Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 29.6.2016

28. 6. 2016

Program jednání zveřejněný na internetových stránkách opět mnoho neříká a zatajuje detaily hlavních bodů, ačkoliv podklady k nim jsou dávno k dispozici.

V zájmu všech občanů města vidím nejdůležitějším bodem informaci o výsledku soudního sporu se společností ML Compet ve věci rozhodnutí o uplatnění finanční korekce výdajů na veřejnou zakázku „Revitalizace náměstí 5.května v Čelákovicích“ a tedy by měla být mezi prvními projednávanými body. Výsledek je pro město nelichotivý. Pravděpodobně nejen nedostane žalovanou částku ve výši 1.586 468, - Kč, ale navíc díky neúspěšné žalobě musí zaplatit i náhrady soudních výloh ve výši 100 103, - Kč. Rozsudek byl doručen městu a zatím není pravomocný, neboť se město odvolalo. V této věci je zajímavé připomenutí, kdo je vlastně za vznik škody odpovědný . Vedení města si nechalo od právní kanceláře Kubík a partneři zpracovat memorandum ve kterém byla odpovědnost řešena a tehdy jednoznačně na prvém místě byla jmenována firma ML Compet, na druhém místě členové výběrové hodnotící komise a teprve na posledním místě členové rady města, kteří na svém jednání dne 14.6.2011 potvrdili doporučení výběrové hodnotící komise a odsouhlasili nabídku firmy Metrostav nesplňující zadávací podmínky. Kdo měl to konečné slovo : členové rady starosta ing.Josef Pátek, místostarosta ing.Miloš Sekyra, Mgr.Marek Skalický, ing.Luboš Choura a ing.Jaroslav Ryneš. Nejsem soudce ani vyšetřující orgán, ale vím, že se okruh odpovědných po pravomocném rozhodnutí soudu výrazně zúží. Počkáme na konečný rozsudek, ale musel by se stát zázrak, aby viníkem byl někdo jiný než město Čelákovice. Bude na vedení města, aby hledalo odpovědnost za vzniklou škodu ve výši 1.686 571, - Kč. Rozhodně bych nehledal odpovědnost u členů výběrové hodnotící komise. vystrizek-2.pngLosovačku dojednal někdo jiný. Zatím z neověřeného zdroje se dozvídáme o další prohře města s TJ Spartak ve sporu o 5 000 000, - Kč. Město tají co jen může a tak snad Spartak více poví. Podle zákona o obcích §38 je uvedeno ve výkladu zákona toto: velmi často nastává v praxi situace, kdy obec prohraje soudní spor popř. jí vznikne jiná škoda zaviněným jednáním buď vlastních zaměstnanců popř.jiných osob. Je vyloučeno, aby taková škoda byla odepsána k tíži všech obyvatel obce a nebyla vymáhána po tom, kdo ji zavinil. Vznikne-li obci škoda zaviněným jednáním konkrétní osoby, je obec povinna v souladu s tímto ustanovením a ve spojení s §415 a násl. Občanského zákoníku vymáhat škodu po tom, kdo ji způsobil, a to v plném rozsahu. 

Dalším bodem jednání kde chybí podklad je Výroční cena města a to i přesto, že podklad existuje a doporučení na udělení Výroční ceny bylo projednáno v radě města. Asi se nikdo k návrhu nechce moc hlásit, byť řada zastupitelů je pod návrhem přímo uvedena. Zřejmě bude za svou nepochybně přínosnou službu odměněn velitel hasičů pan Fridrich. Určitě je jedním z významných kandidátů, ale přehlédnout opakovaně nominaci historika Jaroslava Špačka je neuvěřitelné. Jeho přínos pro mapování dějin města je tak rozsáhlý, že jen málokdo z občanů města neviděl jeho kroniky a co se významu našeho muzea týká, byly to desítky let systematické práce, které muzeu daly nepřehlédnutelné postavení mezi srovnatelnými institucemi. Je také od 3.11.2003 nositelem medaile ministra kultury Artis Bohemiae Amicis udělované významným osobám, které cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí. Jen zastupitelé našeho města tyto nesporné přednosti pana Špačka odmítají vzít na vědomí.

Na programu jednání je i vyjádření k záborům pozemků připravovanou akcí „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice". Jde o druhou etapu, ve které se bude řešit úsek mimo nádraží a jistě by zde měli být ve střehu občané bydlící poblíž tratě a sledovat návrh na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby. Ještě není pozdě a připomínky k ochraně před hlukem a třeba vibracemi mohou předejít pozdějším komplikacím.

Bod finanční záležitosti obsahuje závěrečný účet za r.2015, který skončil přebytkem v hospodaření ve výši 37 990 000, - Kč. Je to dobře, nebo není? Já se domnívám, že není. Město neplní plánované akce a tak peníze zbývají a to není dobrá vizitka. V rozpočtu r.2015 byl skatepark, nová Mateřská školka, zastávka bus Jiřinská, vodovod Jiřinská a další akce byly uvedeny v rozpočtovém výhledu, jako např.kanalizace Záluží (tato akce již připomíná báje o pověsti).

Finanční záležitosti m.j. obsahují informaci o pohledávkách za dlužníky nájemného. V termínu 29.2.2016 vykazuje město pohledávky ve výši 9.400 216, -Kč což je částka velmi podobná té loňské a tak je zde otázka co přinesly nové opatření ve správě bytů? Je doporučeno k odpisu za 4.434 045, - Kč pohledávek tzv. nedobytných (turecké hospodaření).

Bod DISKUZE zařazený v programu jako č.7  bude zřejmě opět velmi pozdě. Co lze očekávat ?

  1. Možná někdo bude chtít vědět, zda informace ve Zpravodaji města Čelákovice představují skutečně reálné záležitosti, a nebo jde jen o „růžové sny“ vedení města. Nejvíce mne zaujalo to, jak získáme dotace na dostavbu ZŠ Kostelní a stavební povolení bude vydáno v letních měsících (jen není doplněno, kterého roku). Je to dost podstatné, neboť bez stavebního povolení není dotace a rozhodně v létě roku 2016 nebude.

  2. Zprávy o znečištění ovzduší v okolí areálu společnosti TOS-MET. Rada města na svém jednání dne 24.5.2015 uložila několik úkolů, ale není uveden žádný termín tj. opět zahráno do autu. Nejvíc by mne zajímal úkol pro vedoucí odboru životního prostředí zajistit odběr a analýzu vzorku spadu. Jde jen o takovou maličkost, jako je zdraví občanů!!! Co se pro splnění udělalo, úkol je starý již více než 1 měsíc a žádná informace nebyla podána. Vedoucí odboru životního prostředí úkol nesplnila?

  3. Kdy se již začnou plánované akce např. oprava fasády muzea, výstavba skateparku, přechod do Záluží na Toušeňské ulici, kanalizace v Jiřině, kdy bude uhrazen dluh vůči TJ Spartak?

  4. Jak pokročila příprava projektu inženýrských sítí pro Dělnické domky u Kovohutí? Smlouva o projektu byla uzavřena již v r.2010 a do příjezdu TV v r.2016 vše spalo. Přes slib starosty Pátka spí asi dál. Bude nutně potřeba další návštěva televize a trocha informací o tom, jak žijí lidé bez kanalizace, veřejného osvětlení a veřejného vodovodu.

  5. Smlouva o spolupráci se Středočeským krajem o obchvatu byla podepsána hejtmanem a co dál? Změnily se výkupní ceny? Kolik pozemků je již vykoupeno? Bude stavební povolení včas? Co kdyby vedení města přestalo tajit informace a otevřeně by všem občanům sdělilo vše co jde sdělit. Jinde to je možné. Proč ne v Čelákovicích?

opět možnost sledovat on-line na www.tv-port.cz začátek v 18 hodin