Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada zasedala 8.dubna 2013

17. 4. 2013

Jednání je vždy trochu jiné a mě při čtení zápisu  především zaujalo, co vše radní nepotřebuje vědět.. Přirozeně má-li svůj názor a potřebné znalosti pak není nutné požadovat další informace, ale jak sami poznáte v Čelákovicích je vše možné.

Jako pokaždé bylo nutné kontrolovat plnění usnesení a jelikož na minulém jednání vznikly pochybnosti ve věci vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby bytového domu v Kostelní ulici, radní se usnesli, že starosta musí prověřit související okolnosti. Je to pro p.Pátka těžký úkol , neboť v době vydání byl starostou současný radní Klicpera. Jen on může říci, kde zůstal zdravý rozum? Genius loci byl na téma bytového domu nazvaný článek Ing. arch. Vaňouska, který nám v ZMČ napsal o své víře ve zdravý rozum. Uvidíme.

Ve stejném bodě byl opakovaný dotaz radního Klicpery na konkrétní důvod, proč nebylo dosud uhrazeno z dotace 13 mil. Kč na Revitalizaci náměstí. Udála se u nás losovačka a tak není divu, že ministerstvo financí nedává své stanovisko. Chybějící částka by značně obměnila podobu rozpočtu. Nevím, kde by se tolik dalo ušetřit. Prý dosud probíhá externí kontrola projektu.

Po několika méně zajímavých bodech mne zaujalo odsouhlasení účetní uzávěrky. Jednoznačně největší problém je ztráta 745 193, - Kč ve výsledku hospodaření městského muzea. Je to neuvěřitelné číslo ( při rozpočtu necelé 4 mil.Kč ) a jsem zvědav, jak ředitel muzea zdůvodní takové hospodaření.Již loni se projednávala na ZM ztráta muzea a nikoho příliš nezajímalo čím vznikla.Nejde jen o vykázané hospodaření, ale i o prostředky investorů záchranných archeologických průzkumů.Ti na základě vystavených faktur hradí komplexní provedení prací jak v terénu, tak poté na pracovišti v muzeu, kde jsou vykopávky dále odborně zpracovávány - ošetřeny, vyhodnoceny, zaevidovány a následně by měly být i publikovány. Pochybnost o tom, zda byly uvedené prostředky někde promrhány stále trvá, přitom v Ročním rozboru hospodaření muzea vykázané příjmy ve výši 813.250,73 Kč a proti tomu výdaje ve výši 1.651.451,66 Kč, nekryté částkou 838.200,93 Kč, to jen výrazně potvrzují. Potvrzuje to i inventarizace účtu 384 výnosy příštích období kde 23.1.2013 bylo vykázáno celkem ještě za 511 tis.Kč nezpracovaných vyfakturovaných nálezů. Vzniká zde dluh a odborníci se shodují, že to není jen rozdíl mezi vykázanou inventarizací a stavem finančních prostředků na účtu. Vykázaná inventarizace nezpracovaných nálezů je výrazně nižší což potvrzuje i dřívější soupis schválený ředitele Mgr.Eisnerem.  

 Radní sice uložili řediteli předložit inventarizaci pohledávek investorů, ale nikde nenajdete zprávu, jak byla inventura přijata. Jsem přesvědčený, že peníze chybí neboť jsem si vyžádal na jednání rady města stav účtu muzea ke konci roku 2012  kde bylo celkem 200 016, - Kč. Radní byli jistě informováni též a měli by vyvodit z rozdílu určité závěry. Nebo snad čekají, až se problém s investory navýší do rozměrů ztráty hospodaření?

Jsem členem komise rozvoje a tam jsme opakovaně přijali usnesení, že doporučujeme radě zadat projekt řešení rekonstrukce hřbitova včetně jeho rozšíření severním směrem na pozemky pro tento účel již dříve určené a zakoupené. Vyjádřili jsme nesouhlas s bouráním západní zdi hřbitova a ve stejném duchu přijala již také po druhé usnesení i kulturní komise. Radní však zřejmě myšlenku kolumbária neopustili a zadali vedoucí odboru rozvoje úkol zpracovat architektonické ztvárnění západní zdi hřbitova. Nevím, co by mimo jejího zpevnění mělo být architektonicky pojednáno, domnívám se, že takto je jen maskované její zbourání.   

Zajímavým bodem bylo rozhodnutí o udělení pokuty Městskému muzeu od ministerstva kultury, jehož pracovníky si pan ředitel na kontrolu pozval. Pan ředitel podal vysvětlení, kde všechno svedl na svého předchůdce, jak je jeho oblíbeným zvykem. Radní však chtějí znát, proč pan ředitel neudělal nic pro odvrácení hrozby pokuty, která mohla být až do výše 3 mil. Kč. Nikomu z odpovědných pracovníků muzea neřekl nic o výsledcích kontroly a až proběhla doba pro možné odvolání, oznámil tu hrůzu co nás čeká. Přirozeně ne všechno, co bylo uvedeno v protokolu z kontroly, bylo pravda a bylo možné ledacos zdůvodnit a prominout, ale pokud nechceme tak proč by nám bylo odpuštěno?

Radní chtějí také předložit návrhy ředitele, které povedou k řešení situace kolem sbírek, jež byla příčinou pokuty. Jsem na ta opatření velmi zvědav neboť již mohla být prováděna s nástupem ředitele do funkce v roce 2009. Na stejné chyby jsme také na radě upozornili již rok před kontrolou. Radní Janák chtěl přijmout usnesení ukládající řediteli doložit všechna opatření, která vyplynula z našeho upozornění. Jeho kolegové však návrh neodsouhlasili. Čo bolo to bolo. Pan ředitel má naši podporu, i když třeba nemluví pravdu a jeho hospodaření je děsivé.

Již dlouho se připravuje nová podoba internetových stránek města. Projednávaly se výsledky zadávacího řízení a nějak se radní neuměli dohodnout. Jediný kladný hlas vyšel od starosty Pátka. Nějaký důvod musí být, že neprošlo ani opakované hlasování. Důvod nám nechtějí sdělit a tak je zde prostor pro fámy. Asi jde opět o zářivý diamant.

Rada se opět věnovala nájemnému v DPS. Ponechávají nájemné v nezměněné výši 16,40 Kč/m2. Radní Janák předložil návrh, aby se zjistilo, jaké nájemné platí v DPS v okolních městech. Ostatní členové rady to nechtějí znát. Bylo by asi trapné mít informaci, že se jinde platí až kolem 70 Kč/m2 a nechat vše po staru. Je před volbami a tak si přeci nebudeme dělat zle. Jen mě zaráží ta skutečnost, že jsme při zřízení DPS měli nájemné téměř stejné s běžným nájemným a dnes je na úrovni necelé čtvrtiny. Shodou okolností proběhla v DPS v minulých dnech kontrola Finančního výboru a v jeho zápise, který budeme projednávat na zastupitelstvu je uveden jednomyslný návrh zvýšit nájemné v bytech DPS. Současně je v zápise vyjmenováno co je vše potřeba v DPS investovat a není to málo: bezbariérový přístup (instalace plošiny) z ulice Kostelní, SOS telefony 250 tis. Kč, odkládaná oprava plechové střechy 150 tis. Kč, oprava výtahu za 100 tis. Kč. To vše jen u novější budovy DPS bratru investice k milionu a k tomu ještě ročně odpisy ve výši cca 200 tis. Kč a na nájemném ročně vybereme cca 136 tis. Kč.

Mimořádnou důležitost přisuzuji na radě projednávanému vyjádření města č.2/2013 k oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření o vydání 5. změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna a.s. Jsem na jednu stranu rád, že společnost poskytuje zaměstnání občanům z Čelákovic a na druhou stranu vnímám znečištění ovzduší způsobené nedostatečným vybavením slévárny. Byl bych rád, pokud by bylo možné učinit vše co je v silách města, abychom nějak pomohli a měla by to být věc veřejná. Co však obsahuje vyjádření města č.2/2013 nikdo neví. Říkalo se mám rád vtip číslo 22. Zde však nejde o vtipy, ale o tajení informací. K tomu uvádím vyjádření právní poradny svazu měst a obcí :

Účastníci správního řízení jsou samostatnou skupinou osob podílejících se na správním řízení. Povinnost mlčenlivosti upravená správním řádem v § 15 odst. 3 se na ně nevztahuje a ani jiné ustanovení správního řádu se jich přímo nedotýká, což znamená, že (s výjimkou obecných ustanovení na ochranu osobnosti danou občanským zákoníkem, popř. ustanovení upravující ochranu utajovaných údajů) nejsou ve sdělování údajů o průběhu řízení nijak omezeni. To se týká jak účastníků uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu („hlavní účastníci“), tak i účastníků uvedených v § 27 odst. 2 správního řádu („vedlejší účastníci“), popř. i v § 27 odst. 3 správního řádu.

Podle našeho názoru lze dané informace zveřejnit ( konec citace právní poradny ).

Tak proč to někde jde a nejde v Čelákovicích?