Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jde především o zdraví našich dětí

29. 11. 2014

Úvod

Velký posun ve vnímání kvality ovzduší v Čelákovicích nastal v r.2009 s projektem RWE, kdy si mnoho občanů uvědomilo co by pro naše zdraví elektrárna znamenala.  Začali jsme porovnávat kvalitu ovzduší v našem městě a jinde . V r.2011 bylo provedeno vůbec první měření kvality ovzduší zjišťující, co nejvíce vadí kvalitě ovzduší  Čelákovic. Ukázalo se, že největším problémem je prašnost ( dle statistik ČHMÚ v r.2011 bylo v Čelákovicích vypuštěno do ovzduší 11,676 t tuhých znečišťujících látek) a po dobu 35 dnů trvajícího měření byly překročeny limity povolené zákonem po dobu 24 dnů (při porovnání s údaji měřící stanice ČHMÚ v Brandýse nad Labem ve stejném období tam byl limit překročen jen 10x). Komise životního prostředí navrhovala důslednější opatření a zřízení stálé měřící stanice. Na to však nedošlo a dokonce byl i snížen stav úředníků odboru životního prostředí. V roce 2013 byla podána na podatelnu MěÚ petice občanů „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ a až v r.2014 bylo navázáno dalším měřením, které však nebylo dokončeno a pro rok 2015 bylo plánováno celoroční měření ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Podle zveřejněného návrhu rozpočtu města pro r.2015 se s měřením nepočítá. Tolik úvodem k akci konané dne 27.11.2014 v Městském muzeu.

Diskusní večer věnovaný chystané studii identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší

Diskusní večer o studii navázal na besedu konanou dne 31.3.2014. Studie bude provedena v měsících lednu a únoru 2015 v rámci vědeckých projektů CENATOXMEDETOX. O tom, jak bude studie provedena, jak nebezpečné je znečištění ovzduší a jaké jsou možnosti zlepšení diskutovali s občany přední čeští odborníci Ing.Jan Topinka, DrSc.z Oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. , RNDr.Jan Hovorka , PhD., Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze - akreditované měření a identifikace zdrojů znečištění, Doc.Michal Vojtíšek PhD.,  ze strojní fakulty ČVÚT v Praze - specialista na vliv dopravy a motorových emisí. Výše jmenovaní odborníci nabídli městu Čelákovice své služby již za minulého vedení města, ale to neprojevilo zájem. Na nové vedení města se písemně obrátil pan Topinka s informací o cílech měření. Zatím není známá odpověď, ale je zde určitá naděje na spolupráci neboť v polovině prosince má dojít k osobnímu setkání pana Topinky se starostou Pátkem. Zatím největší měření ovzduší bude provedeno zcela bez finančních nákladů města a má zahrnovat identifikaci zdrojů znečištění, dále zjištění vlivů z dopravy a z lokálních zdrojů vytápění.

V diskusi bylo zodpovězeno několik dotazů a já jsem chtěl vědět, jaké limity jsou v jiných evropských zemích např. pro Benzo(a)pyren, který je v  Čelákovicích již několik let vysoko nad zákonem danou normou. V České republice máme limit 1ng/m3  a dle přítomných odborníků např. v Anglii pouhých 0,25 ng/m3.

Více informací najdete v obrazovém záznamu zachycujícím celý průběh . Nejzajímavější byly příklady z bohaté osobní praxe přednášejících získané v ČR i v zahraničí. Přednášející Doc.Vojtíšek, PhD.,  pracoval 16 let v USA mimo jiné i pro vládní enviromentální agenturu US EPA, Ing.Topinka DrSc. pracoval 6 let v Institutu toxikologie ve výzkumném ústavu pro životní prostředí a zdraví v Německu. Dr. Hovorka dlouhodobě spolupracuje se špičkovými zahraničními odborníky a klíčová část jeho studie v Čelákovicích bude vyhodnocena na University of California v Berkeley. Obdobné studie identifikace zdrojů znečištění ovzduší již byly provedeny i na několika místech v ČR (mezi nejvýznamnější patří Ostrava a Mladá Boleslav ) .

Závěr

Výsledky studie mohou být kvalifikovaným podkladem v rozhodovacích procesech místní samosprávy a státní správy Je obecně známé, že znečištěné ovzduší je příčinou různých nemocí a dokonce i předčasných úmrtí. Čelákovice jsou na internetových stránkách ministerstva pro životní prostředí zařazeny mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a v mediích se dočtete informace o tom kde již mají překročen počet dnů nad zákonem daný počet 35 dnů ve kterých může být překročen limit prašnosti PM10. Můžeme se to však dočíst o Čelákovicích? Ne, my nic takového nesledujeme. Když byl zaslán dotaz na způsob vytváření map pětiletých průměrů škodlivých látek v ovzduší obdrželo město od náměstka ČHMÚ odpověď ve které m.j. sděluje :  pro konstrukci map PM10 byla kromě základních hodnot imisních koncentrací naměřených na stanicích použita sekundární data ze tří modelů. Disperzní model SYMOS 97 lokální znečištění zaznamenal, ale nebyl využit pro svou nepřesnost a další dva modely znečištění lokálního charakteru nezaregisrovaly (konec citace). Jen pro upřesnění kolik emisí tuhých znečišťujících látek bylo za období 2009 až 2013 v Čelákovicích evidováno v registru ČHMÚ :

2009 - 6,989 t , 2010 - 9,714 t , 2011 - 11,676 t ,  2012 - 8,439 t ,  2013 - 6,103 t  (pro srovnání v r.2012 v Brandýse 2,358t)

To, že důsledně nesledujeme znečištění ovzduší Čelákovic znamená i ztrátu příležitosti získání dotace na ozdravné pobyty  , které jsou ministerstvem životního prostředí již 4 roky poskytovány dětem z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Především ti co mají děti by se měli zajímat o stav ovzduší neboť jeho kvalita má nejvýznamnější zdravotní účinky právě na naše nejmenší. Až dosud není zcela jasné, jaké podíly na znečištění ovzduší má doprava, lokální topeniště a průmysl. Věřím, že po dokončení výše uvedené studie budeme mít jednoznačné odpovědi a tím i možnosti k nápravě. Současně přibude další pádný argument pro realizaci celoročního měření kvality ovzduší.