Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soud rozhodl

27. 4. 2014

Městský soud v Praze rozhodl rozsudkem 6Ca 381/2009-66 ve věci odmítnutí žádosti o.s.Oživení ve věci měsíčních platů a odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce některým úředníkům Města Čelákovice a ředitelům příspěvkových organizací, včetně poskytnutí úplného znění platového výměru pro nového ředitele Městského muzea v Čelákovicích. Cituji zdůvodnění z rozsudku soudu :

Jak již judikoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 5 As 57/2010-79 ze dne
27.5 2011, zaměstnanec veřejné správy dostává za svou práci plat, který je mu vyplácen
z veřejných prostředků. Je proto ve smyslu § 8b odst. 1 zákona o informacích „ příjemcem veřejných prostředků“. Zákon dále výslovně stanoví, že výše poskytnutých veřejných prostředků ve spojení se jménem a příjmením osoby , které byly poskytnuty ( spolu s dalšími údaji uvedenými v § 8b odst. 3 zákona o informacích ) jsou údaji, které povinný subjekt žadateli poskytne. Co do střetu práva na svobodný přístup k informacím a práva na ochranu osobních údajů Nejvyšší správní soud konstatoval, že právo na ochranu osobních údajů není neomezené. Stanoví-li zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout některé osobní údaje( jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o jejich poskytnutí podle práva, tj. o poskytnutí oprávněné. 

Argumentace prvostupňového správního orgánu a následně i žalovaného spočívající
v tvrzení, že se žadatel domáhal poskytnutí informací o platových poměrech konkrétních fyzických osob , které nejsou v pracovním poměru, ani jiném pracovněprávním vztahu nemůže obstát. To že jsou Technické služby města Čelákovic , Městské muzeum Čelákovice a Městská knihovna Čelákovice příspěvkovými organizacemi města Čelákovic a jsou samostatnými právními subjekty a povinný subjekt není plátcem jejich mzdy , není rozhodující pro posouzení, zda se požadované informace vztahují či nevztahují k působnosti povinného subjektu. Město Čelákovice je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací a v případě, že povinný subjekt žádost v této části dle § 14 odst. 5 písm.c) zákona o informacích odložil s tím, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, měl tuto skutečnost náležitě odůvodnit. Měl vysvětlit, jaká je jeho pozice vůči organizacím, ve vztahu k nimž žadatel požadoval rozpis jednotlivých měsíčních platů výše uvedených zaměstnanců, včetně odměn a jiných plnění , kdo tyto zaměstnance jmenuje , kdo jejich platy stanoví, zejména když žalobce namítal že o platovém výměru nového ředitele organizace Městského muzea v Čelákovicích se rozhodovalo usnesením rady města ze dne 6.8.2009 č. 8/2009. To, že povinný subjekt není plátcem mzdy těchto zaměstnanců ještě neznamená, že těmito informacemi nedisponuje (konec citace). 

Město Čelákovice již zaslalo o.s.Oživení dne 17.4.2014 požadované informace a má dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnuté informace zveřejnit na svých internetových stránkách nejdéle do 15 dnů od poskytnutí informace (tj. do 2.5.2014).

Podle mého názoru jde o přelomové rozhodnutí neboť až dosud vedení města bez rozdílu, který starosta město právě vedl, zachovávalo přednost práva na ochranu osobních údajů před právem na informace. Při zveřejnění zápisu z jednání rady jste se mohli dozvědět, že řediteli příspěvkové organizace byla schválena odměna. Nebylo uvedeno jak vysoká a za co vlastně odměnu obdržel. Dnes by rada měla respektovat rozhodnutí soudu a vždy zveřejnit výši odměny a důvod jejího přidělení. Samozřejmě udělat to nemusí a může počkat, zda se někdo zeptá dle zákona č.106/1999 Sb. Bylo by však podle mého názoru rozumnější skončit s tajením a na rovinu říci to na co je nárok.

Jen malá rekapitulace změn přístupu k informacím v Čelákovicích : 

Do r.2010 nebylo možné zveřejnit zápis z jednání rady města

Od r.2011 je možné sledovat on-line zasedání zastupitelstva

Do září 2013 nebyly zveřejňovány podklady k jednání zastupitelstva

Od dubna 2014 je možné získat informace o platech úředníků MěÚ a příspěvkových organizací. 

Správné vedení města nemá proč tajit informace a tak oceňuji slib starostky z jednání zastupitelstva dne 24.4.2014 , že bude zveřejněna na internetových stránkách města směrnice o zadávání veřejných zakázek. Zdaleka to však není vše, co by mělo být zveřejněno. Na jednání zastupitelstva již před několika měsíci byl též učiněn příslib zveřejnění smluv uzavíraných městem a dosud se tak nestalo. Jistě by občané ocenili i zveřejnění dalších důležitých informací jako např. posudku na cenu místně obvyklého nájemného (je k dispozici již od ledna 2013). Víme, jak moc jsou vytížení úředníci Městského úřadu placení z našich daní? Někde to občané vědí díky pravidelně zveřejňované výroční zprávě Městského úřadu. 

Možná se jednou dočkáme i pravidelných besed s občany, kde bude každý moci přidat svůj příspěvek k veřejnému dění. Stálo by za úvahu konat zasedání některého z orgánu města v místních částech Sedlčánky a Záluží, aby samospráva udělala krok k občanům. Je to moc těžké? Zdaleka není, jen chtít.