Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 24.dubna 2014

26. 4. 2014

Opět jsme splnili očekávání a jednání se přehouplo přes půlnoc. Na vině bylo dle mého názoru mnoho zbytečných předvolebních vystoupení, kdy především v otázce výsledků měření ovzduší se někteří překonávali, jak odsoudit naší snahu jednoznačně stanovit další postup. Bývalý starosta Pátek připomenul, jak se situace před volbami opakuje prý vlastně to ovzduší je jen snaha o naše zviditelnění a mělo by se s dalším měřením počkat až po volbách. Nějak zapomenul, že před minulými volbami byla největší aktivita občanských iniciativ a některých zastupitelů směřována proti výstavbě paroplynové elektrárny. Jistě nechce říci, že RWE svůj záměr představila schválně před volbami. Nakonec se pan Pátek stal předsedou komise proti elektrárně a výsledky se snažil využít ve svůj politický prospěch, jako většinu dalších aktivit města. Má svůj lví díl odpovědnosti na skutečnosti, že se ovzduší řeší, až když lidé ztratili v této věci trpělivost a píší petici. Již v roce 2011 bylo provedeno měření ovzduší a zjistilo se, že v 35ti dnech byl limit pro prachové částice PM10 překročen 24x. Dle státem stanovených pravidel maximum překročení pro jeden rok má být nejvýše 35 dní. Vední města pod starostou Pátkem odložilo výsledky měření a víc pro zlepšení neudělalo. Komise pro životní prostředí žádala o pokračování měření, aby se zjistilo složení prachu, ale vedení města tehdy nemělo pochopení. Zřejmě také proto, že pan Pátek bydlí daleko od slévárny a nezajímá jej to, co zažívají lidé z ulice Prokopa Holého. Velmi mne překvapilo vystoupení pana Skalického, který předvedl  zdánlivou neznalost a vyjmenovával co by jsme měli před měřením vědět a asi nevíme. Je to velmi zvláštní neboť pan Skalický byl členem rady s odpovědností za stav životního prostředí a tedy právě jemu by mělo být jasno a neměl by se ptát, ale spíš poradit. To by se však do předvolební rétoriky nehodilo. Ustavením pracovní skupiny současné vedení města prokázalo zájem o problematiku ovzduší a snad i naznačené vstřícné kroky slévárny TOS-MET povedou k nějakým kladným výsledkům. Situace je nedobrá především pro dlouhodobě zanedbanou odpovědnost úředníků, kteří však možná ani ve své pracovní náplni kvalitu ovzduší nemají. Bylo by vhodné nic neodkládat a řešit kvalitu ovzduší třeba i zjištěním rozptylu škodlivin včetně upozornění na nejohroženější místa. Snad rada města dostatečně pohlídá, aby byla využita možnost dotace na výsadbu zeleně a ta byla u slévárny vysazena. To je minimum co se dá ihned udělat. Pokládám zvýšené hodnoty arsenu, PM2,5 a benzo(a)pyrenu za mimořádně nebezpečné pro obyvatele Čelákovioc a nic mne neodradí od dalšího sledování kvality ovzduší.     

Dost však o ovzduší a zpět k dalším bodům. Zastupitelé nepřijali opravné vyúčtování dotace sdružení NAŠE Čelákovice, které dotaci města za r.2012 vyúčtovalo způsobem připomínajícím velký podvod. Doložilo stejnou fakturou aktivitu nejen městu, ale i ČSOB od které získalo stejnou částku. Zřejmě se toto téma objeví ještě jednou, neboť vyúčtování dotací se zabýval Kontrolní výbor a zjistil pochybení ve více případech.

Na programu byla i výstavba bytového domu v ulici Kostelní. Předsedkyně komise rozvoje zaslala vedení města výzvu, aby se město odvolalo vůči vydanému stavebnímu povolení jelikož neobsahuje splnění podmínek městem vydaných. Místostarosta p.Tichý návrh odmítl a doložil, že podmínky jsou splněny. Z řad opozice se ozvalo hodně kritiky, ale hned v následujícím bodě jednání titíž lidé jednali naprosto opačným způsobem. Schvaloval se návrh přerušení resp. odmítnutí vyhlášení Památkové zony města. Státní památkový úřad připravil návrh ve kterém je obsaženo zdůvodnění, ale to některým nestačilo. Hlavní argument zazněl ústy p.Studničky. Prý pokud by měla památková zona znamenat nějaké zdražení projektu dostavby ZŠ Kamenka je zásadně proti. Při hlasování většina zastupitelů Památkovou zonu pohřbila. Může být tedy znovu předložen podobný projekt proti kterému bylo tolik kritiky. Opravdu tomu nerozumím, zvláště za situace, kdy p.Špaček citoval vyjádření Památkováho úřadu, který vylučuje vliv Památkové zony na dostavbu školy. Sláva barbarům.

Byl vznesen dotaz na pokračování smluvního vztahu s krajským úřadem, který je investorem obchvatu Čelákovic. Smlouva se připravuje již asi 3 roky a není divu, že to tak dlouho trvá. Byl jsem spolu s místostarostou Tichým v únoru na krajském úřadě urgovat vyjádření kraje a jeho úředníci obratem zaslali návrh smlouvy. Ten však na našem úřadě leží již více než 1 měsíc bez reakce.

Při projednávání změn územního plánu se diskutovalo o tzv. sáňkovacím kopci v Sedlčánkách a jeho zařazení do navrhovaných změn. Padl dotaz, jak je možné, že tato deponie jíž se říká sáňkovací kopec vůbec vznikla. Byl zde vykácen ovocný sad a jen těžko by se cokoliv mohlo povolit bez změny územního plánu, ale povolilo. Všichni jsme si rovni i rovnější!!! Běžnému občanu by nic takového neoprošlo.

Zastupitel Sekyra se pozastavoval nad článkem v ZMČ „Volám stále“, kde bylo jeho jméno a bývalého starosty Pátka uvedeno v souvislosti s fakturou za telefonní služby přesahující v 25 dnech měsíce září více než 100.000, - Kč. Nikdo se nezmínil zda již byla faktura uhrazena a zřejmě by se měl p.Pátek mírnit když mluví o hospodaření a svých schopnostech vůbec. Neumí si uhlídat ani telefon.

Pan Pátek se pozastavoval nad zrušením přednášek pro školy, kde měl před žáky vystupovat společně s ředitelem muzea. Je to dobře maskovaná předvolební agitka, kterých předvádí mnoho. Docela jsem žasl nad jeho vyjádřením k otázce, jakou kvalifikaci má k výkladu historie. Prý vystudoval vysokou školu a tak proč by nezvládl nějakou přednášku o válce. Z úst Járy da Cimrmana jsem slyšel podobné věty a možná i zde je zdroj nečekaných schopností. 

Zájem byl o informace k telefonům Aligátor nakoupeným pro seniory. Nejprve byly nakoupeny a pak dodatečně byli sezváni senioři a zjišťován jejich zájem. Tazatel neobdržel odpověď a sám jsem zvědav kolik jich senioři využívají. Způsob nákupu však  nesvědčí o rozumném rozhodnutí.

Detailní informaqce najdete v záznamu na TV PORT