Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konečně se dočkal – pan tajemník nevidí žádné pochybení!!!

23. 10. 2014

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích p. Baran odpověděl  17. října 2014 na žádost předsedy komise pro životní prostředí ve věci prohlášení vedoucí odboru životního prostředí MěÚ pí Mutínské o šíření poplašných zpráv dr. Petříkem zveřejněného před volbami dne 26.září na internetových stránkách města. Tajemník obhajuje ve všech bodech jednání své podřízené, ale je dobré číst pozorně a položit si při čtení níže uvedené otázky:

-          Nález Ústavního soudu o tom, jak se mají úředníci městského soudu vyjadřovat v době voleb považuje p. Baran za irelevantní s ohledem na skutečnost, že stížnost dr. Petříka se týká webu města, kde volební subjekty mají nulový prostor. Co takhle poškození dobrého jména v době těsně před volbami? Neříká nález Ústavního soudu něco o neutrálním jednání úředníků v době před volbami?

-          Reakce vedoucí OŽP se prý týkala činnosti dr. Petříka za uplynulý rok. Prý se snažil vylíčit kvalitu ovzduší v co nejčernějších barvách. Prý mají občané mnoho otázek a prý se i cítí být podvedeni realitním makléřem, který zprostředkoval koupi nemovitosti v Čelákovicích. Ke kvalitě ovzduší líčené dr.Petříkem údajně v nejčernějších barvách by bylo vhodné, aby p. Baran vysvětlil, co tedy není pravda!? Podle něj tedy není pravda, že Čelákovice patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší? Není pravda, že na celém území Čelákovic je překračována hodnota limitu pro karcinogení benzo(a)pyrén? Není pravda, že v Čelákovicích je vykázána za r. 2012 produkce těkavých látek (součet zdrojů 37,392t) větší než je polovina produkce těkavých látek uváděná v REZZO 1 za celý okres Praha-východ (72,6t)? Není podle něj asi pravda, že ve stejném období, ve kterém bylo v r. 2011 provedeno v Čelákovicích měření prašnosti, bylo v našem městě zjištěno 24 překročení denních limitů pro polétavý prach PM10 a v sousedním Brandýse dle údajů ČHMÚ jen 10 překročení? Nebylo náhodou u všech nově vytvořených stavebních pozemků projednáno územní rozhodnutí s kladným vyjádřením odboru životního prostředí? Čím se mají realitní makléři a kupci pozemků řídit, když od odboru životního prostředí nejsou upozorněni? Dr.Petřík opravdu připustil, že není odborník na otázky ovzduší, ale proběhla jednání s odborníky z ČHMÚ a Ing. J. Topinkou, DrSc. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a tito odborníci se při interpretaci názorů na kvalitu ovzduší s dr. Petříkem shodují, jak dokládají zápisy z komise pro životní prostředí Rady města. Byl jsem přítomen jednání pracovní skupiny pro ovzduší, kde byl také i dr. Kotlík ze SZÚ a ani tam nezazněl rozdílný pohled na kvalitu ovzduší.

-          Dr. Petříkovi je vytýkáno předkládání dat o kvalitě ovzduší z r. 2011, přestože data za r.2012 a 2013 jsou příznivější. Zde by bylo vhodné, aby si p. Baran uvědomil, že data za r. 2013 byla zasílána do systému ISPOP až v březnu 2014 a tedy Dr.Petřík je nemohl znát a znát je zřejmě nemůže ani nyní, neboť budou po kontrole zveřejňována pro veřejnost na stránkách ČHMÚ až v březnu 2015.

-          Tajemníkem p. Baranem citovaný Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje uvádí procenta znečištění tuhými znečišťujícími látkami v kraji a více než jejich polovinu tvoří mobilní zdroje. Ano s tím lze souhlasit, ale doprava v Čelákovicích nebude výrazně vyšší než ve srovnatelných městech (vyjma Masarykovy ulice) a tedy rozdíl proti jiným městům je ve stacionárních zdrojích. Není zcela pravdivé tvrzení pana tajemníka, že velké zdroje v našem městě neustále snižují vypouštěné emise (ve statistikách ČHMÚ by pak nemohla být vykazována v minulosti nižší produkce některých škodlivých emisí než je nyní). Navíc je zde srovnání produkce tuhých znečišťujících látek a organických těkavých látek z několika sléváren a to i při částečném snížení nevyznívá pro nás dobře (je třeba posuzovat i vzdálenost obytné zóny od zdroje znečištění a i zde je umístění slévárny v Čelákovicích ve srovnání s ostatními slévárnami jedno z nejhorších).

-          Tajemník Baran vytýká dr. Petříkovi, že uvádí v r. 2014 tabulku uvádějící data z r. 2011 a to, že uvádí hodnoty z doby celorepublikové inverze. Ano v měsíci listopadu bývá inverze, ale jak je doloženo její dopad je v Čelákovicích výrazně větší než v sousedním Brandýse. Nakonec i dr. Kotlík ze srovnání výsledků v Brandýse a Čelákovicích povrdil, že v Čelákovicích musí existovat další zdroje znečištění. Tajemníkem zmiňované Kovohutě v r. 2011 vykázaly roční produkci tuhých znečišťujících látek ve výši 0,97 t a tedy logicky nemohly být příčinou výraznějšího znečištění ve srovnání s produkcí TZL TOS-MET slévárna, a.s. v r. 2011 ve výši 10,706 t. 

-          Pan Baran dále vytýká nepravdivé tvrzení o komunikaci dr. Petříka o jednání s firmou TOS-MET a.s. a prý již několik měsíců to není pravda. Firma prý dle p. Barana odmítá s komisí životního prostředí a jejími členy dále spolupracovat. Nevím, odkud má pan tajemník takové informace, ale já to vidím zcela jinak. Komise pro životní prostředí byla iniciátorem návštěvy provozu slévárny TOS-MET, které se zúčastnili 4. 10. 2012 členové komise životního prostředí a představitelé města. Dále komise uspořádala 31. 3. 2014 besedu o kvalitě ovzduší za účasti odborníků na ovzduší a několika firem z Čelákovic mj. i zástupců TOS-MET. Dne 29. 4. 2014 jsem byl spolu s dalšími dvěma členy komise životního prostředí společně s ekologem TOS-MET slévárna, a.s. v Ostravě na návštěvě podniku AcelorMittal. Zřejmě jen těžko by mohl p. Baran dokumentovat větší frekvenci oficiálních styků s TOS-MET v minulosti, kdy komise pro životní prostředí nebyla ustavena. Pokud je tvrzeno, že podnik nechce s komisí životního prostředí jednat, je to stejně účelové, jako tvrzení pí Mutínské o šíření poplašných zpráv. V žádném případě dr. Petřík netvrdí, že je vše jen špatné. Při besedě občanů s odborníky konané v Městském muzeu, kde byli přítomni zástupci podniku jsem veřejně vysoce ocenil v té době připravovanou výměnu čtyř filtrů a další opatření ke snížení prašnosti, a výměna filtrů je uvedena též v zápise dr. Petříka z jednání komise dne 2. 6. 2014. Ano, občané mohou být velmi nemile překvapeni zprávami o stavu ovzduší v Čelákovicích, ale zde je na místě otázka: Proč odpovědnými úředníky nebyla stavu ovzduší věnována pozornost již dříve? Proč je odkládáno měření kvality ovzduší a není brán zřetel na vliv kvality ovzduší na zdraví obyvatel? Bylo by vhodné ve Zpravodaji města Čelákovice informovat občany o žádosti TOS-MET slévárna, a.s. o změnu Integrovaného povolení, která v současné době probíhá a občané mají možnost k vyjádření do 27. října 2014. Proč se tak dosud nestalo? Změna v konečné fázi bude znamenat snížení těžkých znečišťujících látek až o 80%! To je přeci velmi pozitivní zpráva. Pan tajemník stále dluží odpověď dr. Petříkovi k prověření postupu stavebního úřadu ve věci zdržení vydání stavebního povolení, které uvádí v žádosti o změnu Integrovaného povolení TOS-MET slévárna, a.s.

Z výše naznačeného postupu tajemníka MěÚ vyplývá účelovost jeho jednání a zakrývání špatných rozhodnutí svých podřízených. To není dobrá vizitka pro Město. Ano zprávy o kvalitě ovzduší v Čelákovicích nejsou dobré, ale to neznamená, že by se o nich mělo mlčet. Odpovědní úředníci měli konat a nekonali. To by též nemělo být zamlčeno.