Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 26.6.2019

Před začátkem jednání byl dán prostor 45 minut pro občany s jejich dotazy. První celkem asi 15 minut trvající vystoupení měla paní řešící již 7 let spor s novou sousedkou, která její dům postavila zřejmě v rozporu se stavebním zákonem. Paní líčila, jak žádala o nápravu stavební úřad, pak kraj, ale i přes kladné vyjádření kraje náprava není. Požádala starostu o pomoc. Hlavní problém je prý v rozporu stanovisek kraje a stavebního úřadu v Čelákovicích. Starosta po vyslechnutí argumentů navrhnul řešení, ale odmítl se angažovat neboť stavební úřad je státní správa a veřejná správa (starosta , rada, zastupitelstvo) by neměla ve státní správě zasahovat. Škoda, že nebyl přítomný tajemník Městského úřadu, který státním úředníkům šéfuje.

Další dotaz byl od člena TJ Spartak, který poukázal na předpokládané ukončení dalšího soudu TJ Spartak s Městem Čelákovice (soud potvrdil oprávněnost nároku poškozeného TJ Spartak) a položil otázku, zda sportovci největšího sportovního klubu ve městě při ukončení soudního řízení obdrží žádanou dotaci na činnost. Místostarosta Studnička oznámil, že na dotaci není právní nárok a pokud TJ Spartak znovu požádá, rozhodne o přidělení hlasování zastupitelů. Podle mého názoru město způsobilo TJ Spartak svým vadným rozhodnutím škodu a mělo by se podle toho chovat. Očekával bych omluvu, ale ta nepřišla a jen opět další trapnosti. Nemluvilo se o vedlejších dopadech sporu trvajícího již od r.2015, kdy město nevyplatilo TJ Spartak smluvně přislíbenou dotaci 5,5 mil Kč na výstavbu atletické dráhy na městském stadionu. Prohranými soudy město přišlo asi o 3 mil. Kč a tedy městu vznikla škoda, ke které se nikdo nehlásí. Kdo to zaplatí? Asi my občané, neboť ti co rozhodli o sankci proti TJ Spartak nikde v zápisech z jednání (RM, ZM) neuvedli, že ten a ten navrhuje nevyplacení a za prodlevy v soudním jednání též nikdo nenese odpovědnost. Soud rozhodl, ale město neplatilo a každým dnem se zvyšovaly úroky a tím se navyšovala škoda. 

Já jsem položil dvě otázky.

První směřovala k měření kvality ovzduší, které provádí ČHMÚ od 1.1.2019 a platí Středočeský kraj díky iniciativě více než 500 občanů Čelákovic podepsaných pod peticí zaslané kraji. Na stránkách města a ani ve Zpravodaji nikde jsem nenašel informaci o výsledcích měření. Při oznámení o budoucím měření bylo sděleno, že výsledky měření nebudou známé on-line (jak je to běžné na mnoho místech v ČR), ale vždy v měsíčních intervalech. Ptal jsem se, zda město má k dispozici nějaké informace a starosta odpověděl, že nemá a ještě o ně kraj nežádali (po 5ti měsících měření). Prý je důležité znát výsledek celého roku a pak prý požádají např. Státní zdravotní ústav o vyhodnocení. Zabývám se otázkou kvality ovzduší v Čelákovicích více než 10 let a tak vím, že občané zvláště ze sídliště si průběžně stěžují a dokonce jejich stížnosti byly i v ČT. Bylo to v r.2016 kdy došlo vlivem nadměrných škodlivin v ovzduší k poškození laku cca 40 automobilů. Tehdy radnice slíbila několik opatření, ale nikdo neví, zda byly splněny. V zápise z rady nikde nenajdete, zda se splněním rada zabývala. Očekával bych, že se vedení města bude zajímat každý měsíc o výsledky měření a při zjištění nadměrného znečištění budou okamžitě následovat opatření k nápravě. To by snad platilo v jiném městě, ale u nás čekají až obdržíme výsledky celého roku  a pak teprve budeme provádět šetření příčin znečištění třeba před 10ti měsíci. No nebyl jsem s odpovědí spokojený, ale situaci zachránil radní Bajer, který jako jediný ze zastupitelů něco o výsledcích měření věděl. Pane Iglo výsledky měření najdete na stránkách kraje. Proč nejsou výsledky zveřejňované krajem také na stránkách města? Nemuseli o nic žádat. Plný zvědavosti jsem na stránkách kraje informaci o výsledcích našel, ale opět zklamání. Stránka s výsledky byla nedostupná. ze-stranek-kraje-28.6.2015.jpg

Druhá moje otázka byla k dopravě. V minulém roce občané podepsaní pod peticí žádali o veřejné projednání problémů dopravy v Čelákovicích. Veřejné projednání proběhlo v listopadu 2018 a zjistilo se, že město nemá přehled o zatížení ulic dopravou a není žádnou koncepce řešení, jak je tomu v mnoha městech našeho okolí. V zápise z jednání rady ze dne 11.5.2019 jsem objevil nadějně vypadající  bod 7.2 Koncepce mobility cituji :

město Čelákovice Koncepce mobility (srovnatelné s tzv. dopravním generelem) je strategický dokument obsahující stěžejní oblasti týkající se dopravy ve městě Čelákovice. Stěžejními oblastmi je zde myšleno takové, které přímo korespondují s nejvíce vnímanými problémy či záležitostmi, s nimiž se město v současnosti potýká či historicky potýkalo. Návrh usnesení: 7.2.1 RM bere na vědomí informace ke zpracování Koncepce mobility města Čelákovic, zpracované společností SmartPlan s. r. o., Praha 4.

Místostarosta Studnička na můj dotaz, kdy bude koncepce mobility zpracována a zda bude její součástí též měření intenzity dopravy (Brandýs, Říčany) odpověděl, že v současné době jsme ve fázi zpracování žádosti o dotaci a pokud bude přidělena je to záležitost asi 18ti měsíců a snad v r.2020 bude koncepce mobility zpracována. Byl jsem trochu překvapený. Výše uvedený Bod č.7 z jednání rady je trochu o něčem jiném (o dotaci ani slovo a také z textu vyplývá, že koncepce je již zpracovaná). Je to asi stejné když si v zápise z jednání zastupitelstva v r.2015 přečtete, že zastupitelstvo rozhodlo o zadání projektu rekonstrukce školy v Sedlčánkách a dodnes není zadaný. Prostě musíme občany uklidnit, konáme a to je důležité. Máme alibi. To, že konáme pomalu a bez výsledku není podstatné. Předseda petičního výboru k dopravě při každé příležitosti pokládá otázku kdy se něco v dopravě změní . U nás na venkově běžná odpověď  : až naprší a uschne. Zmínil jsem v souvislosti s dopravou i vytížení parkovací věže pro kola, která je již měsíc v provozu. Co uděláme pro cyklisty, aby postavení věže mělo smysl a věž byla využitá podobně, jako v třeba v Lysé nebo v Poděbradech.  Upozornil jsem na skutečnost, že města v našem okolí jinak přistupují k cyklodopravě (Neratovice, Lysá, Říčany, Český Brod ) jsou členy asociace Cyklo měst a zde čerpají zkušenosti ostatních členů. V Lysé na městském úřadě zřídili již před 5 lety funkci cyklo koordinátora a přínos je jednoznačný, byli také mezi prvními v ČR investujícími do výstavby cyklověže. Cyklověž propagují (zde můžete nahlédnout do související malé oslavy).  Využití všech cyklověží se díky moderní technice každý den sleduje a je k dispozici srovnání (náhodně Břeclav). Místostarosta Studnička sdělil, že věž není města a je  tedy její využití záležitost někoho jiného. Ptal se mě : zdá se Vám, že se udělalo v minulých letech pro dopravu málo? Vyjmenoval několik akci parkoviště Na Švihově, cyklověž, 4 zálivy autobusových zastávek,  a já se nestačil divit. Cyklověž ta je přeci někoho jiného. Pan Studnička nevidí rozpor ve svých tvrzeních. Jednou je cyklověž záležitostí někoho jiného a po druhé je v seznamu toho co se ve městě udělalo. Opomenul do seznamu zahrnout rekonstrukci nádraží (to se také udělalo a při volbách využilo). Při příštích volbách bude mluvit o krásném mostu přes Labe. Možná také opráší myšlenku senior taxi (ve všech okolních městech) a snad také slíbí zastávku autobusu na Mochovské plánovanou od r.2010. Třeba i obchvat (územní rozhodnutí vydané 2007) bude prioritou vedení města. Budeme mít možná i ty "Chytré lampy" s nabíjecí stanicí pro elektrokola a třeba i nabíjecí stanice pro elektromobily. Reaguji na dotaz pana Studničky. Ano, zdá se mě, že se pro dopravu v minulých letech udělalo velmi málo ( více o dopravě najdete zde).

Další dotaz byl od obyvatele lokality Ve Skále, kde měli velký problém při intenzivním dešti. Kdy bude řešeno vyhovující odkanalizování? Odpověděl pan starosta. Zřejmě bude součásti projektu dešťová kanalizace ulice Kolárova, ale v tomto volebním období celková rekonstrukce lokality Ve Skále nebude možná z finančních důvodů . 

Zastupitel Bukač se zeptal zda již byl vybrán zhotovitel rekonstrukce tělocvičny BIOS a zda bude na rekonstrukci využitá dotace. Místostarosta Opa odpověděl, že již proběhlo výběrové řízení a byl vybrán zhotovitel. Rekonstrukce proběhne plně z finančních prostředků města, dotace využita nebude.

Předseda TJ Spartak seznámil přítomné s dopisem, ve kterém je uvedeno stanovisko ministerstva spravedlnosti k nepřidělení dotace města sportovcům TJ Spartak z důvodu soudního sporu s městem. Stanovisko je jasné : jde o upírání práva na spravedlivý proces. Jak jsem pochopil já : praktiky vedení našeho města lze vyložit takto - máš něco proti nám? Drž ústa, nebo přesně dostaneš! To není v souladu s listinou základních práv a svobod. Místostarosta Studnička přečetl stanovisko ministerstva financí ke stejnému problému a podle něj je možné sankci (nepřidělení dotace) považovat za zákonnou neboť TJ Spartak může podat proti nepřidělení žalobu. Zřejmě dojde k třetímu soudu a podle mě již potřetí město prohraje a nakonec příspěvek největšímu sportovnímu klubu Čelákovic stejně vydá.  

Poslední minuta pro dotazy byla využita k rychlé otázce směřující k asbestu ve zdech tělocvičny BIOS. Tazatel chtěl znát, zda dojde ke změně projektu rekonstrukce a asbest bude úplně vyloučen. Místostarosta Opa odpověděl, že projekt měněn nebude a tím byl prostor pro dotazy občanů vyčerpaný.

Od 19 hodin následovalo jednání zastupitelů které trvalo 36 minut , což bylo nejkratší jednání našich zastupitelů od r.1989 co se já pamatuji. Na pořadu nebylo mnoho bodů, ale byl zde bod výsledky hospodaření města za r.2018. Hospodaření nedopadlo právě dobře neboť plánované výdaje byly plněny jen na 71% a to není dobré vysvědčení. Navržený rozpočet města před volbami hodně občanům sliboval a skutečnost (dnes po volbách) je jen 71%. Platí i v Čelákovicích slibem neurazíš.

Jediné co mě v jednání zastupitelů zaujalo byla smlouva o partnerství řešící hřiště v Záluží, kde klub Panthers má zažádáno o dotaci a město v případě získání dotace také svým dílem přispěje. Zastupitel Bukač dal na vědomí, že se v hlasování zdrží. Jako důvod uvedl stav hřiště u školy v Komenského ulici, kde se již dlouho slibuje rekonstrukce. Většina škol v širokém okolí již má tartanovou dráhu. Starosta ubezpečil p.Bukače, že s rekonstrukcí hřiště se počítá a koncem r.2019 má být stavební povolení a tedy rekonstrukci lze čekat v r.2020.                    

Poměr sil v zastupitelstvu je daný a tak se moc nediskutuje a vlastně oficiálně bod diskuse zastupitelů není ani v programu jednání zařazena. Hlavně, že strana co vládne v Čelákovicích má ve svém názvu demokratická.