Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunitní plánování sociálních služeb

Představuji si, že na stránkách města Čelákovice najdeme jednou podobně formulované oznámení o komunitním plánování, jako je to níže uvedené - doplněné o konkrétní údaje. Je to velmi potřebné neboť je zřejmé, že tato otázka je až dosud velmi podceněna a doplácí na to většina občanů Čelákovic .  Můžeme našim občanům dát více informací co nabízí sociální služby poskytované v Čelákovicích a kde najdou ty chybějící? Samozřejmě můžeme. Jde to v jiných městech a tak proč ne také u nás? Jistě to neskončí jen uvedením informace, ale začnou se v této věci měnit zavedené stereotypy.

Komunitní plánování sociálních služeb v Čelákovicích

Poslání

Plánovat a poskytovat sociální služby dle potřeb občanů a ve spolupráci s nimi.

Vize

Čelákovice - město kvalitních sociálních služeb a spokojených uživatelů.


Komunitní plánování sociálních služeb je proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů a potřeb. Obsahem komunitního plánu popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění komunitního plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.

Sociální služba

Sociální služby jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako soubor nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

 Základní druhy a formy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb

 1. sociální poradenství
 2. služby sociální péče
 3. služby sociální prevence

Sociální poradenství

Sociální poradenství zahrnuje:

 • základní sociální poradenství
 • odborné sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přisívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího násilí. Zahrnuje rovněž sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Služby sociální péče

Tyto služby napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Jedná se o tyto služby:

 • osobní asistence
 • pečovatelská služba
 • tísňoví péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby
 • podpora samostatného bydlení
 • odlehčovací služby
 • centra denních služeb
 • denní stacionáře
 • týdenní stacionáře
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • chráněné bydlení
 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích jevů.

Jedná se o tyto služby:

 • raná péče
 • telefonická krizová pomoc
 • tlumočnické služby
 • azylové domy
 • domy na půl cesty
 • kontaktní centra
 • krizová pomoc
 • intervenční centra
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • noclehárny
 • služby následné péče
 • sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • sociálně terapeutické dílny
 • terapeutické komunity
 • terénní programy
 • sociální rehabilitace

Formy poskytování sociálních služeb

 1. pobytové
 2. ambulantní
 3. terénní

Pobytové služby

Jsou služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb.

Ambulantní služby

Jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.

Terénní služby

Jsou služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.