Jdi na obsah Jdi na menu
 


Článek RNDr.Petra Petříka, Ph.D. o kvalitě ovzduší

Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví

Čisté ovzduší je jedna z našich priorit stejně jako pro 200 obyvatel města, kteří se podepsali pod petici „Kvalitní ovzduší pro naše děti“. Téma ovzduší by nezískalo na takové síle, nebýt hlasu vás, občanů. Dnes již nikdo nepopírá, že naše město patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde jsou na celém území překročeny imisní limity pro ochranu zdraví u karcinogenního benzoapyrenu a částečně i jemného polétavého prachu (PM10).

S tímto vysvědčením nelze sedět se založenýma rukama. Začátek úspěchu je mít spolehlivé a dlouhodobější údaje. Iniciovali jsme proto měření kvality ovzduší v roce 2011, které identifikovalo jemný polétavý prach jako hlavní hrozbu. Podle ČHMÚ lze zjistit, že na měřicí stanici v Brandýse n. L. za stejnou dobu v r. 2011 zaznamenali pouze poloviční počet dnů s překročením denních limitů pro PM10.

Chceme vědět, jaké látky tento prach v ovzduší obsahuje a kdo se na znečištění nejvíce podílí. V současné době se jedná o rok trvajícím měření, které by mělo hradit z větší části město. Osud měření není jistý, neboť někteří zastupitelé argumentují, že se jedná z naší strany jen o předvolební tah. Přehlížejí fakt, že se stížnosti občanů na kvalitu ovzduší v zastupitelstvu projednávají déle než sedm let a nekvalitní ovzduší má prokazatelně negativní dopady na zdraví nás všech. Dalším problémem jsou v Čelákovicích těkavé organické látky vypouštěné do ovzduší (více než 30 tun ročně).

Co udělat pro to, aby se nám zde dýchalo lépe? Na toto téma komise pro životní prostředí zorganizovala vůbec první besedu, kde se sešli zástupci velkých průmyslových podniků, státní správy, samosprávy a občanů. Odbornící zde přednášeli o vlivu nekvalitního ovzduší na zdraví. Záznam přednášky MUDr. Šuty je zveřejněn na stránkách města a všem doporučujeme jeho přečtení. Docílili jsme zařazení Města do Programu ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje.

Je třeba říct, že slévárna TOS-MET je situována jen asi 160 metrů od nejbližší obytné zástavby, což je nejblíže ze srovnatelných sléváren a podílí se zhruba třemi čtvrtinami na produkci průmyslových emisí v Čelákovicích (údaj z registru emisí za rok 2012). S podnikem proto vedeme jednání, přičemž je třeba vyzdvihnout, že v květnu proběhla výměna poloviny vodních prachových filtrů za účinnější textilní. Mimo průmyslových zdrojů znečištění ovzduší je třeba zmínit extrémní nárůst vlivů dopravy, kdy nedávno provedené šetření na křižovatce Masarykovy a Sedláčkovy ulice zjistilo denní průjezd více než 10 000 vozidel. Před deseti lety to byla jen necelá třetina.

Za komisi životního prostředí jsme spolu s kolegou Mirkem Iglem přijali pozvání na práci v pracovní skupině pro měření kvality ovzduší, abychom prostřednictvím tohoto orgánu prosadili několik konkrétních opatření týkající se dopravy, lepší informovanosti a ochrany zdraví našich nejmenších:

Ve vztahu k informovanosti obyvatel požadujeme:

·       pokračovat v dlouhodobém měření kvality ovzduší a zajistit úplnou a odbornou interpretaci získaných výsledků měření kvality ovzduší pro občany Čelákovic,

·       zlepšit informovanost veřejnosti o stavu ovzduší a o tom, jak správně topit (např. prostřednictvím SMS Infokanálu nebo na stránkách města).

Ve vztahu k dětem, starým nebo nemocným lidem navrhujeme:

·       pořídit pračky vzduchu do heren mateřských škol za účelem zlepšení mikroklimatu v prostředí, kde se zdržují děti,

·       ve smogových situacích omezit pobyt této skupiny venku a nepořádat sportovní a veřejné akce pod širým nebem.

Ve vztahu k dopravě navrhujeme nechat zpracovat:

·       podklady pro dopravní průzkum jako dopravně-organizační opatření zaměřené na redukci celkového objemu automobilové dopravy,

·       městský generel cyklostezek jako systémové opatření upřednostňující cyklodopravu před individuální automobilovou dopravou a

·       pokračovat v jednáních se Středočeským krajem o výstavbě silničního obchvatu města.

Ve vztahu k izolační zeleni doporučujeme:

·       požádat o dotaci na výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb a

·       uskutečnit výsadbu izolační zeleně podle koncepce zeleně schválené na únorovém jednání zastupitelstva města.

Uvědomujeme si, že průmysl dává mnoha lidem práci a podniky odvádějí daně, ale také znečišťují vzduch. Žijeme spolu v Čelákovicích, stávají se z nás tedy partneři, a proto spolu jednáme. Očekáváme od průmyslovým podniků přijetí společenské odpovědnosti vůči nám, občanům. Z pozice předsedy komise pro životní prostředí jsem požádal starostku Města PhDr. Zdeňku Tichou o oslovení všech podniků o podporu v našem úsilí. A nakonec vzkaz pro všechny kuřáky: čistý vzduch můžete mít i vy.

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

Předseda komise pro životní prostředí Rady města Čelákovice a člen zastupitelstva