Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 26.června 2013

24. 6. 2013

Na stránkách města je zveřejněna pozvánka k jednání ZM ve středu 26.června. Opět nebude nouze o zajímavé momenty. Nejzávažnějším bude bod č.2 Finanční záležitosti.Zápis z RM dne 17.6.2013 uvádí v bodě 3 nepřijeti návrhu na odsouhlasení účetní uzávěrky města a změny č.5 rozpočtu r.2013. Podobnou situaci jsem zatím ještě v Čelákovicích nezažil. Rozhodnutí radních je ovlivněno informacemi o možných sankcích vyplývajících z porušení podmínek výběrového řízení na akci „revitalizace náměstí v Čelákovicích“. V případě, že sankce přijdou, budou znamenat několik milionů chybějících v rozpočtu města. Bude se hledat viník a nebude to vůbec snadné zjištění, neboť je širší okruh lidí, co se na vzniku zjevné chyby podíleli. Vítězná nabídka Metrostavu 48,8 mil.Kč (včetně DPH) byla vyšší než nepřekročitelný limit a výběrové řízení mělo být zrušeno.Výsledná cena po vícepracích činila 49,8 mil.Kč. Výběrové řízení zajišťovala společnost ML Compet ( později proslavená v kauze Buštěhrad ).

Bude projednán příspěvek města MAS Střední Polabí. Jde o podporu ve výši 5 Kč na jednoho občana, kterou navrhla pro města a obce Valná hromada MAS a musí ještě projít odsouhlasením ZM. MAS již získala od Státního zemědělského intervenčního fondu příslib dotace pro svůj program „Získávání dovedností“ v období do června 2014 ve výši cca 0,5 mil. Kč a tato dotace je pro zajištění plánovaného programu dostačující má však jednu nevýhodu. Proplacení výdajů bude prováděno až v r.2014 a do té doby je nutné provoz financovat.Věřím, že se však najdou odpovědní zastupitelé a ti podpoří svým hlasem přidělení příspěvku.Pokud by se nenašly peníze na podporu znamenalo by to konec aktivity MAS a ztrátu naděje na dotace projektů finančními prostředky z EU v řádu desítek milionů v období 2014 až 2020.Nejde jen o projekty města Čelákovice, ale i z okolních obcí (členů MAS-Nehvizdy,Lázně Toušeň,Káraný,Skorkov,Brandýs-Stará Boleslav,)      

Na programu jsou i Petice. První za ochranu historického jádra Čelákovic, kterou podepsalo cca 500 občanů.Rada města již 13.5.2013 s peticí seznámila a uložila starostovi oslovit v termínu do 31.5.2013 ředitele Národního památkového ústavu s žádostí o vyjádření zda Město Čelákovice splňuje podmínky pro prohlášení nejstaršího historického jádra městskou památkovou zónou.Starosta se úkolu ujal s jemu vlastní snahou a oslovil pana ředitele cestou datové schránky v pátek 31.5.2013 ve večerních hodinách(zpráva byla převzata až v pondělí 3.6.2013).Zřejmě není žádný spěch.Dodávám, že v komisi pro rozvoj města se objevují nové žádosti o rekonstrukce domů v historickém jádru města a podobný přístup může být příčinou dalších problémů.

Další petice je směřována za navýšení kapacit v mateřských školkách zřizovaných městem.Materiál předkládá starosta Ing.Pátek a v usnesení navrhuje toto : ZM ukládá starostovi předložit na příští řádné jednání ZM kompletní materiál o tom, jak bude město řešit v příštích obdobích nedostatečné kapacity mateřských škol v Čelákovicích (konec citace).Je to trochu víc než divné přehánění rychlosti vyřízení petice neboť o problematice se dlouhodobě ví a již 11.9.2012 na jednání komise rozvoje pod bodem č.4.4 zápisu bylo diskutována Informace o kapacitách škol a školských zařízení s tím, že komise navrhla RM toto usnesení : komise rozvoje doporučuje co nejdříve zpracovat koncepci řešení kapacity škol a školských zařízení i v kontextu s otázkou existence gymnázia. Komise se bude uvedenou problematikou nadále zabývat a požaduje předložení zpracované koncepce (konec citace).Podle mých informací starosta navrhnul ustavení pracovní skupiny a tak bych očekával, že jsou i nějaké výstupy a není potřeba oddalovat termín vyjádření petičníkům až na další jednání v září.   

Dne 7.6.2013 bylo provedeno vyhlášení výsledků 1.kola výběrového řízení na zpracovatele územního plánu. Předpokládal jsem, že bude snaha po co největší transparentnosti jednání a minimálně zastupitelé budou mít možnost oslovit při veřejném oznámení výsledků jednotlivé účastníky a položit jim otázky. Ano všichni jsme si rovní, ale někteří rovnější. Pozvánka přišla necelých 24 hodin před konáním vyhlášení výsledků a tak byli přítomni jen 4 zastupitelé.  Na stránkách města jsou od 24.6.2013 umístěny podrobné návrhy  včetně jejich hodnocení porotou .Umístění ještě není konečné neboť ve druhém kole výběrového řízení bude ze strany architektů zaslána cena a kombinace umístění z prvého kola a pořadí dle ceny bude znamenat teprve konečného vítěze. Po prohlédnutí návrhů jsem si jen potvrdil zbytečnost konané architektonické soutěže, která stála rozpočet města  navíc statisíce.Čelákovice jsou  vyjímkou a najde se jen opravdu málo měst co si dovolila takovýto luxus bez patřičného výsledku. No některé návrhy architektů jsou opravdu originální, ale neproveditelné a rozhodně by si zasloužily ocenění jiné než finanční.

V bodě různé bude starostou předkládán ke schválení návrh smlouvy s o.s.Naše Čelákovice,  přes odmítnutí v radě města 17.6.2003 viz bod 6.4.2 .Smlouva je dle mého názoru v rozporu se Zásadami města Čelákovice pro poskytování finančních příspěvků kde se v článku III bod 5 uvádí požadavek uvést základní informace o projektu včetně jeho financování a to se někde vytratilo. V původní žádosti sice byly uvedeny konkrétní akce, ale nebylo uvedeno jejich financování a většina akcí byla spojena se jménem RNDr.Petra Petříka PhD., který však byl po podání žádosti z občanského sdružení vyloučen ( pro rozdílný názor na budoucí aktivity sdružení ). Podle mého názoru na postupu starosty není nic neočekávaného neboť členové o.s.NAŠE Čelákovice ( po odchodu všech zakládajících členů ) jsou názorově velmi blízko ODS a tak není divu, že se nějaké ZÁSADY nehledí.

Přímý přenos opět najdete zde , znovu připomínám,  objektivnější zkušenost získáte přímou účastí na jednání a můžete i přispět v diskuzi se svými náměty.