Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 24.4.2014

18. 4. 2014

Program najdete na stránkách města a já se v mé pozvánce zaměřím jen na to, co považuji za mimořádně zajímavé :  

1.     3.3 ikona souboruDotace Naše Čelákovice 2012 Asi Vás napadne, proč se projednává dotace roku 2012. Zjistilo se, že o.s.NAŠE Čelákovice předložilo k vyúčtování grantu od sponzora a města Čelákovice stejný doklad tj. nechali si jednu aktivitu zaplatit ze dvou míst. Někdo to vidí, jako podvod, ale paní starostka předkládá opravné vyúčtování dotace ke schválení. Je zajímavé, že stejný materiál byl již projednaný na radě města a tam byl připojen i podklad zastupitele p.Špačka s rozdílným názorem a s návrhem potrestání za prokazatelný podvod. Jak vidíte z podkladu ačkoliv p.Špaček na svém návrhu trvá není zastupitelům předložený a jediná varianta paní starostky je zakrýt podvod a je pro mne nepochopitelné, že starostka může podklad zastupitele zcela ignorovat. Možná jde o nějaký omyl.
3.4 ikona souboruDotace ROUTA 2014 Občanské sdružení ROUTA vykonává v našem městě mimořádně potřebnou činnost a mělo by být snahou zastupitelů pomoci při překlenutí momentální finanční krize. ROUTA umí přinést do našeho města značné finanční prostředky na různé sociální programy a město by si její činnosti mělo považovat a o jeho práci více informovat např. tím, že odkaz na stránky sdružení umístí nejen mezi ostatními sdruženími, ale i do sekce sociální péče kde vykazují svou činnost nejvíce.
5.1 ikona souboruSmlouvy o pečovatelské službě s okolními obcemi Pečovatelská služba je žádána i mimo Čelákovice a tato praxe je již několik let. Nevím však, zda smlouvy nejsou v rozporu s koncepcí pečovatelské služby. Nová vedoucí přijatá v září 2012 ještě bývalým vedením města měla za úkol zpracovat do 6 měsíců koncepci a předpokládal bych, že tato bude veřejně přístupná. Udivilo mne, když jsem v zápise z jednání rady města z 20.1.2014 četl úkol zpracovat koncepci Pečovatelské služby s termínem do 28.2.2014. Termín dávno pryč a radě města to nevadí?  

6. Diskuse – opět bude velmi zajímavá, neboť s blížícími se volbami přibývá angažovanosti budoucích kandidátů a témat, kterých by si ještě před rokem nikdo nevšiml. Mám několik bodů připravených, ale nebudu předem upozorňovat a možná to stejné řekne někdo jiný. Jisté však je, že bod diskuze je zařazený jako šestý a tedy vyplatí se účast na jednání a rozhodně nebudete se svými příspěvky odkázáni na půlnoc. Věřím, že nebude jen kritika, ale třeba i ohlasy na obnovení farmářských trhů, kde vidím velké perspektivy, pokud udrží nastavenou úroveň. Jednoznačně se však budu ptát , jak je to vlastně s tím zajímavým návrhem koncepce muzea. Metodik ministerstva kultury v r.2012 navrhnul pomoc při jejím zpracování a hlavně doporučil městu zpracovat oponentní posudek. Žádný oponentní posudek schválený není a koncepce je také jen neschváleným návrhem. Jsou zde i termíny a drobná oprava zdi muzea je plánována na rok 2019!!! Opravdu vynikající péče. Jaký kontrast s bezvadně udržovanou budovou fary.
7. ikona souboruPamátková zóna předkládá se návrh zrušit již připravenou žádost zpracovanou Národním památkovým úřadem o vyhlášení památkové zóny s ohledem na budoucí dostavbu základní školy Kamenka. Projekt dostavby školy, který je již připravený má propadlé stavební povolení a pokud budou peníze jeho přepracování bude stát značné náklady. Současná kapacita školy nestačí a tak se peníze budou muset někde hledat, ale proč by neměla být vyhlášena Památková zóna to jsem nepochopil a budu hlasovat proti návrhu. Nechci, aby se opakovala v blízkosti památkově chráněných objektů fary, kostela a muzea podobná stavba, jako má být postavena v ulici Kostelní. Nic nepomohla petice občanů a budova se asi brzy začne stavět. O potřebě vyhlášení Památkové zóny víme dlouho a otálení znamená zničení pohledu na památné objekty na které jsme všichni hrdí.Památková zóna neznamená jen omezení, ale i možnosti dotací a zařazení Čelákovic mezi historická města.
8. ikona souboruPřístaviště zde významně chybí nový územní plán bez kterého bude těžké rozhodovat. Přístaviště pro rekreační lodě je jistě přínosem pro rozvoj turistiky a našeho města vůbec.
9. ikona souboruNávrhy na změny územního plánu města Další návrhy přibývají a ačkoliv již máme vybraného zpracovatele, nikdo nezná termíny zpracování jednotlivých etap Územního plánu. Možná se něco dozvíme. Poslední možnosti změn územního plánu proběhly v r.2005 a od té doby mimo změn vyvolaných městem neměli občané možnost a to považuji za chybné.
11.1 Kontrolní výbor – škoda, že občané nedostali možnost nahlédnout do zpráv Kontrolního výboru neboť je zde jasně patrná nespokojenost s hospodařením města v oblasti nájmů a řekl bych absence konkrétních příkladů znehodnocuje předkládaný výsledek jistě náročné práce. Rozhodně by se slušelo vyvozování osobní odpovědnosti za zjištěné vady a neváhal bych zvednout ruku i pro personální postih. Kontrolní výbor je sice předkládanými materiály nejlepším, který pamatuji, ale výsledek je stále stejný. Jen doporučení bez náležitého významu a využití.
11.3 Výroční zpráva Osadního výboru Sedlčánky je velmi zajímavým dokladem o pestré činnosti a je to dle mého názoru velká chlouba místní části Sedlčánky. Nahlédnutím do kroniky Sedlčánek však zjistíte, že se zde konalo mnohem více a je na co navazovat. Osadnímu výboru velký dík a poklonu s přáním mnoha úspěchů v další činnosti.
12.1 ikona souboruVýroční zpráva MAS Střední Polabí Místní akční skupina založená v lednu 2013 sdružuje 10 obcí, podnikatele a neziskovky ( celkem 35 subjektů ). Pohledem na internetové stránky je vidět co vše se již udělalo a jen část z toho lze uvést na papír ve Výroční zprávě. V současné době se připravuje certifikace a pokud bude MAS úspěšná dojde již ke konci roku 2014 k podpoře prvních projektů. MAS Střední Polabí je příkladem rozvoje komunitní spolupráce a ten by dle mého názoru slušel i v mnoha případech našemu městu. V různých orgánech MAS spolupracují lidé z okolních obcí a navzájem se informují o dění ve svém bydlišti a propagují to co je u nich příkladné.

12.2 ikona souboruČistota ovzduší ve dnech 17.2 až 3.3.2014 proběhlo měření kvality ovzduší zaměřené na jemné prachové částice PM2,5 a jejich složení. Výsledkem bylo v dvanácti dnech měření 9x překročení limitu prašnosti a vysoký obsah arsenu v ovzduší. Obdobně tomu bylo i při měření v roce 2011 kdy v případě 35 dnů měření byl limit pro PM10 překročen celkem 24x. Měření se věnovala i ČT24 a následně se konala beseda v muzeu s pozvanými odborníky Dr.Topinkou z ústavu experimentální medicíny AV, MUDr.Šutou ze střediska pro životní prostředí a zdraví a ing.Hnilicovou z Českého Hydro meteorologického ústavu.

Výsledky měření ukázaly, že ovzduší je vážný problém Čelákovic zatím obecně přehlížený. Dokázala to i účast starostky na krajském jednání o snížení emisí, kde Čelákovice jsou zařazeny mezi města s překračování limitu minimálně u jedné zdraví ohrožující škodlivé látky. Jak uvádí starostka ve zprávě z jednání v případě Čelákovic jde o karcinogení benzo(a)pyren a podle mých zjištění nejde o věc novou. Jen nějak nefunguje péče o zdraví občanů města a již léta někdo tento údaj tají a nebo nezná. Obojí je podle mého názoru velmi špatné. Je na místě otázka, kdo vlastně odpovídá za monitoring kvality ovzduší a případné návrhy k nápravě. Jsou to občané? Když neudělají petiční akci, tak se nic neděje? Chtěl bych tímto poděkovat všem, co s peticí pomohli především členům petičního výboru paní Janě Šonkové a manželům Šandovým, členům komise pro životní prostředí a v neposlední řadě zastupiteli panu Duníkovi za informování občanů v ulici Prokopa Holého o potřebě podpoření petice.

           On-line přenos se bude vysílat na www.tv-port.cz