Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlédnutí za rokem 2016

17. 3. 2017

Na stránkách Římskokatolické farnosti Čelákovice http://www.farnost-celakovice.cz/ byla zveřejněna výroční zpráva na zvaná Ohlédnutí za rokem 2016. Dění ve farnosti je stále zajímavější především díky aktivitě pana faráře a mnoha farníků, fara se stává místem častého setkávání a dobré nálady. Proto považuji za vhodné Výroční zprávu zveřejnit i zde na mých stránkách :  

Církev římskokatolická

Rok 2016 byl Svatým Otcem Františkem vyhlášen Milostivým rokem Božího milosrdenství. Proto byl pod tímto Božím patronátem veden i život farnosti.

Již třetím rokem je duchovním správcem R.D. JCLic. Mgr. Mikuláš Uličný, MBA ze Slovenska. Do farnosti patří sedm kostelů: Čelákovice, Nehvizdy, Mochov, Přerov nad Labem, Vyšehořovice, Vykáň a Semice. Ve všech kostelích byly slouženy bohoslužby, vyjma Semického, který zůstává i nadále ve správě arcibiskupského depozitáře.

V chrámu Nanebevzetí Panny Marie se pravidelných nedělních bohoslužeb účastnilo více než 100 věřících všech věkových kategorii, ve všední dny pak 10 až 40 věřících. Pravidelné nedělní mše svaté byly slouženy v Přerově nad Labem, v Mochově, Čelákovicích a Nehvizdech, jednou měsíčně odpoledne navíc ve Vyšehořovicích a stále pokračuje obnovování konaných bohoslužeb i ve Vykáni o pouti a na Boží hody. Na všech nedělních mších svatých bylo přítomno celkem cca 300 věřících. Aktívní jsou i ministranti, hudebníci, kostelníci, obětavé uklízečky a květinářky. Přicházejí další a další uchazeči o přijetí svátostí, dokonce s touhou aktivně se podílet se na životě místní komunity. Dva muži z řad farníků studují prvním rokem teologii pro pastoraci jako laici.

Několik věřících z farnosti (většinou ve farnosti neaktívních) dlouhodobě, aktivně a zákeřně brojilo proti knězi a to nejen uvnitř, ale ono negativní ovlivňování zanášelo i do společnosti mimo farnost. I tyto neblahé okolnosti pak vedly k tomu, že se P. Uličný dostal do vážných zdravotních potíží. V ranních hodinách v neděli 3. 7. 2016 musel být hospitalizován na oddělení JIP v Praze ve Vinohradské královské nemocnici a z pochopitelných důvodů lékaři rozhodli, že jeho rekonvalescence (nakonec trvající 4 měsíce) musí probíhat zásadně mimo farnost, jak se tedy nabízelo v rodné obci Víťaz u Prešova. Obětavě jej zastoupili někteří klerici ze staroboleslavského vikariátu, zvláště pak nový okrskový vikář P. Libor Bulín a jeho kaplan P. Pavel Štajner, oba z farnosti Stará Boleslav. Z řad laiků měli zastupování na bedrech zejména pánové Miroslav Iglo, Vít Vašát a knězem Mikulášem jmenovaná inventarizační a volební komise. Výsledky aktivity dobrých farníků, kterým záleží na správném fungování farnosti, jsou podrobná inventarizace a bezchybný chod farnosti v čase sedisvakance kněze. Jmenujme aspoň některé pány: Štefan Bartkovjak, Luděk Franke, Martin Grúľ, Vlastimil Pěchník, Milan Tichý, a dámy: paní Zora Iglová, Amélie Skalická, Mária Vrabcová, Marie Žáková, Miroslava Žeravová a další. Za opětné zasetí dobrého jména církve ve společnosti navzdory aktivním nepřejícníkům jim všem patří veliké díky.

Přesto, v průběhu pouhých osmi měsíců v tomto roce, byl P. Uličný velmi činorodý: posvětil celkem 103 příbytky věřících, kteří jej o to požádali, připravil 23 rodin na křest svého dítěte, ve farnosti jich však bylo pokřtěno (díky zmíněné nemoci)14 - 8 chlapců a 6 děvčat, z devíti zde připravovaných ke svátosti manželství v našich kostelích toto přijali 3 páry, další připravení měli svatby v jiných farnostech, kněz pohřbil 8 mužů a 3 ženy, na své velké dny se s knězem připravuje 7 dospělých katechumenů ke křtu, 14 uchazečů k biřmování, 8 dětí a 6 dospělých k prvnímu svatému přijímání, 6 snoubeneckých párů k manželství. Zvyšuje se tedy počet těch, kteří pravidelně přistupují ke svátostem, nebo se různými cestami obnovuje jejich svátostný styl života. Mnoho dětí i dospělých přicházelo na výuku náboženství, biblické hodiny a různé katecheze vedené knězem. Ten pravidelně navštěvoval asi 30 starých nebo nemocných po domácnostech i nemocnicích. Pokračovalo se na projektech Rekonstrukce fary v Čelákovicích a kostela v Přerově nad Labem. Pracovalo se v areálu Děkanství v Čelákovicích, v kostelích ve Vykáni a Vyšehořovicích, rozpohybovaly se záměry oprav kostelů v Mochově, Nehvizdech a Semicích.

Poslední adventní neděli 2016 proběhly řádné volby do pastorační a ekonomické rady. Od začátku roku 2017 tedy v těchto radách působí: Ing. Vát Vašát, CSc; Miroslav Leypold Iglo, Ing. Vladimír Dolanský, Marie Žáková, Milan Tichý, Oldřich Svoboda a Martin Grúľ.

Římskokatoličtí věřící se pilně zapojili i do projektů Noci kostelů (10. 6.), Dny víry, Muzejní noci a zúčastnili se poutí k sv. Václavu do Staré Boleslavi, sv. Janu Nepomuckému do Káraného, Slavnosti Narození Jana Křtitele v Sedlčánkách, 15. arcidiecézní poutě na Svaté Hoře, do svatyně Božího Milosrdenství do kostela Nejsvětějšího srdce Páně na pražských Vinohradech a hlavní poutě farnosti. Obnovuje se činnost Farní charity Čelákovice, která jako v předchozích letech organizovala hlavně pravidelný sběr šatstva a úspěšně pomáhala ve Tříkrálových sbírkách. Farnost podporovala dvě indické děti v rámci Adopce na dálku.

Poslední únorový víkend navštívilo farnost asi 45 rodáků P. Mikuláše z východního Slovenska. O nedělní mši svaté zazněly za velkého nadšení místních i slovenské liturgické písně. Na velikonoční pondělí P. Uličný posvětil novou kapli Panny Marie v Přerovském skanzenu a uvedl ji tak „do provozu“. Na sv. Jana Nepomuckého 16. května byla po mnohých letech, jak už bylo zmíněno, sloužená poutní mše svatá v kapli v Káraném za účasti tři kněží: místní P. Uličný, P. Stanislav Pavúk a P. Radoslav Gejguš, oba působící na Slovensku. V kostele Panny Marie sloužil a pracovně byl přítomen generální vikář Mons. Zdeněk Wasserbauer. Dne 25. 5. za účasti přeplněného kostela, kdy lid (laici i nepokřtění) ubránil P. Mikuláše Uličného před jednotlivci, kteří se již dlouho snažili dostat faráře z farnosti. Jeho druhou návštěvou byla neděle 26. 6., kdy přednesl věřícím, že pražská konsistoř AP po přešetření celé situace potvrzuje P. Mikuláše ve funkci a žehná mu. V čase již zmíněné nemocí dne 9. 8. se v Přerově nad Labem konal pohřeb dlouholetého místního faráře P. Lubomíra Neugebauera. Celebrantem byl biskup J.Ex. Karel Herbst, koncelebranti Mons. Slavík, nynější farář P. Uličný a mnoho jiných kněží a věřících. Tento světící biskup byl také na pastorační návštěvě také na farním dni 27. 11., kdy sloužil pontifikální mši svatou ve farním chrámě v Čelákovicích. O den dříve se v prostorách farních zahrad a přilehlých budov ve spolupráci s Labyrint s.r.o. konal velmi úspěšný adventní jarmark určený široké veřejnosti.

Snad průlomovým momentem byla slavnost svatého Václava, kdy velká skupina věřících byla knězem Mikulášem vyslána a požehnaná na pěší pouť do Staré Boleslavi na národní pouť mj. „za zdraví svého faráře“. V neděli 11. 12. sloužil známý kněz P. Vojtěch Cyril Kodet O.Carm. a s následnou přednáškou i diskuzí se postaral o adventní

duchovní obnovu farnosti za značné účasti vděčných věřících. V kostelích farnosti zaznělo asi 25 koncertů, z kterých za připomenutí stojí adventní, vánoční a tříkrálové liturgické doprovázení dětmi ze ZŠ Kamenka.

S doufáním zdárnosti a Boží přízně v realizaci pokračujících duchovních a imateriálních snažení farníků rodina Děti božích vstoupila do nového roku Panny Marie v duchu fatimského poselství.