Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva 12.prosince 2012

9. 12. 2012

Poslední zasedání v tomto roce bude asi nejzajímavější. Pan Klicpera oznámil, že má k dispozici 11 zastupitelů a již v několika případech vystupoval s neotřesitelnou sebedůvěrou a po městě kolovaly i písemné představy o změnách ve vedení radnice. Podle zpráv z intenzivních jednání vedených od posledního zastupitelstva asi pan Klicpera nebude tím, kdo „rozdá karty“. Ať to dopadne, jak dopadne je nutná stabilizace především v práci městské rady. V pozvánce uvedený program je opět doplněn o možnost nahlédnout do podkladových materiálů a tak lze od občanů očekávat i otázky, často měnící charakter jednání.

Především u rozpočtu na rok 2013 je vhodné slyšet před samotným schválením připomínky, které se již později jen velmi obtížně uplatní.Ekonomická demokracie v praxi budoucnosti nemusí být až tak vzdálená realita, záleží na nás všech.Ke každému bodu programu má občan města právo říci svůj názor a v bodu diskuze podat podněty k veřejnému životu ve městě ( je jich stále dost ). Po majetkových, finančních záležitostech a diskuzi přijde na řadu schválení příspěvku na pečovatelskou službu Farní Charity Neratovice, která se v Čelákovicích stará asi o  30 občanů. Rada města navrhla zastupitelstvu schválit příspěvek ve výši 90.000, - Kč tj. ve výši stejné jako loni. Příspěvek přepočtený na jednoho pečovaného je jen přibližně polovičkou toho co přispívají ostatní města a odpovídá jen asi 20% nákladů vynaložených městem na poskytovanou péči jednomu občanu Pečovatelskou službou města. Již v minulých letech byla velká diskuze o smyslu příspěvku Farní charitě, příznivci zrušení příspěvku nikdy nedovedli argumentovat, jak nahradit služby městskou pečovatelskou službou neposkytované. Důvody se snadno najdou i pokud si přečtete poslední číslo Zpravodaje města Čelákovice. Charita poskytuje svou péči za jednu pětinu nákladů v době od 7 do 19 hodin každý den včetně sobot a nedělí. Pečovatelská služba města pouze v pracovní dny od 7 do 16ti hodin. V materiálu zaslaném zastupitelstvu uvádím ještě i další přednosti služeb Charity včetně nedostatků v podkladovém materiálu pro zastupitele.Jediným důvodem proč by jsme měli dávat menší příspěvek než jinde by byla skutečnost, že by se jednalo o službu nekvalitní. Nikdy však takový důvod nezazněl a je to právě naopak.

Opět bude na programu Městské muzeum, kde již v současné době dochází ke stavu úplného rozkladu díky přehlížení závažných pochybení. Pan ředitel již delší dobu oznamuje svou snahu rozprášit kolektiv zaměstnanců, který více než před rokem vyzval pana Eisnera k odchodu z funkce. Právě v této chvíli je dobré připomenout Dopis předsedkyně petičního výboru Mgr.Eisnerovi před nástupem do funkce.Petici proti odvolání J.Špačka tehdy podepsalo víc než 500 občanů. Na programu jednání jsou výsledky kontroly provedené v muzeu ministerstvem kultury a platební výměr Finančního úřadu. V obou případech se jedná o finanční dopad do rozpočtu muzea, kdy byly zjištěny některé závady a následuje postih. Zda jde o skutečně závažné chyby je jen těžko možné říci, neboť k rukám zastupitelů byly předloženy pouze protokoly a finanční výměr bez vyjádření odpovědných pracovníků.Velmi zajímavý je v této věci postoj ředitele muzea, který je již tři roky ve funkci, za nedostatky zodpovídá a měl možnost podat k zjištěným závadám vysvětlení a odvolat se. Neudělal to a výsledky oznámil zaměstnancům muzea až po delší době, kdy byla zákonná lhůta možného podání námitek prošlá. Běžné u kontrol bývá, že u kontrol jsou přítomní ti, co za kontrolovaný úsek činnosti odpovídají. To se však z větší části nestalo. Značná část členů zastupitelstva mi v osobním jednání potvrdila souhlas s odvoláním současného ředitele. Díky nechutným tahanicím v zastupitelstvu zatím nebyla otázka muzea vyřešena a je tak řediteli muzea dána volná ruka k vyhazovu velmi zkušených lidí zapálených pro svou práci a v muzeu zůstane ředitel tvrdící, že je historik. Marně jsem dosud žádal o jeho pracovní náplň, neboť jeho pracovní výkony ničím nepřipomínají běžnou náplň muzejního zaměstnance. Jiné pracovní náplně však u předkládaného materiálu přiloženy jsou. Historik se většinou stará o historickou sbírku, kde se účastní na určení, popisu a evidenci sbírkových předmětů včetně publikace o sbírkách. Za dobu svého tři roky trvajícího „ředitelování“ v rozsáhlé historické sbírce nenajdete jediný zápis provedený současným ředitelem a o tom, že by snad publikoval nějaké odborné články nikdo neví. Jedině ve Zpravodaji města Čelákovice lze dohledat několik článků, které však z části nejsou původní tvorbou autora. Naopak ve zveřejněném najdeme mnoho chybného díky nedostatečnému seznámení s historií města. Jsou vážné pochybnosti o finančních prostředcích vázaných na dokončení archeologických záchranných výzkumů a jsme svědky situace, kdy současný ředitel nechce podepsat objednávku na potřebné analýzy od subdodavatele muzea ( Jihočeské univerzity ) a nechce v rozporu se zákonem odpovídat zastupitelům na konkrétní dotazy k rozpočtu muzea na r.2013. Jednali jsme na zastupitelstvu o nutném pořízení nové zřizovací listiny  za údajně špatnou  minulou a některým neodpovědným zastupitelům šlo o velmi nutné zapsání pohostinské činnosti do zřizovací listiny a to pokud možno co nejdříve. Je velmi zvláštní, že nikdo neuvedl informaci, jak to se zřizovací listinou dopadlo, jejíž zpracování od právníků nebylo jistě levné.  Soud zřizovací listinu neschválil a to mj. především díky chybně uvedené pohostinské činnosti. Otázkou ovšem je, proč musela být dělána úplně nová, když v protokolu z MK, který jsme za účelem projednání obdrželi, je hned na druhé straně uvedeno, že zřizovací listina platná od 30. 6. 2001 má náležitosti v souladu se zákonem.  Vždy jsme naše muzeum považovali za mimořádné kulturní bohatství města a podle toho by jsme měli všichni k problematice přistupovat. Zcela jasně a opakovaně říkám : je třeba vypsat výběrové řízení a komise sestavená z odborníků vybere nového ředitele znalého muzejnictví, schopného vést pracovní kolektiv. Destrukce dobrého jména našeho muzea musí skončit.