Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva 5.září 2012

6. 9. 2012

Již minimálně 16 let sleduji každé jednání zastupitelstva a nikdy jsem ještě nezažil tak malou účast zastupitelů na jednání. Celkem 9 ( Klicpera, Rýdlo, Rikl, Grygarová, Novotná,Tichá, Bukač, Bukačová Kolínko ) se jich omluvilo a tak nás jednalo pouze 12. V případě pana Kolínka byl velmi vážný důvod. Prý někdo z omluvených byl na dovolené, jiný měl překážky v práci a jiné výmluvy. Termín byl stanovený již na začátku roku a tak výmluva s dovolenou je pro mne neuvěřitelná. Nepamatuji se, že bych na některém jednání chyběl a konečně je možné si mé tvrzení dohledat. Povinnost účastnit se jednání je daná zákonem a pokud např.zastupitel Klicpera měl v r.2011 jen 33% účast pak je to na pováženou.Očekával jsem co všechno opozice předvede neboť měli svůj štvavý plátek plný řečí o představách o změně na radnici, ale „skutek utek“.

Projednala se většina plánovaných bodů z nichž především majetkoprávní záležitosti nesnesly odkladu . Pozornost zaujala především diskuze , kde jsem očekával vystoupení občanů především z opozice. Nebyl jsem zklamán, neboť některá vystoupení byla opravdu zajímavá. Mimo jiné nám bylo vyčítáno, že neřídíme radnici a nemáme žádné výsledky. Na rozdíl od občana kritika mám zkušenost z práce předcházejících samospráv a tedy mohu porovnávat a nejsme na tom špatně.Není ještě ani v polovina volebního období a již lze vykázat některé slušné výsledky byť bych nerad předbíhal oficielní vyhodnocení. Nikdo nemůže upřít současnému vedení snahu o přiblížení radnice občanovi, kdy je předáváno několika násobně více informací než dříve ať to je formou zveřejňování zápisů z jednání rady, komisí a výborů a nebo účastí starosty na diskusním fóru kde odpovídá na položené dotazy.Byl schválen Etický kodex zastupitele a je vydána směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu, které citelně dříve chyběly. Za významné považuji schválení Strategického plán rozvoje do r.2030 a zavedení Výroční ceny města oceňující přínos práce pro město, který by neměl být zapomenut. Je dokončena rekonstrukce ČOV a rekonstrukce náměstí v termínu a za minimálních více nákladů. Je zahájena výstavba lávky přes Labe, která bude postavena za vysoutěženou cenu rovnající se přibližně polovině ceny vzešlé z výběrového řízení za minulého vedení města.Je dokončen kruhový objezd a pracuje se na dalších záměrech , jako jsou např. kanalizace do Záluží, kanalizace ve staré Jiřině, cyklostezce do Sedlčánek, obchvatu atd. Bývalé vedení města samozřejmě dosáhlo ne malých výsledků, ale je třeba zvážit, že to bylo prací v období 8 let a na to jsou necelé 2 roky málo.  

Bylo schváleno udělení Výroční ceny města Čelákovice bývalému řediteli ZUŠ Bohumíru Hanžlíkovi za mimořádný přínos v oblasti kultury a to nejen pro naše město. Udělení ceny bude provedeno při slavnostní příležitosti svátku 28.října.

Bod městský stadion byl emotivním řečnickým projevem zastupitele Ryneše sice svou hlasitostí jeden z nejvypjatějších, ale nic nového nepřinesl. Pan Ryneš zpochybňuje právní existenci SK Čelákovice, který převzal od ČSTV budovu tribuny městského stadionu. Opakovaně žádal zastupitelstvo o prověření dokladů , které však dle vyjádření právničky nemusí být i při schválení zastupitelstvem ze strany SK Čelákovice akceptováno a má zájem o převedení stadionu do správy města. Již jsme toto téma projednávali na jednání rady ještě když byl p.Ryneš jejím členem a stejně jako včera rada požadovala koncepci budoucího užívání, kterou p.Ryneš nepředložil. Je pravdou, že stadion je zdevastovaný, ale převod do vlastnictví města není spásou. Pokud nebude jasná vize co a jak dál nemá zřejmě myšlenka p.Ryneše naději na úspěch a to velmi nelibě nesl.

Opětovně bylo na programu městské muzeum, kde se měla především schválit nová zřizovací listina. Přítomný ředitel Mgr.Eisner měl výborné vystoupení obhajující jeho teorii potřebných změn, ale zřejmě odcházel zklamán ( mluvit umí, je to učitel ). Návrh nové zřizovací listiny nebyl schválen neboť několik zastupitelů se zdrželo hlasování. Byl jsem jedním z nich a byl jsem v závěru jednání za svůj přístup kritizován, ale je snadno vysvětlitelný. V muzeu proběhla metodická návštěva z ministerstva kultury a následně se dostavila i kontrolní skupina, která má v průběhu měsíce září dodat své písemné vyjádření. Pracovník ministerstva Dr..Žalman již zaslal písemný záznam ze své metodické návštěvy, který však byl vytvořen z neúplných dokladů jako podklad k zahájení diskuze. Zde doporučuje zpracovat střednědobou koncepci a teprve po ní schválit novou Zřizovací listinu. Nejde zde o odklad dlouhý, neboť koncepci má ředitel Eisner zpracovat do konce listopadu 2012. Je zajímavé, že toto doporučení pan ředitel ignoruje, ale jiná doporučení byla jím citována. Podobně někteří kritizovali, že jsme nevzali na vědomí zprávu o kontrole Inspektorátu bezpečnosti práce za období 2008 a 2010. V obou letech zde byly zjištěny stejné závady, ale pokuta byla stanovena pouze za r.2008. Obrátili jsme se na Inspektorát práce s žádostí o vysvětlení a pak teprve je možné o zprávě jednat.

Byly projednány zprávy Kontrolního a Finančního výboru, ale s ohledem na nepřítomnost předsedkyně Kontrolního výboru nebylo možné získat potřebné doplňující informace, které podal pouze předseda Finančního výboru p.Studnička.  

Závěrem bylo projednáno odejmutí čestného občanství J.V.Stalinovi a Klementu Gotwaldovi a mělo být uděleno čestné občanství plk.Karlu Ottovi. Návrh byl na programu již po čtvrté a díky různým obstrukcím se o návrhu až dosud nikdy nehlasovalo.Tentokrát byl návrh úspěšnější neboť k hlasování došlo, ale nebyl schválen neboť přítomný zastupitel za KSČM p.Duník hlasoval proti a zastupitel Ryneš se zdržel hlasování. Návrh však má velkou naději neboť až skončí doba dovolených a opozice se dostaví na jednání určitě se mezi nimi najde jeden hlas potřebný k dosažení většiny. Navrhovatelé jsou připraveni dát tento bod na program každého dalšího zastupitelstva. Zajímavý postřeh jsem slyšel od jednoho z přítomných občanů při odchodu. Byl pořadatelem besedy s Milanem Paumerem členem odbojové skupiny bratří Mašínů. Pan Duník byl na besedě přítomný a s velkými emocemi tehdy nazval Mašíny vrahy a dal to patřičně znát přítomnému Paumerovi. Po skončení besedy přišel za pořadatelem a řekl mu : Vám již do konce života nepodám ruku. Zajímavě rozdílný přístup ke skupině bratří Mašínů a jejich obětem a milionům obětí v gulagu, koncentračních táborech a obětem jako byla Dr.Milada Horáková.  

Jednání bylo opět on line přenášeno do počítačů a tak jistě mnoho občanů získalo informace, které dříve neměli. Věřím, že příště nezůstanou doma a přijdou přímo na jednání samé. Jedině tak lze očekávat obrat k lepšímu.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Kdo byl Karel Otta

 

Komentáře

Přehled komentářů

několik poznámek

(Jaroslav Špaček, 7. 9. 2012 15:41)

Několik poznámek k jednání ZM, které se týkaly bývalé mojí funkce ředitele muzea.
Zajímavě jistě muselo někomu neznalého situace připadat vystoupení řed. muzea Eisnera, kde opět omílal starou písničku o podání trestního oznámení ze dne 22. 4. 2011 na moji osobu. Zapomněl však dodat, jak je běžnou praxí nejen v jeho vystoupeních, že Policie ČR po prošetření toto trestní oznámení jako neopodstatněné dne 1. 8. 2011 odložila ad acta a písemně skutečnost, že proti mé osobě nebylo a není vedeno trestní stíhání (jak mnozí zastupitelé již delší dobu vědí) potvrdilo i Okresní státní zastupitelství Praha-východ dne 27. 6. 2012.
Plamenná slova o jakýchsi špatných postupech při evidenci majetku – sbírek muzea - z úst tzv. „zodpovědného odborníka“, který se za celé tři roky nedokázal zapojit do vlastní zákonem stanovené povinnosti evidence sbírkových předmětů, byly skutečně na místě! Jakým právem si vůbec tento „odborník“ Mgr. Eisner a s ním i druhý „znalec“ ing. Ryneš dovolují hodnotit údajnou neúměrnou velikost sbírek v muzeu, co vědí o jejich významu a hodnotě? Zajímal se někdo, jak po tři roky plnil Mgr. Eisner zákonnou povinnost vedení evidence sbírek (nastoupil 1. 9. 2009), na základě které nechával zapisovat nové sbírky do Centrální evidence sbírek? Při kontrole snadno každý zjistí, že tuto povinnost neplnil, ačkoliv byl na ní nejednou upozorňován, stejně jako zřizovatel. Ministerstvo kultury nakonec nepřijalo poslední žádost řed. Eisnera ze dne 7. 3. 2012 na zapsání nových sbírkových předmětů do Centrální evidence sbírek pro zjištěné nedostatky. Teprve po metodické návštěvě dr. Žalmana z ministerstva kultury dne 10. 5. 2012 a po sdělení, že neplní zákonem danou povinnost, za kterou lze udělit vysoké sankce, udělal najednou ze sebe „odpovědného znalce muzejní problematiky“ a dne 19. 6. 2012 nařídil svým podřízeným, nedlouho před oznámenou kontrolou z ministerstva, urychleně alespoň částečně doplnit (jeho vinou) chybějící evidenci v podobě tištěných karet alespoň za období od července 2011 do června roku 2012. Ono šíření poplašných a nepravdivých zpráv z úst p. Eisnera není ojedinělé. Počkejme proto na výsledky kontroly skutečných odborníků z ministerstva kultury a nedělejme ukvapené závěry na základě neúplných a zkreslených informací. Až na základě skončených kontrolních šetření bude na místě vyjadřovat se k případným mým odborným pochybením.
V diskuzi z pléna vystoupila pí Slováková, která nešetřila pohoršením nad tím, že vykonávám dosud funkci zastupitele města. Padala silná slova o porušování Etického kodexu zastupitele a prakticky mne stavěla do pozice zločince poškozujícího město. Samozřejmě také volala po sankcích a trestech. Pí Slováková patrně disponuje mnohem lepšími a úplnějšími informacemi v problematice událostí kolem čelákovického muzea než mám já sám. Zapomněla však sdělit, který článek Etického kodexu zastupitele jsem v souvislosti s vykonáváním funkce zastupitele od roku 2010, kdy jsem byl zvolen, porušil. Setkal jsem se tedy opět jen s veřejným osočováním a napadáním? Vidím, že pojetí etiky může být opravdu svérázné.

Jaroslav Špaček
zastupitel města