Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ještě k hospodaření s obecními byty

9. 4. 2014

Neotištění článku zdůvodněno takto:

Vážený pane zastupiteli,

redakční rada Zpravodaje města Čelákovic Vám jako dopisovateli děkuje za články dodávané redakci.

K uzávěrce 15. 3. 2014:

RR rozhodla o neotištění článku:


·        zastupitele Miroslava Igla „reakce na článek – Ještě k hospodaření s obecními byty“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění textu Miroslava Igla „reakce na článek – Ještě k hospodaření s obecními byty“ z důvodu reakce na reakci (Zákon č. 46/2000 Sb. § 11a 2.).

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

V únorovém čísle Zpravodaje města Čelákovic jsem byl vyzván členy bytové komise k omluvě v reakci na můj článek „Nehospodárné a netransparentní nakládání s byty“ (ZMČ 1/2014). Členové komise ve své výzvě uvedli mj: „rozhodně se ohrazujeme proti tomu, že se vytváří podmínky pro korupci“. Jsem jiného názoru a mám na něj právo a budu jej bránit.

Prostor pro korupci vzniká všude tam, kde nejsou jednoznačné a transparentní podmínky zacházení s veřejným majetkem. Již samotná skutečnost nastavených cen nových nájmů městských bytů (většinou ve výši 68, - Kč/m2 i méně) je velmi podivná, neboť cena místně obvyklého nájmu se pohybuje v rozmezí cca 100, - Kč/m2. Zákon o obcích přímo ukládá, že by mělo být zacházeno s veřejným majetkem hospodárně a prodeje i nájmy nemovitostí by měly být realizovány za cenu místně obvyklou. Můžeme dělat výjimky, ale musíme je řádně zdůvodnit! Dle Zásad o pronajímání bytů v majetku města Čelákovice měl být k 1. lednu 2014 zveřejněn seznam žadatelů o pronájem obecních bytů . Na program jednání rady města se seznam dostal až 3.února, radní přistoupili se vší odpovědností k jeho schválení a vrátili jej k dopracování. Chybělo zde totiž jakékoliv zdůvodnění u jmen žadatelů. Členové rady již pochopili a možná časem pochopí i členové bytové komise, že není možné rozhodovat se „zavázanýma očima“. Bytová komise jedná o zařazení žadatelů do seznamu a dává své doporučení radě. V zápise z jednání bytové komise však u většiny jmen doporučených k zařazení do seznamu chybí uvedení důvodů, proč jsou doporučeni. To je jednoznačně prostor pro mnou nastíněnou korupci. Nic víc a nic méně.

Jen dokonale zdůvodněná sociální potřebnost může být měřítkem pro poskytnutí nízkého nájmu. Je dnes mnoho lidí co podporu nutně potřebují. O tom není sporu a tomu nikdo bránit nebude. Nehospodárné a podivné je poskytovat nízký nájem těm co nemají prokazatelný nárok.

Nevidím tedy sebemenší důvod k požadované omluvě. Naopak bych uvítal srozumitelné vysvětlení, proč bytová komise neuvádí důvody k zařazení konkrétních žadatelů o obecní byty na příslušný seznam a proč seznam dosud není zveřejněn.