Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada zasedala 4.března 2013

Kdo zatím není seznámen s obsahem jednání může nahlédnout do zápisu zveřejněného na stránkách města. Byl jsem části jednání přítomný a mohu říci, že způsob komunikace jednotlivých radních na mne udělal celkem dobrý dojem. Méně však jsem spokojený s vydanými usneseními, které rada přijala. Není v mých silách komentovat všechno, co je v zápise uvedeno, ale vyberu jen to, co mne zaujalo :

4.5.6. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným odstraněním přístavku rodinného domu č. p. 463 v ulici Na Hrádku, na parcele p. č. 132 v k. ú. Čelákovice z důvodu nesouladu

navrhovaného řešení s charakterem území i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení ochranného pásma

kulturních památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze.

Hlasování: pro 4 (Pátek, Rýdlo, Bodlák, Klicpera) proti 0, zdržel se 2 (Janák, Volfová)

4.5.8. Bytový dům Kostelní

 V současné době probíhá stavební řízení, k němuž se město znovu vyjadřuje a Komise pro rozvoj města zaujala k realizaci této stavby negativní stanovisko. Důvodem je rozpor s územním plánem a nedodržení regulativů pro danou oblast. Na základě doporučení komise RM svými usneseními č.23/2012/4.2.3.1. a 23/2012/4.2.3.2. vyjádřila nesouhlas s předloženým projektem ke stavebnímu povolení stavby „Bytový dům – Čelákovice, Kostelní

ulice,č.p.154,156/2,4233“s odůvodněním, že projekt není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města a konstatováním,že objekt svojí hmotou neodpovídá dané lokalitě s ohledem na záměr vyhlásit ochranné pásmo památek – kostela Nanevzetí P.Marie,děkanství a tvrze.

Ing. Klicpera – předložil návrh na usnesení, kterým by byla negativní usnesení k dané stavbě revokována.

Hlasování: pro 3 (Klicpera, Rýdlo, Bodlák) proti 3 (Pátek, Volfová, Janák)

zdržel se 0.

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

Po hlasování Ing. Klicpera navrhl, aby se rozhodnutí v této věci předložilo na příští jednání ZM

6.6.Vypracování návrhu žádosti o prohlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou. Vzhledem k architektonickým a urbanistickým hodnotám doposud zachovaného nejstaršího „historického

jádra“ města Čelákovice, tvořeného lokalitami Na Hrádku a části ul.Kostelní a předně třemi na území se nacházejícími areály chráněných kulturních památek, při stále se zvyšujících tendencích soukromých investorů o

změnu urbanistického pojetí celkového historického rázu této lokality, která je významnou součástí našeho kulturního dědictví, doporučujeme z uvedených důvodů požádat RM o oslovení NPÚ odborné územní pracoviště

SČ za účelem kvalifikovaného zhodnocení uvedeného území a vypracování návrhu žádosti na možné prohlášení

Tohoto území za městskou památkovou  zónu.

Návrh usnesení: RM pověřuje starostu Ing.Josefa Pátka k oslovení ředitele Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Středních Čech se žádostí o odbornou pomoc při vypracování návrhu žádosti o prohlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou.

Hlasování: pro 1 ,(Janák) proti 4 , (Pátek, Klicpera, Rýdlo, Bodlák) zdržel se 1. (Volfová)

 

KOMENTÁŘ : výše uvedené tři usnesení mají jedno společné a to , že se v jejich textu objevuje ochranné pásmo kulturních památek resp. památková zóna. V prvém případě radní Pátek,Klicpera,Rýdlo a Bodlák nesouhlasí s odkazem na připravovaný záměr prohlášení ochranného pásma kulturních památek. V druhém případě stejní radní vyjma starosty klidně souhlasí s tím, aby rada města odvolala své negativní stanovisko k výstavbě bytového domu, ačkoliv ten je vzdálen pouhých 80 m od památkově chráněného objektu fary. Nevadí jim ani zjištění, že plánovaná stavba je v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací a objekt neodpovídá svou hmotou dané lokalitě. Trochu to připomíná souhlas vydaný společnosti Harmonie, která měla postavit na náměstí dům o 7mi podlažích ačkoliv územní plán pro náměstí jich stanovil pouze 5. Třetí usnesení dává tomu všemu korunu neboť radní Klicpera, Rýdlo,Pátek a Bodlák se postavili proti žádosti o odbornou pomoc při vypracování návrhu žádosti o prohlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou!!! Zdá se, že když potřebují, pak se na památky odvolávají a pokud jde o jiného investora pak památky jdou stranou. Mají zájem na ochraně historického centra?

4.7. Soutěžní podmínky urbanistické soutěže „Územní plán Čelákovic – Ideový návrh“ .Rada odvolala z poroty urbanistické soutěže Ing.Arch.Renatu Fialovou. Opět budeme vyřazovat a nebudou uvedeny důvody? Tento způsob se mi velmi nezamlouvá, byť jsem s jmenováním nesouhlasil. Stačí jen, že se někdo někomu nelíbí?

6.5. Městské muzeum – vůbec poprvé se objevilo v zápise z jednání orgánu města, jaké výhrady jsou k práci ředitele městského muzea Mgr.Eisnera. Není jich málo. Rada města však dál trvá na jeho podpoře, ačkoliv bude v nejbližší době čelit několika vážným důsledkům postupu pana ředitele. Někteří z přítomných radních jsou dlouhodobě málo přístupní jednání o muzeu, a jak vyplývá z dříve přijatých usnesení rady nějaká koncepce a budoucnost muzea jim nic neříká. Již v září 2010 rada města vzala na vědomí ( bod 6.4 ) Návrh střednědobé koncepce rozvoje Městského muzea Čelákovic na období 2010-2015, předložený ředitelem Městského muzea Mgr.Eisnerem. Žádná diskuze se k návrhu nevedla a nebyl také projednaný s žádnými odborníky. Při kontrole ministerstva kultury byla existence koncepce prostě zapřena a začalo se s koncepcí již po třetí a s žalostným výsledkem. Pokud by jsme nepožadovali stanovisko ministerstva byla by koncepce ponechána ve stavu stejném, jako tomu bylo v září 2010. Prostě stačilo její vypracování jen pro zvědavce. Kvalita? Není třeba. Podobně mi to připadá i s ostatními „méně viditelnými“ součástmi veřejné správy. Bude zničené historické centrum města? Nevadí, hlavně, že se něco v našem městě děje a bude zde hodně nového. Další příklady bych mohl jmenovat, ale to je již mimo komentář k radě.

8.2. Přidělení bytu. Zde nechci být konkrétní neboť nemám zájem poškodit žadatele o byt. Rada schválila asi před měsícem nové znění Zásad přidělování bytů v majetku města do nájmu. Hledal jsem nové znění a nějak se mi to nepovedlo, zřejmě je tajné. Jak je vidět ze zápisu stále stačí, že byl zájemce zařazený do seznamu a nevlastní nemovitost k bydlení. Nějaké dodržení zákona o hospodaření s majetkem města je zřejmě mimo diskuzi neboť radní zde nemají potřebu nic měnit. Pronajímají stále za stejné ceny 68, - Kč/m2,neboť budou volby a to by nám to voliči spočítali. To, že mají pronajímat za cenu obvyklou je asi nezajímá. Cena obvyklá byla na základě posudku soudního znalce stanovena v Čelákovicích v rozmezí 95 až 100, -Kč/m2. Zákon dává možnost snížení ceny pronájmu, ale musí být každý případ individuelně posouzený a dokladovaný. Změnu u všech nájmů plošně bych asi v době krize nedělal, ale u nových nájmů určitě ve všech případech pokud nejsou sociální důvody, bych volil cenu obvyklou. Je porušen zákon? Nebo máme v Čelákovicích vyjímku?