Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o aktuálním dění v muzeu

V minulých dnech měli možnost občané Čelákovic číst v Čelákovickém zrcadle v článku bývalého místostarosty dr. Luboše Rýdla stať o aktuálním dění v muzeu. Pan Rýdlo zde uvedl mj. i zmínku o tom, že jsem navrhl odvolání ředitele muzea Mgr. Eisnera, ale již opomenul dodat důvody, které jsou mu jistě známy. Nebylo to díky pokutě uvedené v závěru jeho článku, ale pro celou řadu pochybení a především pro naprostou neschopnost řídit kolektiv zaměstnanců muzea. V článku bývalého místostarosty p. Ing. Ryneše zveřejněném ve Zpravodaji Města Čelákovice „Proč jsem byl odvolán...“ zmiňuje jeho autor, že jedním z důvodů bylo i muzeum a nátlak na pana místostarostu, aby propustil ředitele muzea. Naštěstí není možné, aby pan místostarosta sám o sobě propouštěl či jmenoval ředitele muzea a tak o jeho odvolání rozhoduje městská rada, která jej do funkce také schválila. Bylo by však potřebné připomenout, jak tomu při jmenování bylo. Město vypsalo v r. 2009 údajně s ohledem na důchodový věk bývalého ředitele p. Špačka výběrové řízení, ve kterém uvedlo i podmínky, za jakých bude úspěšný uchazeč vybrán. Jednou z podmínek bylo doložení praxe ve vedení pracovního kolektivu po dobu nejméně 3 let. Podmínka celkem běžná však byla v průběhu řízení zrušena neboť byl velký tlak na co nejrychlejší změnu ve vedení muzea a vhodný kandidát učitel dějepisu Mgr. Eisner nemohl splnění podmínky doložit. Neměl také žádné vzdělání v muzejnictví a tak jeho jmenování do funkce bylo velkým dobrodružstvím (dle mého názoru i neodpovědností). Také jeho pokračující, p. Rýdlem na ZM uváděné vysokoškolské studium, zůstalo jaksi někde v nedohlednu. Nový ředitel muzea však svým šarmem (dodnes bez pracovní náplně) získal na svou stranu nejprve místostarostu Rýdla a po změně vedení města místostarostu Ryneše, oba neznalé muzejní práce a jen velmi málo komunikující s ostatními zaměstnanci muzea. V srpnu 2011 jsme společně se zastupitelem Milanem Tichým a radním Tomášem Janákem předložili radě města materiál zabývající se nedostatky zjištěnými v městském muzeu. Očekávali jsme, že se zjištění budou neprodleně řešit a přijde náprava. Požadovali jsme i odpovědi na některé otázky, ale naše očekávání nebyla splněna a pokud by snad někdo předpokládal splnění úkolů daných řediteli muzea městskou radou jako samozřejmost, velmi by se zmýlil. Mezi základní pracovní povinnost odborných zaměstnanců muzea patří evidence sbírek a jedním z našich vytýkaných nedostatků bylo, že evidence není podle platného zákona řádně vedena a ředitel muzea měl také mj. podat zprávu o počtu položek zpracovaných jedním každým zaměstnancem. Požadované informace jsme obdrželi po několika urgencích až za tři čtvrtě roku. Jak píše p. Rýdlo, byla ustavena pracovní skupina a na základě jejího doporučení bylo uloženo řediteli muzea v únoru 2012 vyčíslit do konce června 2012 náklady na odstranění zjištěných nedostatků. Rada města obdržela od ředitele muzea zprávu o pěti větách, kde vyčíslení některých položek chybělo a o nějakém harmonogramu lze mluvit též jen v nadsázce. Současně jsme byli informováni dopisem místopředsedy výkonného výboru odborového svazu KINOS o šikaně zaměstnanců ze strany ředitele muzea a také o šíření důvěrných osobních údajů v rozporu se zákonem. Podobnou situaci zřejmě veřejná správa Čelákovic ve své novodobé existenci nikdy neřešila a proto rada města svým usnesením ze dne 20. 7. 2012 pověřila starostu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů ve věci dodržování ustanovení zákona č.101/2000 Sb. v souvislosti s poskytováním osobních údajů třetím osobám v Městském muzeu v Čelákovicích. Co více dodat?  Již počátkem r. 2011 vyzvali zaměstnanci muzea písemnou peticí p. Eisnera k odstoupení a na jednání městské rady byla problematika muzea téměř pravidelně. Díky přístupu bývalého místostarosty Ryneše však byla problematika řešena jen zdlouhavě a teprve v současné době lze očekávat, že bude vše řešeno aktivněji a dopis starosty je jen jedním z prvních kroků k nápravě. Městské muzeum má více než stoletou tradici a zvláště pod téměř 40 let trvajícím vedením bývalého ředitele p. Špačka si vydobylo mnoha uznání a tak by další kroky měly směřovat k udržení kvality pro další generace. Budu zde na svých osobních stránkách přinášet informace o aktuálním dění v muzeu, neboť by bylo velmi nešťastné, pokud by občané Čelákovic obdrželi jednostranně podané informace. Každý ať si udělá svůj obrázek.

M. L. Iglo

 

 

Náhledy fotografií ze složky Muzeum aktuální dění

 

Komentáře

Přehled komentářů

Nechtěl jsem reagovat

(Jaroslav Špaček, 8. 8. 2012 21:30)

Nemínil jsem reagovat na účelově a neobjektivně psaný článek p. dr. Rýdla, ale pan radní Iglo některá fakta upřesnil a doplnil a proto, aby alespoň něco z toho, čeho se ve své reakci nedotkl bylo rovněž našim občanům povysvětleno, připojuji i já pár poznámek k „Aktuálnímu dění v muzeu“.
K únoru 2012, kde doslova autor článku píše: „Materiál potvrzuje správnost postupu ředitele Eisnera ve věci hospodaření s archeologickými prostředky a konstatuje neoprávněnost obvinění ředitele Eisnera bývalým ředitelem Špačkem.“, musím uvést, že dne 12. 9. 2011 jsem odeslal podnět k prošetření skutečnosti, zda nedošlo ke spáchání trestného činu pro neoprávněné použití finančních prostředků ve výši 680. tisíc Kč zaplacených soukromými investory a účelově vázaných na dokončení konkrétních archeologických výzkumů. PČR ve svém vyrozumění z 18. 10 2011 výslovně uvádí: „Vzhledem k tomu, že nejsou závazně určeny účetní postupy pro dělení výnosů a nákladů v rámci hlavní činnosti, je rozhodnutí co se úpravy rozpočtu týče v kompetenci ředitele muzea s tím, že zřizovatel, tedy město Čelákovice následně zodpovídá za případné ztráty a to především v rovině obchodních vztahů, tedy archeologické činnosti, která je na bázi občansko právní, která nám nepřísluší.“. Z toho jasně vyznívá, že záležitost není uzavřena, vina tu je a bohužel důsledky špatného hospodaření pana Eisnera dnes již v mnohem vyšší částce patrně padnou na město!
Na jiném místě autor uvádí „16. května 2012 je vydán platební příkaz, jimž oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Městskému muzeu v Čelákovicích uložil pokutu 60.000 Kč a povinnou náhradu nákladů 1.000 Kč. Pokuta mohla být výrazně vyšší. Správní delikty se týkaly roku 2008 …“. Proč zde autor příspěvku uvádí jen půl pravdy? V protokolu, ke kterému jsem bohužel od p. Eisnera nedostal možnost se v zákonné lhůtě vyjádřit, se zřetelně a jasně uvádí, že obdobné nedostatky jako v roce 2008 byly zjištěny i v roce 2010, tedy při uzavírání a proplácení dohod o pracovní činnosti nynějším ředitelem Eisnerem, tzn. že pokuta je za obě období! Také si zde dovolím poznamenat, že trestní oznámení na moji osobu podané dne 22. 4. 2011 muzeem a městem za pompézního doprovodného vystoupení aktérů v televizi a rozhlase, bylo dle písemného sdělení PČR založeno AA (ad acta) již počátkem srpna 2011 a podle písemného sdělení Okresního státního zastupitelství Praha-východ ze dne 27. 6. 2012 nebylo a není vůči moji osobě vedeno trestní řízení, jak se snaží stále někdo podsouvat.
Znovu jsem se zamyslel, nad psaním pana dr. Rýdla, že možná mu v úvodu trochu křivdím, a že ho nejspíše k napsaným polopravdám svedly neúplné a účelově podané informace od ředitele Eisnera.
Jaroslav Špaček