Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada zasedala 20.března 2013

Při psaní minulého komentáře jsem byl přesvědčený, že nebude o čem psát a již další zasedání mě vyvedlo z omylu, sám úvod byl zajímavý. Zveřejněny zápis přináší mnoho zajímavého :

Radní Rýdlo a Klicpera protestovali proti podrobnosti zápisu z jednání dne 4.3.2013 v bodě č.6.5. kde byl uveden návrh usnesení na odvolání ředitele muzea Mgr.Eisnera včetně důvodů pro odvolání. Rada na jejich popud hlasovala o jiném znění, které vypouští v zápise uvedené důvody pro odvolání.Je to celkem zbytečné neboť znova a znova budou důvody předkládány a tak nic se tímto neutají.Radní Klicpera si nepřeje, aby se uvádělo do zápisu víc než vyžaduje zákon.Docela mne to pobavilo. Nemohu zapomenout usnesení z období, kdy jmenovec pana radního jistý Bohumil Klicpera podepsal usnesení rady uvádějící mnohem více detailů a nejen ty co vyžaduje zákon. Je to určitý způsob matení veřejnosti, kdy jednou se uvede podrobností, že nevíte co s nimi a podruhé Vám podají informace zcela nic neříkající. Ve fotoalbu uvádím vyřízení mé žádosti o informace dle  zákona o svobodném přístupu k informacím podkladový materiál k odvolání Mgr.Eisnera a prý mi jej nemohou vydat neboť o odvolání ještě nebylo rozhodnuto. Je to zajímavé tvrzení s přihlédnutím k přijatému usnesení o deklaraci podpory současnému vedení Městského muzea v Čelákovicích. V tyto dny se v muzeu řeší pokuta vyplývající z kontroly provedené Ministerstvem kultury,  na které se pan ředitel velmi výrazně podepsal neuplatněním námitek k předloženému zápisu z kontroly. Nejen, že neuplatnil, ale také neseznámil odpovědné pracovníky muzea s vytýkanými závadami v termínu, kdy se dalo něco namítnout. Jsem přesvědčený, že v brzké době bude podobných pokut v muzeu více a pak již nevím co by radní chtěli více.Nebo snad zřizovatel bude trvat na tom, že si příspěvková organizace má řešit pracovně právní vztahy sama a pan ředitel si sám sobě dá výpověď?

V bodě 4.8. Návrhy na pořízení změny stávajícího územního plánu jsem byl zvědav co vlastně bod obsahuje neboť již v úvodu se hlasovalo zda o něm má být jednáno ( proti Klicpera, Rýdlo). Ze zápisu však čtenář mnoho nepochopí. Prý jsou změny archivovány. Kolik jich je? Jak dlouho tam leží? Změny byly dle zápisu předloženy nějaké firmě. Pěkné. Co s nimi firma provedla? Bude je odborněji archivovat? Tento bod byl projednán pro informaci.Vynikající.Jaké kroky budou následovat?  Dle radního Klicpery, jak je v zápise uvedeno má se psát jen to co je nezbytné ze zákona a tedy se vlastně ze zápisu nic nedozvíte. To, že by všem občanům v Čelákovicích mělo být jednoznačně řečeno, jak bude vypadat postup při zpracování to nějak jde stranou. Důležité je, že jsou radní informování. Dodám jen, že 22.března obdrželi zastupitelé od starosty Pátka pozvánku na pracovní zasedání zastupitelstva.Předmětem pozvánky je dohoda na společném postupu, tedy na akceptaci či odmítnutí jednotlivých změn, které proběhne formou usnesení na zasedání 24. dubna 2013. Možná jsem špatně četl, ale nabyl jsem dojmu, že mě pan starosta zve na neveřejné zasedání zastupitelstva. Bylo by to v rozporu se zákonem, neboť zasedání zastupitelstva jsou ze zákona vždy veřejná. Navíc by se jednalo o obcházení zákona ve smyslu práv občanů prezentovat své názory na zasedání. Pro jistotu jsem zaslal text pozvánky na odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, aby pokud budou mít stejný dojem co já využili svá zákonem daná práva a zamezili obcházení zákona. Na stránkách MV uvádějí : podstata veřejného zasedání zastupitelstva obce totiž nepochybně netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání (konec citace). Zajímavé je také, že je zřízena komise pro rozvoj města a ta dosud navržené změny neviděla a tak je jen v rukou našich politiků, aby bez projednání v komisi sami řekli, co se jim líbí a co ne!!. Podobně jednali o koncepci rozvoje muzea a vůbec nevadilo, že koncepce nebyla projednána způsobem doporučeným ministerstvem kultury tj. ve smyslu povinných konzultací s odborným pracovištěm. Doporučení z ministerstva však bylo dle podkladů rady plně akceptováno!! Nebyl jsem na jednání o koncepci muzea a na neveřejné zasedání zastupitelstva  formulovat dohody k územnímu plánu nepůjdu též a jsem přesvědčený, že i další zastupitelé.Mám však obavu, že stejně jako u jednání o koncepci muzea za účasti 7 zastupitelů ( z celkového počtu 21 ) se bude jednat o Územním plánu. Nemusím se však obávat následných článků v Zrdcadle, kde napíší něco o boji o Územní plán. Iglo by mohl na neveřejném jednání něco získat a pak mu to budeme několik let předkládat, byť na tom nebude ani kousek pravdy. Na začátku volebního období jsme mluvili o transparentním jednání a to by mělo být dodrženo. Jde to jinde a tak proč ne i u nás? Nahlédněme na stránky Českého Brodu co vše oznámili občanům ,poté se podívejme na stránky Čelákovic co se zde o novém územním plánu řííká. Mám dojem, že jsme na jiné planetě. V Českém Brodě předem občanům vše vysvětlili na besedě ( zápis z besedy ), zveřejnili na stránkách materiál OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - práva a povinnosti občanů a v MF Dnes zveřejnili článek o připravovaném novém územním plánu noboť ten se netýká jen občanů Č.Brodu stejně jak v našem případě to není jen záležitost občanů Čelákovic..Postup Českého Brodu mě připadá transparentní a ne zcela závislý na rozhodnutí politiků, jako v našem případě.Nehrají tam s lidmi divadlo.

V bodě 8.4. Nájemné v DPS jsem byl zvědav, jak se radní vypořádají se skutečností, že již asi 12 let neplatí vyhláška č.176 omezující výši nájemného v DPS Kostelní dle smlouvy o dotaci. Nájemné je 16,40 Kč/m2 a ministerstvo pro místní rozvoj v odpovědi na výši současného nájmu uvedlo, že zde má být uplatněno nájemné dle zákona o cenách a do nájemného bez tvorby zisku by měly být započítány náklady na provoz, údržbu a také odpisy. Jak uvádí zápis z jednání : cílem vybudování DPS Kostelní , na jehož základě byla poskytnuta dotace, bylo zajistit vznik bytů sloužících k poskytnutí sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace-věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života (citace z výzvy k programu výstavby podporovaných bytů).Je třeba současně říci, že v době zahájení provozu DPS v r.1999 zde bylo nájemné ve výši cca odpovídající nájemnému regulovanému. Dnes je to 16,40 Kč proti 68, - Kč v běžném obecní bytě. Zřejmě asi někdo na radnici zaspal a DPS nebyla věnována odpovídající péče. Možná z levného nájmu má některý politik i výhody. Zažádal jsem vedení města o informaci k nájemnému v DPS, která se skládala ze tří otázek :

  1.  Sdělení výše nájemného v DPS v ulici Kostelní a v ulici Na Hrádku.
  2. Sdělení proč není v DPS uplatněno stejné nájemné, jako v ostatních obecních bytech.
  3. Sdělení informace, jaký kolektivní orgán města Čelákovice rozhodl o současné výši nájmu v DPS a na základě jakých podkladů a jakého zákona ( pokud bylo rozhodnuto usnesením kolektivního orgánu města Čelákovice, žádám o uvedení dne, kdy se kolektivní orgán takto usnesl ). 

Odpověď města najdete ve fotoalbu. Je to odkaz na usnesení rady z r.2008 a 2011.Nenašel jsem tam odpověď ani na jednu z otázek. Přirozeně v r.2008 a ani v r.2011 nemohli stanovit nájemné pro r.2013.Nebo jste to tam našli? Zdá se, že si opět hrajeme na schovávanou. No a co na to vlastně řekla rada? Zápis nic nenapovídá. Podkladový materiál informuje o aktuálním právním rámci nájemného v DPS. No konečně již víme, jak se věci mají a kdy se něco v té věci podnikne?

V bodě 11. Různé je uvedena rezignace na předsednictví v komisi Místní agenda 21.

Uvedl jsem důvod pro rezignaci nedostatečnou podpora vedení města, ale ten není v zápise zmíněn. Předpokládal jsem, že se pojem Místní agenda ujme a ti co si přečtou, o co jde, budou následovat příkladů z jiných měst. Začali jsme slibně Strategickým plánem rozvoje a skončili jsme u následného kroku ( ten jsem však již nemohl ovlivnit ). Jak oznámil starosta Pátek ve Zpravodaji města Čelákovice v květnu 2012 je zpracován koncept Akčního plánu. Velmi mile mne tehdy tato informace překvapila. Následně jsem 14.8.2012 obdržel informaci, že Akční plán má harmonogram a do 15.9.2012 má být dokončeno projednání za úřad a pak do konce září má být zveřejněn a občané mohou zasílat připomínky. Stále čekám. Snad se dočká nová předsedkyně komise paní Jana Slováková, které přeji úspěšnější snahu při realizaci MA21. Nicméně má rezignace na předsednictví neznamená opustit to co je hlavní motivací MA21 a tj partnerství s veřejností. Drobný úspěch se přeci jen v poslední době povedl a tím je založení MAS Střední Polabí, o.s.

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Máme transparentní samosprávu?