Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jsem zvědav na reakci zastupitelů

27. 2. 2018

Zastupitelům byl včera zaslán níže uvedený e-mail :

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

jak jistě víte, proběhla v minulém týdnu oprava sádrokartonových podhledů nad schodišti ve 3. NP ZŠ Komenského.

Informace o tom, že rekonstrukce nebyla provedena podle projektové dokumentace, která byla pro ten účel zpracována a že nebyla provedena ani v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo, zazněly opakovaně mimo jiné i na zasedáních zastupitelstva města, byly projednány také radou města.  Vedení města občany ujišťovalo, že veškeré podhledy jsou po opravě bezpečné, v pořádku dokončené, což dokládalo proběhlou kolaudací. V lednu 2018 bylo sondou do konstrukce podhledů nad schodišti ověřeno, že tato dosud neopravená část byla provedena se stejnými chybami, jako v lednu 2017zřícené podhledy. Bylo tím potvrzeno vyjádření statika z 13.1.2017, že tyto podhledy nejsou bezpečné. Plný provoz školy probíhal  od začátku školního roku 2017/2018 přes veškerá upozornění a snahu zástupce uživatele stavby a rodičů o nápravu pod stropní konstrukcí, která nebyla bezpečná.

Teprve po potvrzení předpokládaných vad podhledu zjištěných sondou rozhodla Rada města o výměně podhledů nad schodišti.  Prokázalo se, že tvrzení o nedokončené opravě jsou podložená.

Podhledy tak jak jsou provedeny i nadále nesplňují parametry již zmíněné projektové dokumentace, nesplňují parametry technické dokumentace výrobce a nesplňují ani parametry dodatečně zpracovaného posudku Ing. K. A to jak po stránce požární ochrany, tak ve významné části provedených ploch i po stránce statické.

Dovoluji si vás požádat, abyste se jako zástupci vlastníka budovy zasadili o uvedení všech částí podhledů do bezvadného stavu. Věřím, že se nebude opakovat situace z červnového zastupitelstva minulého roku, kdy návrh usnesení (viz dole) nedostal potřebnou podporu, aby byl přijat, a který nám všem mohl ušetřit řadu starostí, času, peněz a obavy o bezpečnost našich dětí. Chci věřit, že po zkušenostech s dosud realizovanou rekonstrukcí podhledů v budově ZŠ Komenského je konečně naším společným cílem dosažení bezpečného prostředí pro výuku našich dětí a že jste si vědomi své odpovědnosti v této záležitosti.

Děkuji všem odpovědným zastupitelům za podporu

 

Ing. Eva Čílová

zástupce uživatele stavby a rodičů

Nepřijaté usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá Radě města zajistit, ke dni předání opravených prostor, ve 3. NP budovy ZŠ J. A. Komenského k užívání, prohlášení ověřené příslušnou autorizovanou osobou v oborech „Požární bezpečnost staveb“ a „Statika a dynamika staveb“ o tom, že veškeré sádrokartonové konstrukce podhledů splňují příslušné požadavky na požární bezpečnost, stabilitu, a jsou provedeny v souladu s technologickým předpisem výrobců, a že jsou bezpečné pro provoz stavby.

----------------------------------------------------------------------------------

Můj komentář : dosavadní přístup vedení našeho města vidím, jako snahu likvidovat gymnázium. Způsob opravy podhledů a vůbec přístup k zajištění bezpečnosti studentů jistě nepřinese zvýšený zájem o studium na našem gymnáziu. Kdo si dnes vezme na svědomí další prodlevu v opravě špatně provedené opravy? Kdo ponese finanční následky? Bude již konečně přijato usnesení (viz výše) žádající prohlášení ověřené příslušnou autorizovanou osobou v oborech "Požární bezpečnost" a "Statika a dynamika staveb"?