Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednámí zastupitelstva dne 21.8.2019

Jednání se uskutečnilo v zasedací síni radnice a opět chyběl online přenos i záznam (vše najdete v oficiálním zápise). Proč vlastně píši tyto řádky? Dost často se stává, že projednávané záležitosti jsou trochu jinak než se napíše. Začalo se dotazy občanů a zde mě zaujaly odpovědi odpovědných jasně dokumentující má slova :

 

Dotaz k vodojemu (zde nutno připomenout, že o potřebě nového vodojemu víme již velmi dávno a za starosty Klicpery byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení dnes propadlé). Jedním z volebních slibů ODS v r.2010 byla výstavba vodojemu tj. před 9 lety. Dnes se prý vše musí aktualizovat. Ano otázka vodojemu je kritická neboť ve stavebním povolení vodovodního přivaděče pro Záluží je nový vodojem podmínkou pro připojení Záluží. Jak moc ODS vládnoucí radnici od r.2010 pracovala na vybudování vodojemu dokumentuje e-mail jednoho zastupitele odboru rozvoje v r.2017 :

Vážená paní K,

Na jednání zastupitelstva dne 13.12.2017 sdělil pan starosta, že vodojem bude rekonstruován , až bude stavba připravena včetně trasy. Žádám Vás o odpovědi na níže uvedené otázky :

  1. Stavební povolení na stavbu vodojemu propadlo. Kdy skončila platnost stavebního povolení?
  2. Jak velké investiční náklady stavba vodojemu včetně přivaděče představuje?
  3. Je dokončeno jednání s majiteli pozemků na trase vodovodního přivaděče?
  4. Pokud není některé jednání s majiteli dokončeno sdělte o jaké parcelní číslo se jedná a kdy bylo vedeno poslední jednání s vlastníkem a kdo jménem města jednal? Jsou o jednání písemné doklady? Pokud písemné doklady existují žádám Vás o zaslání jejich kopie.
  5. V rozpočtu r.2017 bylo uvedeno ve výdajové položce 2310 rekonstrukce armatur ve vodojemu za 150 000,-Kč. Byla tato položka realizována?

odpověď :

 

Vážený pane zastupiteli,

k Vašim dotazům sděluji následující:

 

  1.  Platnost stavebního povolení na stavbu vodojemu skončila 25. 8. 2010.

  2.  Vzhledem ke skutečnosti, že není zpracována dokumentace pro provádění stavby s výkazem výměr a ani nebyl zpracován předběžný rozpočet stavby, nelze výši investičních nákladů na stavbu vodojemu včetně přivaděče určit.

  3.  Jednání s majiteli pozemků na trase vodovodního přivaděče dokončeno není.

  4.  Jednání s majiteli není dokončeno pro pozemky p. č. 94/2, 95/1, 95/3, 95/4, 95/5, 95/7, 116, 118, 120, 100/2, 103/3, 112/1, 115/1, 229/1, 233/1 a 227 v k. ú. Mstětice, p. č. 242 v k. ú. Stránka u Brandýsa nad Labem, p. č. 338, 358, 364, 352/1, 354/1, 835/4 a 835/7 v k. ú. Lázně Toušeň, p. č. 3877 a 3737/8 v k. ú. Čelákovice. Poslední jednání s vlastníky bylo vedeno v roce 2012. Jménem města Čelákovice jednal Ing. J.V na základě objednávky a písemné záznamy nejsou.

  5.  Rekonstrukce armatur ve vodojemu za 150 000 Kč dosud realizována nebyla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMENTUJI : od r.2012 nikdo s majiteli pozemků nejednal a i výměna armatur uvedená v rozpočtu r.2017 se v plánovaném období neprovedla. Dnes prý budou zjišťovat zda jsou nějaké dotace. Vůbec nevnímají, že stavba nových vodojemů byla v několika okolních městech nedávno provedena a dotace byly značné viz Říčany celkem náklady 33 806 656, - Kč dotace 25 950 520, - Kč. Bylo to v době kdy rekonstrukce byla připravena za starosty Klicpery, dnes již možná dotace nebudou což není moc divné neboť dotace EU pomalu končí a v Čelákovicích nespěcháme. Co se udělala ODS od r.2010 kdy slíbila výstavbu nového vodojemu? 

Dotaz ke sportovní hale. Místostarosta Studnička oznámil, že komise pro výstavbu sportovní haly jednala o vhodném pozemku a z celkem asi 10 lokalit vytipovala jednu, kde by bylo dobré halu postavit (blíže o pozemku nechtěl mluvit). Prohlížel jsem zápisy z jednání komise a nic jsem tam o vytipování jedné lokality nenašel. Vzpomínám na jednání zastupitelstva  28.3.2018 (zápis str.5), kdy vedení města představilo pozemek pro výstavbu sportovní haly vedle marketu TESCO. Tehdy proti způsobu výběru vystoupila zastupitelka arch.Fialová a zpochybnila způsob výběru neboť je nutné řešit umístění haly koncepčně. Vytipovat proluky, volné parcely, namalovat docházkové vzdálenosti od škol, od nádraží, namalovat si , jak se pohybují lidi po městě, na kole, pěšky..., aby hala byla využitelná pro všechny. Starosta odpověděl : nevidí jinou možnost ikdyž ví, že u TESCO není úplně vhodné místo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMENTUJI : Situace se opakuje, zase je výběr dílem jen omezené skupinky lidí bez koncepčního řešení. Nejlepší urbanista je starosta Pátek a ten ví jak na to. V divadle Járy Cimermana byl nejlepší Čech též gynekologem samoukem - prostě měl nadání pro všechno. Hala se staví na několik desítek let za desítky milionů korun a podle toho by měla být i odpovídající příprava.  Její koncepci by měli vytvářet odborníci třeba se zkušenostmi arch.Fialové nebo odborníci ze skupiny pro rozvoj města. 

Dotaz k příkazní smlouvě se SMART PLAN - ve smlouvě není uvedeno na co má být dotace a ani výška dotace pro město. Součástí dotace má být projektový záměr, ale není uvedeno, jaký. Místostarosta ing.Studnička  vysvětlil, že se jedná o dotaci pro plán mobility – smlouva je naprosto jasná. Za zpracování žádosti o dotaci, včetně projektového záměru, náleží odměna 48 tis. Kč. Tento projektový záměr bude předložen do výzvy, v rámci Operačního programu „zaměstnanost“ a v případě, že bude žadatel úspěšný, město má vyplatit odměnu ve výši 2,76% z výše získané dotace. Hodnota předpokládané dotace je cca 5,5 mil. Kč a projektový záměr je koncipován do třech oblastí: na individuální automobilovou dopravu, na cyklistickou dopravu, pohyb v klidu a na podporu hromadné dopravy. To v příkazní smlouvě nenajdete. RM byla seznámena s tímto projektovým záměrem, kde byl podrobný obsah, o čem tam koncepce mobility města Čelákovice vlastně bude.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

KOMENTUJI : Kdy vlastně byla rada seznámena s projektovým záměrem? Asi by takový záměr měla rada schválit a o schválení také nic nikde není uvedeno. Částku 48 tis.Kč obdrží společnost SMART PLAN ve chvíli kdy odevzdá žádost a i když bude žádost špatně napsaná náleží jim odměna. To je pěkný Kocourkov. Pamatujete jak před volbami na základě petice občanů se tehdejší vedení města uvolilo seznámit občany s připravovanou koncepcí dopravy? Kdo na veřejném setkání byl, tak moc dobře ví, že o žádnou koncepci dopravy nešlo. A jaký je vlastně rozdíl mezi plánem mobility a koncepcí dopravy? Žádný. Ta samá věc akorát jinak pojmenovaná. A proč tedy chce žádat město o dotaci na něco, co již vlastně má v návrhu nového územního plánu? No protože moc dobře ví, že nic nemá a že si tak trochu udělalo z občanů dobrý den a koncepci dopravy prostě ke správnému fungování města potřebuje.

Dotaz k parkovací věži   Jak je to s náklady?  Starosta – cyklověž máme ve výpůjčce od SŽDC, což je vlastník stavby. My tu cyklověž provozujeme. Tzn.: máme z ní příjmy a následné přeúčtování od ČD za inkarty. A zároveň máme výdaje, tzn. za vlastní provoz a údržbu. S tím, že společnost Systematika zajišťuje pro všechny cyklověže tzv. vzdálenou podporu. Mechanické věci zajišťují Technické služby Čelákovice a Městská policie Čelákovice.  Starosta – "máme se Systematikou smlouvu, ale nevím teď, jak je to přesně nastavené".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMENTUJI : To je obvyklé, že neví, jaké jsou náklady když může být odpověď pro něj nepříznivá. Město naprosto nic pro cyklisty zatím neudělalo a tak je cyklověž ve srovnání s ostatními cyklověžemi málo využitá. Budu se ptát na náklady písemně a s odpovědí čtenáře seznámím

 

Jednání zastupitelstva jsem nebyl přítomný neboť jsem měl jinou práci. Nelze však nekomentovat dva body uvedené v oficiálním zápisu :

Dotace pro UNION  který mimo již obdržené dotace dostal dalších 255 000, - Kč na opravu plotu. Zastupitelka PhDr. Tichá, – tu opravu plotu by nemohlo udělat přímo město, když je to na pozemku města? Míst I – zvažovali jsme varianty, ale domníváme se, že forma poskytnutí dotace je transparentnější cesta. Nechtěli jsme, aby to dělali TS.   PhDr. Tichá – bylo by možné udělit výjimku pro poskytování dotace z bodu 3.1 a poskytnout dotaci TJ Spartak Čelákovice? Míst I - TJ Spartak Čelákovice podanou žádost o dotaci nemá.  PhDr. Tichá – má podanou řádnou žádost o dotaci. Míst I - TJ Spartak Čelákovice nemohla žádat, protože nesplnila zásady a ZM tuto žádost vyřadilo z dotačního řízení. Zatím nebyl ukončen soudní spor, takže nemůže TJ Spartak Čelákovice žádnou dotaci získat a ani žádnou žádost neevidujeme.   PhDr. Tichá – mohli byste udělit výjimku, podobně, jako jste udělali výjimku u SK Union Čelákovice, který žádá o dotaci opakovaně.

Míst I - těch výjimek jsme udělali více, v tom není problém. Starosta – SK Union Čelákovice žádá o dotaci na konkrétní věc. To, co Vy zde žádáte, znamená dát bianco šek. Není dána žádná projektová žádost, není dan žádný rozpočet, na co by ty peníze byly. PhDr. Tichá – chcete říci, že TJ Spartak Čelákovice nechce peníze na svou činnost? Starosta – nemáme tu předsedu TJ Spartak Čelákovice, aby mi řekl, zda tento návrh vůbec podporuje, jestli něco takového vůbec potřebuje. Co jsem s ním hovořil, tak tvrdí, že peněz mají dost. Nyní zde není žádná žádost.  

PhDr. Tichá – chtěla bych jen připomenout, že soudní spor je vyvolaný na základě jednání města. TJ Spartak Čelákovice soudní spor nevyvolal.  Míst III - TJ Spartak Čelákovice podal žalobu. PhDr. Tichá – ale na základě postupu, které vůči němu uplatňovalo město. Míst III – to byl ten první spor. Starosta -  abych to uzavřel - kdyby byla smlouva o příspěvku napsána pořádně, tak jsme se k tomu nemuseli vůbec dostat. Neumožňuje městu řádnou kontrolu nad penězi města, které tam dali formou příspěvku. PhDr. Tichá – ale město ty soudy prohrálo. Míst III – přečtěte si rozsudky. Smlouva byla opravdu velmi špatně napsaná a oba soudy to řekli explicitně, a napsali to. PhDr. Tichá – byla bych ráda, kdyby TJ Spartak Čelákovice dostal příspěvek alespoň na činnost dětí a mládeže. Míst I – doplnil, že se s předsedou TJ Spartak Čelákovice dvakrát osobně sešel a o postupu, jak má požádat o dotaci, ho informoval, přesně v souladu se zásadami. Takže on ty informace má.

KOMENTUJI : Neuvěřitelné bláboly. Prohrají soudy, způsobí škodu městu díky soudním výdajům a ještě budou vykládat, že Spartak nemá podanou žádost o dotaci a neví zda Spartak vůbec peníze potřebuje. Jde o největší sportovní klub ve městě s několika oddíly a oni neví, jak budou prostředky z dotace využity!!! . Navíc místostarosta Opa si opětovně vymýšlí až se mu od huby práší. Soudy ve svých rozsudcích uzavřené smlouvy negativně nekomentují.

 

Bod Petice - ZŠ Kamenka rekonstrukce haly BIOS

Občané jsou znepokojeni snahou nechat asbest ve stěnách sportovní haly. V zápise uvedeno : PhDr. Tichá – v tuto chvíli je to tedy tak, že se pořád ještě zjišťuje jestli …? Míst III – ano, to je přesně to, co tu říkám již ¾ roku. V petici se píše o tom „…pro zdraví našich dětí …“. Má snad někdo z těch petentů pocit, že naše děti tam nechodí a že si naše děti necháme otrávit azbestem? Ta petice takto vyznívá. Navíc petice odkazuje na zákony, které s danou věcí vůbec nesouvisí. Mgr. Skalický – doplnil, že jdeme naproti bezpečnosti, proto se nechaly udělat ty sondy. Mohli jsme říci, nebudeme dělat sondy, necháme to zakryté, nebudeme se o tom bavit, necháme to pak změřit. Rozhodli jsme se, že tam necháme udělat sondy a pokud ty sondy prokážou, že tam opravdu je možnost aby se azbest dostával do prostředí, tak samozřejmě k tomu budeme nahlížet tak, že je potřeba s tím něco udělat. A pak si řekneme „ano“ a celé to zbouráme, nebo to opravíme … nastaví se nějaký postup. V tuto chvíli ale nikdo neví, jak ty stěny vypadají. A právě pro to zklidnění jsou prováděny sondy. PhDr. Tichá – stálo by za to dát informace i na web, že taková měření/sondy probíhají, aby občané byli informováni. Starosta – jakmile bude jasné, co to je, tak určitě ano. Míst III – až budeme mít jasno, tak informaci o dalším měření poskytneme. V tuto chvíli se bavíme o petici a z mého pohledu nemá význam dělat částečné závěry. Protože pak budeme chytaný za slovo. Dílčí informace, za mě, dávat nebudeme. Až budeme vědět, jak na tom jsme, tak informace zveřejněny budou.

 

KOMENTUJI - obavy občanů jsou oprávněné neboť stačí jen malé narušení stěn a již mohou být vdechovaná vlákna asbestu a způsobit rakovinu. Rekonstrukce se provádí na dobu desítek let a pak stačí jen vrtání stěn neinformovanými lidmi a je malér. Více o působení asbestu najdete v článku proč se bojí asbestu? Usnesení zastupitelstva jen projednalo petici, ale není uvedeno s jakým výsledkem! Do kdy budou provedeny sondy?  Akce má být hotová v listopadu a to již bude na sondy pozdě. Trochu vstřícnosti by si 360 podepsaných občanů jistě zasloužilo. Před 2 roky se na zastupitelstvu projednávala příprava domu seniorů a již bylo vlastně rozhodnuto a jen petice trochu změnila připravené hlasování o schválení vytipovaného místa. Mimo jiné se měly udělat hydrogeologické sondy, aby se zjistila úroveň hladiny spodní vody. Dodnes výsledky zveřejněny nejsou. Navíc je známé, že zadané sondy mohou být ovlivněny přáním objednatele. Konečně je dobré vzpomenout zkoušku hořením co se vlastně nekonala (reportáž ČT o gymnáziu Čelákovice - starosta lhal a nějak nepočítal s konfrontací).  Petice byla na podatelnu podaná již dávno a tedy proč ještě sondy nejsou hotové? Proč nikdo neví, jak ty stěny haly BIOS vypadají. To přece mělo být základní informací při zpracování projektu rekonstrukce!!! Jde o zklidnění situace a nebo opět nějaké obelhávání.