Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ovzduší Čelákovic je přirovnáno k Ostravě

25. 4. 2014

MUDr.Miroslav Šuta na besedě o kvalitě ovzduší měl velmi poutavou přednášku a pokud jste nebyli na besedě přítomni máte možnost zde najít její obsah.

 

Česká televize v pořadu Události v regionech dne 31. 3. 2014 opět uvedla problematiku ovzduší v Čelákovicích a zhodnocení výsledků měření, které proběhlo ve dnech 17. února až 3. března 2014. Výsledky  ukázaly, že ve 12 dnech bylo celkem 9x zjištěno překročení limitu pro jemné polétavé částice PM2,5 a zvýšené hodnoty arsenu nepřekračující limit. Jsou rozdílná hodnocení, kdy Ing. Jan Topinka, DrSc. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR přirovnává výsledky měření kvality ovzduší Čelákovic k Ostravě–Porubě a starostka města PhDr. Zdeňka Tichá vidí příčiny v lokálních topeništích a zvýšené dopravě. Měření bylo poměrně krátké a mělo by se v delším intervalu provést znovu v létě a zimě. Letní měření dá odpověď na otázku, jak velký vliv mají lokální topeniště. Přirovnání k Ostravě je možné pokud se přidá jméno části Poruba a také v Čelákovicích není kvalita ovzduší na celém území stejná. Na stránkách ministerstva pro životní prostředí lze dohledat vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde došlo k překročení imisních limitů pro zdraví lidí a u Čelákovic je uvedeno 42,9% území města se zvýšenou prašností PM10 a na 100% území našeho města je překročen limit pro karcinogenní benzo(a)pyren. Již jen tyto informace by měly přimět veřejnou správu k pravidelnému sledování hodnot ovzduší. 

 

 

vystrizek-2.jpg

 

                                              foto továrny Josefa Volmana z r.1936

 

Ve stejný den proběhla v Městském muzeu beseda „Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví“.  Byli přítomni někteří zastupitelé i členové Rady města včetně starostky a představitelé průmyslových podniků TOS-MET slévárna, a.s. a Slovácké strojírny, a.s. závod 08 TOS Čelákovice. Po úvodních slovech starostky PhDr. Zdeňky Tiché a předsedy komise pro životní prostředí RNDr.Petra Petříka Ph.D. se ujal moderování p. Vladimír Vlach s profesionálním přístupem jemu vlastním a především díky jeho schopnostem beseda měla velmi pozitivní výsledek. Starostka sice v úvodním slově naznačila, že zřejmě půjde o střet se slévárnou, ale vyjma drobné šarvátky s obyvatelkami domů v ulici Prokopa Holého se žádné boje nekonaly. Dovedu pochopit výtky vůči slévárně, neboť každodenní souboj s prachem je vyčerpávající a i přítomní zástupci slévárny si byli vědomi oprávněnosti výtek. Beseda však i pro obyvatelky z nejbližších domů v sousedství slévárny přinesla příznivé informace. Podle vyjádření TOS-MET již v květnu 2014 bude provedena ve slévárně výměna 4 vodních filtrů za textilní a ta přinese snížení emisí tuhých znečišťujících látek o 40 %. Jde o finančně náročnou investici, a tak nemohou být vyměněny všechny filtry najednou a zřejmě úplné dokončení výměny se stane do konce r. 2016, kdy je tato povinnost daná v Integrovaném povolení provozu. Po úplné výměně filtrů dojde ke snížení prašnosti o 80 %. Méně příznivé zprávy však zazněly od přednášejících ing. Topinky Dr.Sc. a MUDr. Miroslava Šuty z Centra pro životní prostředí a zdraví. MUDr. Šuta apeloval na účastníky diskuze k vzájemné toleranci a hledání společných cílů ve snížení emisí. Varoval před nesprávným pochopením významu limitů emisí, které jsou výrazně vyšší než je hodnota škodlivá zdraví a jsou v různých státech jiné. Dodržení limitu není důvod k uspokojení. Současný limit TOS-MET má být upraven na 20 % stávající hodnoty. Má to své důvody a ty názorně popsal MUDr. Šuta na příkladech onemocnění vzniklých byť jen z krátkodobého pobytu ve znečištěném ovzduší. Pro mnohé přítomné byla ohromující informace, že významnému zhoršení ovzduší může dojít i v relativně uzavřené domácnosti, kde hodnoty běžně dosahují 60 % venkovního ovzduší. Při nesprávném způsobu použití vysavačů, sprejů atd. může být domácí ovzduší i několikanásobně horší než venkovní.

Přítomní občané měli několik dotazů a námětů. Mne zaujalo tvrzení o významu přípravy nového územního plánu ovlivňujícího i ovzduší. Občan, který územní plán zmínil, mnoho důvodů nesdělil. Znám přípravu územního plánu a také vítězný návrh soutěže architektů, ve kterém jsou navrženy dvě transformační zony (přibližně lokality Kovohutí a bývalého areálu TOS) a ty by měly být dle vítězky soutěže změněny na jiný způsob využití, aby průmysl nebyl situovaný mezi běžnou zástavbou. Územní plán by též měl řešit výsadbu větších ploch zeleně zamezující náletu prachu z polí a případně i oddělujících průmysl od obývaných území. Reagoval jsem, neboť se domnívám, že jde jen o utopii. Musel by se zcela změnit přístup veřejné správy k otázkám životního prostředí a byl by to běh na velmi dlouhou trať i díky vlastnickým vztahům. Někde to však zcela utopie není a příkladem je nedaleká Zeleneč. Tam dlouhodobě nakupují za účelem výsadby zeleně pozemky v okolí obce a již mají cca 50 ha. Pěstují si vlastní stromy a jejich výsadbu provádějí svépomocí za osobní pracovní přítomnosti starosty. 

Ještě po ukončení besedy přišel jeden z občanů s námětem na kontrolu hluku a uváděl mnohé příklady. Jistě je to třeba prověřit a hlukem se zabývat, ale to je na další besedu a po uzavření problematiky ovzduší.

Co říci na závěr? Je škoda, že se občané nesetkávají na podobných besedách častěji. Je mnoho oblastí veřejného života Čelákovic zasluhujících veřejnou debatu. Již několikrát jsem v poslední době slyšel nářek typu: co máme dělat, když nám pan Volman postavil nevhodně svou továrnu. Výše na leteckém snímku vidíte, jak vypadala továrna v r. 1936 a za života p.Volmana se její podoba mnoho nezměnila. Po levé straně v místě současné slévárny a podniku TOS byla jen pole a směrem k městu se nacházel park. Výstavba tzv. nové slévárny byla realizována někdy počátkem šedesátých let a chyby veřejné správy šly jedna za druhou: od výstavby sídliště v Prokopě, po nástavbu půdních bytů v ulici Prokopa Holého a dokonce výstavby nového domu v úrovni slévárny a to ještě někdy v r. 2002, kdy se již o nepříznivých účincích ovzduší vědělo. Věřím, že beseda přinesla občanům mnoho užitečných informací o ovzduší, které je základem pro jejich zdraví. Není to jen zmiňovaná slévárna, co musí být sledováno. Jsou to i vlivy zbytečné tranzitní dopravy a lokálních topenišť a bez skutečně cílevědomé snahy vedení města cíle není možné dosáhnout. Věřím, že i zastupitelé pochopí, že jde i o jejich zdraví a zdraví jejich dětí. Pro toho kdo na besedě nebyl a nechápe, o čem se vlastně mluví, připomínám článek zveřejněný na servru Česká pozice pojmenovaný „V ovzduší ubylo velkých prachových částic. Malých zabijáků nikoliv.“

                                        

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Beseda o kvalitě ovzduší