřístupní audio záznam třetí osobě nebo na veřejně dostupné úložiště bez písemného souhlasu ze strany Objednatele, má Objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé toto porušení (konec citace).

Zřejmě bude v příštích záznamech jen video záznam a v Čelákovicích dojde k renesanci němého filmu. Na face booku proběhla již obsáhlá diskuze a představitelé města ujistili, že se nic nezmění a záznamy budeme mít i nadále k dispozici. Proč je tedy vyžadována ta vysoká pokuta?